Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1 im. Janusza Korczaka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1 im. Janusza Korczaka

625023360

Sekretariat

Polub nas

/SOSW1KALISZ

Statut szkoły

S T A T U T

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu

Tekst ujednolicony na dzień 18 stycznia 2023 r.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Informacje o Ośrodku.

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 jest placówką publiczną dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym słabosłyszącej, słabowidzącej, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi , kształci na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej .
2. Placówka nosi imię Janusza Korczaka.
3. Adres placówki: 62-800 Kalisz ul. A. Kordeckiego 17a
4. Nazwa Ośrodka:
1) na tablicy urzędowej:
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1
w Kaliszu
2) na sztandarze:
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Janusza Korczaka
w Kaliszu
3) w pełnym brzmieniu na pieczęci, okrągłej o średnicy 36 mm, zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1
w Kaliszu
4) w pełnym brzmieniu na pieczęci podłużnej:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1
im. Janusza Korczaka
62-800 Kalisz ul. Kordeckiego 17a
tel./fax (62)502-33-60, 502-33-90
NIP 618-10-33-979 REGON 000249260
którą opatruje się pisma wychodzące z Ośrodka.
5. W Ośrodku stosuje się pieczęcie:
1) dwie pieczęcie okrągłe o średnicy 36 mm, zawierające pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napisy:
a) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 w Kaliszu ,
b) Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Kaliszu,
którymi opatruje się świadectwa szkolne;
2) dwie pieczęcie okrągłe o średnicy 20 mm zawierające pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis:
a) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 w Kaliszu ;
b) Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Kaliszu;
którymi opatruje się legitymacje szkolne.
3) dwie pieczątki podłużne:
a) Branżowa Szkołą I Stopnia Nr 5
ul. Kordeckiego 17a
62-800 Kalisz
tel./fax (62)502-33-60, 502-33-90

b) Szkoła Przysposabiająca do Pracy
ul. Kordeckiego 17a
62-800 Kalisz
tel./fax (62)502-33-60, 502-33-90,
którymi opatruje się zaświadczenia wydawane uczniowi.
4) dwie pieczątki podłużne:
a) Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 5
ul. Kordeckiego 17a
62-800 Kalisz
tel./fax (62)502-33-60, 502-33-90

b) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
ul. Kordeckiego 17a
62-800 Kalisz
tel./fax (62)502-33-60, 502-33-90,
którymi opatruje się dokumentację nauczania.

§ 2. Ośrodek obejmuje szkoły:

1. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 5
ul. A. Kordeckiego 17a 62-800 Kalisz
tel./fax (0-62) 502-33-90, 502-33-60
2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
ul. A. Kordeckiego 17a 62-800 Kalisz
tel./fax (0-62) 502-33-90, 502-33-60

§ 3. Ośrodek posiada sztandar:

1. Awers sztandaru w kolorze chabrowym zawiera w części środkowej stylizowaną sylwetkę człowieka na tle słońca. Postać okala napis: „Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kaliszu”. Pod postacią umieszczone są słowa patrona Ośrodka: „Dumne miejcie zamiary”.
2. Rewers sztandaru w barwach biało – czerwonych zawiera na części białej godło Polski.
3. Sztandar ma wymiary 110 cm na 97 cm . Obszyty jest złotymi frędzlami.
4. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:
1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;
2) ślubowanie klas pierwszych;
3) obchody świąt państwowych;
4) pożegnanie absolwentów;
5) uroczyste zakończenie roku szkolnego.
5. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.
1) sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację państwową i samorządową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych;
2) w przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.
6. W skład pocztu sztandarowego wchodzą: chorąży pocztu – uczeń i asysta – dwie uczennice.
7. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.
8. Insygniami pocztu sztandarowego są:
1) biało–czerwone szarfy założone przez prawe ramię i spięte pod lewym ramieniem kolorem białym do góry,
2) białe rękawiczki .

§ 4. Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61 r., poz. 624 ze zmianami) w nazwie szkoły specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

§ 5.Organ prowadzący:
Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz .

§ 6. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Wielkopolski Kurator Oświaty, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań .

§ 7. Ośrodek kształci i wychowuje zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka oraz innymi dokumentami dotyczącymi praw człowieka, podpisanymi i ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską.

§ 8. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 r. Nr 95 poz. 425) oraz przepisach wydanych na jej podstawie wraz z późniejszymi zmianami.

Rozdział II
CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 9. Główne cele Ośrodka:

1. Wychowawcze:
1) wychowanie ucznia/wychowanka aktywnego, potrafiącego dokonać wyboru właściwych wartości moralnych;
2) wychowanie człowieka dojrzałego do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych;
3) przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
4) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej .
2. Opiekuńcze:
1) realizacja zadań opiekuńczych odpowiednio do potrzeb wychowanków i ich sytuacji materialnej, rodzinnej i prawnej;
2) organizowanie pomocy w zakresie zaspokajania potrzeb socjalnych ucznia/wychowanka.
3. Edukacyjne:
1) kształtowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju poznawczego i emocjonalno–społecznego;
2) przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, do pracy i życia w warunkach współczesnego świata;
3) rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego oraz wyposażanie w takie umiejętności i wiadomości, aby zdobył maksymalną niezależność życiową, był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności.
4. Profilaktyczne:
1) popularyzacja zdrowego stylu życia, propagowanie różnorodnych, społecznie akceptowanych form spędzania czasu wolnego ;
2) przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom i odpowiednie reagowanie w przypadku występowania ich na terenie Ośrodka i w środowisku lokalnym.
5. Terapeutyczne:
1) korygowanie, usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji (psychomotorycznych, mowy);
2) stymulowanie rozwoju polisensorycznego uczniów/wychowanków;
3) wspieranie rozwoju emocjonalno – społecznego oraz osobowego.
6. Cele i zadania szczegółowo określa Program Wychowawczo-Profilaktyczny Ośrodka, podstawa programowa kształcenia w obu typach szkół.

§ 10. Do zadań Ośrodka w szczególności należy:

1. Tworzenie warunków do osiągnięcia możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji procesu nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów.
2. Zespolona działalność rewalidacyjna nauczycieli, specjalistów oraz pracowników niepedagogicznych.
3. Zachęcanie do pokonywania trudności i wskazywanie możliwości rozwiązań.
4. Współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz fundacjami i stowarzyszeniami świadczącymi poradnictwo oraz specjalistyczną pomoc uczniom/wychowankom, rodzicom i pracownikom Ośrodka.
5. Uświadomienie potrzeby poznania i akceptacji siebie, wspieranie w rozwoju pozytywnych postaw oraz eliminacji negatywnych zachowań.
6. Współdziałanie z rodziną ucznia/wychowanka, udzielanie rodzinie pomocy w wychowaniu, przygotowaniu go do samodzielnego, autonomicznego życia w społeczeństwie.
7. Współdziałanie ze środowiskiem lokalnym w celu zapewnienia uczniom maksymalnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym.
8. Pozyskiwanie środków finansowych z działalności pozastatutowej .
9. Pomoc w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących dorosłego życia.
10. Uchylony .

§ 10 a. Gdy do placówki uczęszczają uczniowie cudzoziemscy, dodatkowo do zadań Ośrodka należy:

1. Wspieranie ucznia cudzoziemskiego w aklimatyzowaniu się w nowych warunkach;
2. Budowanie przyjaznego środowiska uczniowi cudzoziemskiemu;
3. Dostosowanie procesu dydaktycznego oraz wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia cudzoziemskiego;
4. Kształtowanie i podtrzymywanie tożsamości, językowej, historycznej i kulturowej poprzez włączanie treści programowych w nauczaniu zintegrowanym i przedmiotowym oraz w działania wychowawcze prowadzone na podstawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
5. Identyfikowanie potrzeb uczniów cudzoziemskich oraz stosownie do wyników diagnoz organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6. Włączanie uczniów cudzoziemskich do aktywnego udziału w życie szkoły;
7. Organizacja i prowadzenie dodatkowych lekcji języka polskiego;
8. Organizacja i realizacja zajęć wyrównawczych w przypadku wystąpienia różnic programowych wynikających z nauki w odmiennych systemach oświatowych;
9. W razie konieczności zapewnianie pomocy nauczyciela władającego językiem ucznia i komunikatywnym językiem polskim w celu ułatwienia porozumiewania się uczniowi cudzoziemskiemu z sytuacjach szkolnych .

Rozdział III
ORGANY OŚRODKA

§ 11. Organami Ośrodka są:

1. Dyrektor.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Rada Rodziców.
4. Samorząd Uczniowski.

§ 12. Dyrektor Ośrodka.

1. Dyrektor Ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników, w tym pozostałych członków kadry kierowniczej.
2. Dyrektor Ośrodka jest pracodawcą i ponosi jednoosobową odpowiedzialność za całokształt pracy wychowawczej, edukacyjnej i terapeutycznej.
3. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, organizuje administrację finansową i gospodarczą obsługi Ośrodka. Odpowiada za majątek Ośrodka i jego prawidłowe utrzymanie, zabezpieczenie oraz wykorzystanie.
4. Dyrektor w szczególności:
1) sprawuje nadzór nad właściwą organizacją pracy, przestrzeganiem zapisów regulaminów i procedur obowiązujących w Ośrodku ;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny według harmonogramu ustalonego w Planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny;
3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji;
4) opracowuje sprawozdanie z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego i przedstawia go Radzie Pedagogicznej;
5) analizuje wyniki egzaminów oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole, a także podejmuje stosowne do potrzeb działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie;
6) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz wspiera ich w realizacji innowacji pedagogicznych ;
7) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji;
8) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;
9) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku przyszłego roku szkolnego.
5. Dyrektor Ośrodka decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników Ośrodka;
2) przyznawania nagród, dodatków motywacyjnych, premii oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka – zgodnie z obowiązującymi przepisami ;
3) wniosków dotyczących odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Ośrodka po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
4) określenia zakresu czynności i kompetencji kadry kierowniczej, nauczycieli oraz pozostałych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami Ośrodka.
6. Dyrektor Ośrodka może skreślić ucznia/wychowanka z listy wychowanków na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
7. Dyrektor może w porozumieniu z organem prowadzącym zmienić bądź wprowadzić nowe profile kształcenia zawodowego.
8. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
9. Dyrektor ma prawo wstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z prawem. O wstrzymaniu wykonania uchwał, dyrektor niezwłocznie zawiadamia Kuratora Oświaty.
10. Dyrektor odpowiada za zgodność funkcjonowania Ośrodka z przepisami prawa oświatowego i niniejszym Statutem.
11. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w Ośrodku nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.
12. Dyrektor decyduje we wszystkich sprawach personalnych określonych w ustawie prawo oświatowe.
13. Dyrektor stwarza warunki do realizacji statutowych celów Ośrodka oraz zapewnia bezpieczeństwo w placówce m.in. poprzez wykorzystanie zapisów monitoringu do identyfikacji i rozwiązywania sytuacji problemowych.
14. Szczegółowe kompetencje dyrektora Ośrodka określa ustawa prawo oświatowe oraz Karta Nauczyciela.
15. W Ośrodku tworzy się stanowisko wicedyrektora,. Za zgodą organu prowadzącego, stosownie do potrzeb Ośrodka mogą być tworzone inne stanowiska kierownicze .

§ 13. Rada Pedagogiczna.

1. W Ośrodku działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym i realizuje statutowe zadania Ośrodka w zakresie edukacji, wychowania, rewalidacji i opieki z uwzględnieniem określone w ustawie prawo oświatowe .
2. Skład i zasady działania oraz szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej określa ustawa prawo oświatowe oraz Regulamin Rady Pedagogicznej Ośrodka .
2a. Rada Pedagogiczna Ośrodka może pracować w następujących zespołach:
1) zespoły do spraw szkół;
2) zespół do spraw grup wychowawczych;
3) zespół do spraw zajęć rewalidacyjno – wychowawczych .

3. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniujące zgodnie z przepisami ujętymi w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (wraz z późniejszymi zmianami):
1) zatwierdza Program Wychowawczo-Profilaktyczny ;
a) uchylony ,
b) uchylony ;
2) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników. Szkolny zestaw programów i podręczników obowiązuje przez trzy lata;
3) może w uzasadnionych przypadkach na wniosek nauczyciela lub rady rodziców dokonać zmian w szkolnym zestawie programów lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie trwania roku szkolnego;
4) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
5) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole;
6) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
7) podejmuje uchwały upoważniające dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów;
8) opiniuje organizację pracy Ośrodka, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
9) opiniuje propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
10) opiniuje projekt planu finansowego Ośrodka;
11) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień ;
12) zatwierdza regulamin Rady Pedagogicznej i opiniuje regulaminy placówki o charakterze wewnętrznym;
13) przygotowuje i uchwala Statut Ośrodka;
14) opiniuje kandydatów na wicedyrektorów placówki;
15) opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora w przypadku powierzania tej funkcji bez konkursu ;
16) może występować do organu prowadzącego placówkę z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora placówki lub do dyrektora placówki o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w placówce;
17) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Ośrodka .
4. W punktach 1 i 8 Rada Pedagogiczna posiada kompetencje Rady Szkoły i podejmując decyzje w wyżej wymienionych sprawach zasięga opinii Rady Rodziców.
5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Ośrodka.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promocji uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej .
7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
8. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste, uczniów ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.
9. Regulamin Rady Pedagogicznej określa szczegółowe zasady pracy, prowadzenia obrad, zasady głosowania i podejmowania uchwał oraz sposób protokołowania posiedzeń.
10. Uchylony .
11. Regulamin rady pedagogicznej na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe ustala Rada Pedagogiczna w formie uchwały .

§ 14. Rada Rodziców.

1. Ośrodek w realizacji zadań edukacyjno – wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych współpracuje z rodzicami uczniów jako głównymi partnerami szkoły w realizacji procesu wychowawczego.
2. Dla zapewnienia całościowego współdziałania między rodzicami a Ośrodkiem powołana została Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców i w ich imieniu podejmuje i realizuje na rzecz uczniów oraz szkoły określone zadania wychowawcze, opiekuńcze i materialne.
3. Radę Rodziców stanowią po jednym przedstawicielu rad klasowych (oddziałowych) wybranych w tajnych wyborach przez zebrania rodziców uczniów danego oddziału. Wybory do nowych Rad Rodziców powinny być przeprowadzone do dnia 31 października
4. Rady Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora Ośrodka z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
5. Rada Rodziców:
1) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo- Profilaktyczny ;
1a) Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
2) uchylony ;
3) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Placówki;
4) opiniuje możliwość podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w tym harcerską;
5) opiniuje dorobek zawodowy nauczycieli;
6) może występować z wnioskami o ocenę pracy nauczycieli i dyrektora;
7) uchwala propozycję wysokości składek na radę rodziców ;
6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.
7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania młodzieży. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami edukacyjno – wychowawczymi, opiekuńczymi i terapeutycznymi placówki;
2) uzyskania informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności;
3) uzyskania wsparcia pedagoga i psychologa w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
4) zapoznania się z zasadami wewnątrzszkolnego ocenienia;
5) możliwości wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Ośrodka.
8. Regulamin Rady Rodziców określa szczegółowo zasady prowadzenia obrad, zasady głosowania i podejmowania uchwał oraz sposób protokołowania posiedzeń. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Ośrodka.

§ 15. Samorząd Uczniowski.

1. W Branżowej Szkole I Stopnia Nr 5 działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd Uczniowski tworzą członkowie samorządów klasowych szkoły branżowej .
3. Uchylony .
4. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów.
5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Ośrodka.

6. Samorząd ma prawo do:
1) organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
2) redagowania i wydawania gazetki;
3) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z opiekunami samorządu;
4) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
6a. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki .

7. W Ośrodku może działać Szkolny Wolontariat:
1) celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są:
a) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu,
b) promocja idei wolontariatu w Ośrodku,
c) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych,
d) przygotowanie młodych ludzi i zachęcanie ich do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,
e) aktywizowanie i zaangażowanie społeczności szkolnej do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym,
f) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej,
g) podejmowanie działań na rzecz osób potrzebujących pomocy;
2) działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do:
a) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Ośrodka),
b) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych;
c) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne;
3) osoby odpowiedzialne za prowadzenie Szkolnego Wolontariatu:
a) Dyrektor Ośrodka:
– zapewnienia warunki do działania w Ośrodku wolontariuszy,
– powołuje opiekuna Szkolnego Wolontariatu,
– nadzoruje i opiniuje działanie Szkolnego Wolontariatu,
b) Opiekun Szkolnego Wolontariatu – nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję,
c) uchylony ;
d) uchylony .
4) działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez:
a) wychowawców oddziałów z wraz ich klasami,
b) nauczycieli i innych pracowników Ośrodka,
c) rodziców,
d) inne osoby i instytucje;
5) Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Wolontariatu reguluje odrębny regulamin.

8. W Ośrodku może być prowadzona działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu za zgodą i pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Dyrektora Ośrodka.
9. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu po uzyskaniu zgody Dyrektora Ośrodka.
9a. Zajęcia wymienione w ust. 9 wymagają opinii Rady Rodziców .
.
10. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych zajęć, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów .

§ 16. Organizacja współdziałania Ośrodka ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

1. W Ośrodku mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
2. Stowarzyszenie lub organizacja przedstawia Dyrektorowi Ośrodka materiały informacyjne związane z planowaną działalnością w Ośrodku, w tym treści i metody pracy.
3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Dyrektor Ośrodka wyraża zgodę na działalność określając czas działania, warunki działalności i udostępniając pomieszczenia oraz, w miarę możliwości, zasoby szkoły.
4. Dyrektor wspiera i monitoruje działania stowarzyszenia lub organizacji, kontroluje zgodność treści i metod z przyjętymi ustaleniami.
5. W razie powzięcia wątpliwości, co do zgodności działania z przyjętymi ustaleniami, Dyrektor zawiesza działanie stowarzyszenia lub organizacji w Ośrodku, poddaje analizie stosowane treści i metody, przedstawia je Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców i do zaopiniowania.
6. Dyrektor Ośrodka po zapoznaniu się z opinią Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podejmuje decyzję, co do dalszego działania stowarzyszenia lub innej organizacji działającej w Ośrodku.
7. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej .

§ 17. Współdziałanie organów Ośrodka.

1. Każdy z organów Ośrodka ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
2. Wszystkie organy współdziałają w sprawach kształcenia i wychowania młodzieży oraz rozwiązywania problemów w Ośrodku.
3. Organem koordynującym współpracę jest dyrektor Ośrodka, który:
1) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Ośrodka,
2) w razie potrzeby organizuje spotkania przedstawicieli organów Ośrodka,
3) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Ośrodka.
4. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Ośrodka poprzez swoich reprezentantów.
5. Wnioski i opinie przedstawiane są dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej.
6. Wnioski i opinie rozpatrywane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
7. Wszystkie organy Ośrodka zobowiązuje się do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach .

§ 18. Sytuacje konfliktowe zaistniałe pomiędzy organami Ośrodka rozwiązuje się poprzez:
1. Odwołanie się do regulaminów poszczególnych organów,
2. Wzajemne informowanie się o zmianach mających miejsce w obrębie planowanych zadań.
3. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Ośrodka:
1) prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Szkoły oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do dyrektora Ośrodka;
2) przed rozstrzygnięciem sporu między organami Ośrodka dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3) dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w Ośrodku – strony sporu;
4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem, dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku;
5) jeżeli w sporze między organami stroną jest dyrektor Ośrodka, rozstrzygnięcia dokonuje Zespół Mediacyjny;
6) Zespół Mediacyjny jest powoływany spośród członków Rady Pedagogicznej;
7) w skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi pięciu nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony;
8) skład Zespołu Mediacyjnego ulega zmianie, jeśli któryś z jego członków przestaje pełnić funkcję nauczyciela;
9) kolejni członkowie Zespołu Mediacyjnego wybierani są według zasady wymienionej w pkt 6 i 7;
10) Zespół Mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów lub dyrektora Ośrodka;
11) Zespół Mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami Ośrodka jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
12) Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie;
13) o swojej decyzji Zespól Mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej z pełnym uzasadnieniem;
14) jeśli mino rozstrzygnięcia Zespołu Mediacyjnego spór nie ustał, spór rozstrzyga organ prowadzący placówkę lub organ nadzorujący .

4. Uchylony .

Rozdział IV
ZASADY REKRUTACJI

§ 19. Zasady rekrutacji do Ośrodka.

1. Rekrutację uczniów do Ośrodka prowadzi i nadzoruje dyrektor Ośrodka. Dyrektor każdego roku powołuje Komisję Rekrutacyjną.
2. Dyrektor Ośrodka ogłasza termin składania dokumentów oraz warunki przyjęcia do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
3. Uchylony.
4. Warunkiem przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia jest złożenie następujących dokumentów:
1) własnoręcznie podpisanego podania o przyjęcie do szkoły w wybranym zawodzie ;
2) orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na etap kształcenia ponadpodstawowego;
3) wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z kwestionariuszem ucznia;
4) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
5) zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach zaświadczenie wynikach egzaminu ósmoklasisty lub o zwolnieniu z egzaminu ósmoklasisty ;
6) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do zawodu,
7) uchylony ;
8) karty zdrowia i informacji o stanie zdrowia ;
9) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania) .
5. Warunkiem przyjęcia do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ośrodku jest złożenie następujących dokumentów:

1) z prośby o kontynuowanie nauki, napisanej własnoręcznie bądź przez rodziców;
2) orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na etap kształcenia ponadpodstawowego;
3) wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z kwestionariuszem ucznia;
4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
5) uchylony ;
6) karty zdrowie i informacje o stanie zdrowia;
7) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania) .
6. W przypadku chęci korzystania przez wychowanka z zakwaterowania należy złożyć dodatkowo podanie o zakwaterowanie w Ośrodku, kierowane do Dyrektora Ośrodka.
7. Zasady odpłatności za wyżywienie wychowanka Ośrodka określa „Regulamin odpłatności za wyżywienie wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kaliszu”.
8. Uchylony .
9. Ucznia przyjętego do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy skreśla się z listy uczniów w przypadku, gdy w ciągu 6 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego uczeń ten nie podjął nauki i nie usprawiedliwił swojej nieobecności /nie dotyczy to uczniów pozostających w obowiązku nauki/.
10. Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji publikowane są corocznie na stronie internetowej Ośrodka .

Rozdział V
ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 20. Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.

§ 21. Za zgodą organu prowadzącego Ośrodek może również prowadzić działalność w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie zimowych i letnich ferii szkolnych.

§ 22. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka opracowany przez dyrektora na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Ośrodka. Arkusz jest zatwierdzany przez organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu nadzoru pedagogicznego oraz zakładowej organizacji związkowej .

§ 23. W arkuszu organizacji Ośrodka umieszcza się w szczególności liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych oraz innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.

§ 24. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 25. Święta narodowe i kościelne ustalone przez Sejm RP są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych.

§ 26. 14 października – Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych .

§ 27. Przy obowiązującym pięciodniowym tygodniu pracy dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może podjąć decyzję o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa .

§ 28. Uchylony .

§ 29. Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej Ośrodka po zajęciach szkolnych
1. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Ośrodku jest grupa wychowawcza.
2. Grupa wychowanków obejmuje młodzież w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych. Liczba wychowanków w grupie odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły :

1) Branżowej Szkoły I Stopnia ;
2) Szkoły Przysposabiającej do Pracy .

3. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej .

3a. Do grupy wychowawczej, za zgodą organu prowadzącego specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy można zatrudnić pomoc wychowawcy .
4. Uchylony .
5. W Ośrodku organizuje się opiekę w porze nocnej pomiędzy godzinami 22.00 a 6.00. Opiekę w porze nocnej sprawują co najmniej dwie osoby, w tym jeden wychowawca .
6. Ośrodek pełni funkcje opiekuńczą i wychowawczą w czasie odbywania przez wychowanków nauki w Ośrodku oraz stwarza wychowankom optymalne warunki bytowe – zakwaterowanie oraz obowiązkowe wyżywienie – służące osiągnięciu pożądanych efektów dydaktyczno – wychowawczych.
7. W Ośrodku jest stołówka. Uczniowie, nie będący mieszkańcami, mają prawo do korzystania z posiłków w stołówce:
1) prawo do korzystania ze stołówki szkolnej mają wszyscy uczniowie/wychowankowie oraz pracownicy Ośrodka;
2) szczegółowy tryb korzystania ze stołówki reguluje Ustawa o systemie oświaty oraz odrębne przepisy dotyczące żywienia ;
3) korzystanie z posiłków jest odpłatne;
4) Zasady, na jakich ustalana jest opłata za wyżywienie w Ośrodku, określone zostały w art. 106 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor Ośrodka w porozumieniu z organem prowadzącym .

8. Zakres samodzielności w podróżowaniu do domu, samodzielnych wyjściach poza Ośrodek ustalają rodzice podpisując na początku roku szkolnego odpowiednie oświadczenie.
9. O zmianach decyzji w wyżej wymienionych sprawach rodzice są zobowiązani poinformować ustnie lub pisemnie placówkę.
10. W razie samowolnego opuszczenia Ośrodka lub nie zgłoszenia się wychowanka w wyznaczonym terminie, wychowawca grupy powiadamia dyrektora Ośrodka i przeprowadza postępowanie wyjaśniające .
11. Zakres praw i obowiązków wychowanków określa Regulamin Mieszkańca Ośrodka.
12. Uchylony .
13. Uchylony
14. Uchylony .
15. Uchylony .
16. Uchylony .

17. Organizacja pracy świetlicy:
1) świetlica prowadzona przez Ośrodek jest przeznaczona dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy, którzy są pod opieką nauczyciela wychowawcy świetlicy ;
2) świetlica organizuje opiekę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Ośrodku ze względu na czas pracy rodziców, ze względu na dojazd do szkoły oraz dla wychowanków Ośrodka wcześniej kończących lekcje, bądź później je zaczynających;
3) świetlica jest czynna w godzinach, które są ustalane corocznie w zależności od potrzeb;
4) świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą Ośrodka;
5) w celu zapisania ucznia do świetlicy, rodzice składają pisemny wniosek do dyrektora Ośrodka;
6) do świetlicy uczęszczają uczniowie, którzy zostali do niej zapisani przez ich rodziców (prawnych opiekunów) poprzez złożenie wniosku;
7) celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji;
8) do zadań świetlicy należy w szczególności:
a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia,
b) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów,
c) organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień,
d) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego,
e) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
f) rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności,
g) współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym;
9) szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania świetlicy określa odrębny regulamin .

§ 30. Współpraca z rodzicami.

1. Ośrodek współpracuje z rodzicami uczniów bezpośrednio oraz poprzez ich przedstawicielstwo, którym jest Rada Rodziców.
2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów w zakresie:
1) rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych;
2) rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców;
3) udzielania i zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
4) minimalizowania trudności rozwojowych i wtórnych skutków niepełnosprawności;
5) rozpoznawania i rozwijania indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
6) organizacji imprez, uroczystości, wycieczek szkolnych, zawodów i konkursów.
3. Formami współpracy z rodzicami są:
1) bieżące indywidualne kontakty i spotkania oraz konsultacje ;
2) planowane spotkania okresowe;
3) spotkania klasowe, integracyjne;
4) prelekcje i porady dla rodziców.
4. Rodzice mają prawo do:
1) uczestniczenia w posiedzeniach zespołu, o którym mowa w § 38 punkt 10 i 11;
2) otrzymania kopii Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego własnego dziecka i Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia oraz zapoznania się z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym oraz uzyskania informacji o obowiązujących podstawach programowych z zajęć edukacyjnych i szkolnym zestawie programów nauczania i podręczników ;
3) uchylony .
4) uzyskania informacji o obowiązujących podstawach programowych z zajęć edukacyjnych, o szkolnym zestawie programów nauczania i podręczników;
5) zapoznania się z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania;
6) uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów i trudności w nauce;
7) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci.
5. Rodzice są zobowiązani do:
1) przekazywania na bieżąco pełnej informacji na temat sytuacji zdrowotnej dziecka w celu zapewnienia ich dziecku właściwej opieki;
2) w sytuacji, gdy uczeń ma zalecone przez lekarza leki, rodzice mają obowiązek dostarczyć je wychowawcy klasy lub grupy wraz z pisemnym zleceniem lekarskim na ich podawanie.

§ 31. Biblioteka.

1. Ośrodek prowadzi bibliotekę szkolną.
2. Biblioteka szkolna wraz z czytelnią jest pracownią służącą realizacji potrzeb edukacyjnych i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Ośrodka w doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców poprzez:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
2) udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
3) tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w ramach działalności Szkolnego Centrum Multimedialnego;
4) rozwijanie i rozbudzanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się na miarę ich możliwości;
5) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną .
3. Do korzystania ze zbiorów zgromadzonych w bibliotece mają prawo uczniowie/wychowankowie, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Ośrodka oraz rodzice.
4. W bibliotece odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
5. Szczegółowe warunki korzystania z biblioteki szkolnej oraz prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

§ 32. Organizacja biblioteki.

1. Lokal biblioteki składa się z:
1) wypożyczalni;
2) czytelni;
3) centrum multimedialnego;
4) magazynu.
2. Wyposażenie biblioteki stanowią:
1) odpowiednie meble, sprzęt biblioteczny oraz urządzenia komputerowe i audiowizualne, które umożliwiają:
a) bezpieczne i funkcjonalne udostępnianie zbiorów,
b) zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno-informacyjnego umożliwiającego realizacje przypisanych bibliotece zadań.
2) sprzęt przeciwpożarowy.
3. Czas pracy biblioteki:
1) biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego;
2) szczegółowe godziny otwarcia biblioteki są wywieszone w ogólnodostępnym miejscu.
4. Zbiory:
1) biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne przeznaczone do rozpowszechniania niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści (druki, dokumenty dźwiękowe, audiowizualne, elektroniczne), które służą wypełnianiu zadań biblioteki;
2) rodzaje zbiorów:
a) wydawnictwa informacyjne i albumowe,
b) programy i podręczniki szkolne,
c) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,
d) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej
i naukowej,
e) czasopisma dla dzieci i młodzieży, ogólnopedagogiczne
i metodyczne dla nauczycieli, naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne,
f) podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
g) dokumenty dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne,
h) materiały regionalne;
3) w bibliotece stosuje się następujące zasady rozmieszczania zbiorów:
a) księgozbiór podstawowy w wypożyczalni,
b) księgozbiór podręczny w czytelni.

§ 33. Zasady współpracy biblioteki z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami.

1. W zakresie współpracy z uczniami i rodzicami biblioteka:
1) prowadzi pracę pedagogiczną (podczas różnych zajęć edukacyjnych) służącą rozwojowi zainteresowań czytelniczych;
2) w ramach zajęć pozalekcyjnych organizuje imprezy czytelnicze;
3) włącza się do życia kulturalnego i realizuje różne działania wychowawcze wynikające z programu rozwoju szkoły zgodnie z pracą biblioteki;
4) współpracuje z bibliotekami, stwarzając uczniom możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta.
2. W zakresie współpracy z nauczycielami biblioteka:
1) prowadzi indywidualne poradnictwo informacyjne: wyszukuje materiały na określone tematy do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych, na uroczystości i imprezy, przygotowuje materiały związane z realizacją projektów edukacyjnych;
2) udostępnia materiały z zakresu prawa oświatowego, wewnętrzne regulaminy i dokumenty, związane z awansem zawodowym nauczyciela, poradniki metodyczne, podstawy programowe, programy nauczania, lektury omawiane w poszczególnych klasach;
3) przekazuje wychowawcom informacje o stanie czytelnictwa uczniów oraz ich zainteresowaniach czytelniczych.

§ 34. Zasady organizacji Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej Nr 5.

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone są corocznie w przepisach ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji roku szkolnego.
2. Nauka w Szkole trwa trzy lata.
3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
4. Liczba uczniów w oddziałach szkolnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wynosi nie więcej niż 16.
5. W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.
6. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym w zakresie kształcenia ogólnego i teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz zajęcia praktyczne prowadzone na terenie szkoły w grupach zawodowych i u pracodawców.
7. Godzina lekcyjna w szkole trwa 45 minut, a godzina zajęć praktycznych 50 minut .
8. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Ośrodka opracowany przez dyrektora.
9. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
10. Profile kształcenia i specjalności szkolnictwa branżowego określane są w trybie bieżących potrzeb rynku, możliwości zabezpieczenia kształcenia pozwalającego absolwentom na podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie lub kontynuowanie edukacji na wyższym etapie kształcenia .
11. Szkoła posiada odpowiednią bazę i może kształcić w zawodach: kucharz, pracownik pomocniczy gastronomii, krawiec, pracownik pomocniczy krawca, cukiernik, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie .
12. Uchylony .
13. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany jest dla uczniów i absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia.
14. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
15. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu zawodowego określają odrębne przepisy.
16. Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia uzyskują świadectwo ukończenia szkoły, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Umożliwia to dalsze kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia lub, począwszy od klasy drugiej, w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.
17. Uchylony .
18. Uchylony .
19. Branżowa Szkoła l Stopnia może wprowadzić nowe kierunki kształcenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
20. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale oraz wychowawcy ucznia/wychowanka tworzą zespół klasowy.
21. Zadaniem zespołu jest w szczególności:
1) ustalenie zestawów programów nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb;
2) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów;
3) monitorowanie postępów uczniów;
4) opracowywanie form i metod badania poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów;
5) dokonywanie okresowej oceny postępów edukacyjnych ucznia; w przypadku stwierdzenia, że poziom osiągnięć edukacyjnych utrudni uczniowi kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (półroczu programowo wyższym) przewodniczący zespołu wnioskuje do dyrektora
o stworzenie uczniowi /w miarę możliwości/ szansy na uzupełnienie braków;
6) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych klasy oraz pojedynczych uczniów;
7) współorganizacja i dobór wyposażenia pracowni przedmiotowych i warsztatowych.
22. Przewodniczącym zespołu jest wychowawca klasy.
23. Uchylony .
24. Wychowawca zespołu klasowego sporządza sprawozdanie w formie krótkiej informacji dotyczącą zakresu omawianych spraw .
25. Uchylony .
26. W zależności od potrzeb w spotkaniu może uczestniczyć:
1) dyrektor, wicedyrektor Ośrodka;
2) pedagog;
3) inni specjaliści.
27. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek członków zespołu.
28. W szkole mogą odbywać się próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, w oddziałach kończących Branżową Szkołę I Stopnia .

§ 35. Zasady organizacji Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

1. Nauka w Szkole trwa 3 lata.
2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
3. Oddział dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym liczy nie więcej niż 8 osób .
4. Uchylony .
5. Kształcenie uczniów prowadzone jest nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 24 rok życia .
6. W Szkole Przysposabiającej do Pracy kształcenie i wychowanie ma charakter zintegrowany. Czas trwania poszczególnych zajęć na tym etapie ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu zajęć, uwzględniając w szczególności:
1) dostosowanie czasu zajęć i przerw do aktywności uczniów;
2) zachowanie ciągłości nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności uczniów;
3) realizację zajęć ruchowych, w tygodniowym łącznym wymiarze nie mniejszym niż określają to przepisy szczegółowe.
7. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale oraz specjaliści pracujący z uczniami tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:
1) ustalenie dla każdego ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego z uwzględnieniem programu przysposobienia do pracy opracowanego dla tego oddziału;
2) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów;
3) monitorowanie postępów uczniów i modyfikacja programów;
4) współorganizacja i dobór wyposażenia pracowni.
8. Młodzież kończąc szkołę uzyskuje świadectwo ukończenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

§ 36. Ogólne zasady organizacji szkół.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka, opracowany przez dyrektora SOSW Nr 1 w Kaliszu.
2. Podstawę opracowania arkusza organizacji pracy Ośrodka na dany rok szkolny stanowią, obowiązujące ramowe plany nauczania, dla całego cyklu kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej oraz Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji pracy Ośrodka dyrektor ustala na dany rok szkolny, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych (obowiązkowych i nadobowiązkowych) z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
4. Uchylony .
5. Uchylony .
6. W uzasadnionych przypadkach można uczniowi przedłużyć okres nauki, zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
7. Religia i etyka nie są dla ucznia przedmiotami obowiązkowymi, udział w nich jest dobrowolny. O udziale w zajęciach z tych przedmiotów decydują rodzice lub pełnoletni uczniowie poprzez złożenie – na zasadzie dobrowolności – oświadczenia w formie pisemnej, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione. Po złożeniu oświadczenia udział w wybranych zajęciach staje się dla ucznia obowiązkowy.
8. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie w Branżowej Szkole I Stopnia są organizowane dla wszystkich uczniów. Rodzic ma prawo złożyć pisemny wniosek dotyczący rezygnacji z zajęć. W sytuacji, gdy uczeń jest osobą pełnoletnią może samodzielnie złożyć w/w wniosek.
9. Szkoła prowadzi, zgodnie z możliwościami finansowymi, zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości rozwojowych, w tym przede wszystkim:
1) zajęcia rewalidacyjne;
2) zajęcia sportowe;
3) zajęcia rozwijające zainteresowania .
4) inne zajęcia specjalistyczne.
10. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i rewalidacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora.
11. Oddziałem opiekuje się wychowawca klasy.
12. Przerwy pomiędzy lekcjami trwają po 5 min., przerwa po 5 lekcji trwa 20 min. Przerwa na zajęciach praktycznych jest jedna i trwa 30 min .
13. Strukturę i organizację kształcenia praktycznego określa regulamin pracowni zawodowych.
14. Szkoły organizują imprezy kulturalno-rozrywkowe dla uczniów przestrzegając w szczególności następujących zasad:
1) bez zgody dyrektora szkoły w imprezach nie mogą uczestniczyć uczniowie innych szkół;
2) imprezy mogą się odbywać pod nadzorem wychowawców, nauczycieli oraz rodziców uczniów biorących w nich udział.
15. Ośrodek może organizować i uczestniczyć w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach, przeglądach oraz innych formach współzawodnictwa i prezentowania osiągnięć uczniów/wychowanków o zasięgu wewnętrznym, miejskim, regionalnym, krajowym, międzynarodowym.
16. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1, w tym praktyczną naukę zawodu;

1a) formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 (nauka religii), zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 (zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury), oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.; wiedza o życiu seksualnym człowieka), organizowane w trybie określonym w tych przepisach;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny
nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których
mowa w pkt 1;
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz
program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu
programów nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
17. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 1a zajęcia edukacyjne.
18. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy .
19. W Szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Oprogramowanie oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną współpracującą ze Szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora Ośrodka i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego.
20. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego, pracownicy Ośrodka, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa.
21. Nauczycieli, uczniów i rodziców korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują następujące zasady:
1) każdy nauczyciel uczeń i rodzic otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia mu korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła dostępu;
2) każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco, w miarę możliwości , informacji przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego;
3) każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub zasobów wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego kontem .

§ 37. Bezpieczeństwo i potrzeby uczniów.

1. Uczniom/wychowankom Ośrodka zapewnia się ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej, poprzez podejmowanie działań wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Ośrodka .
2. Udział uczniów/wychowanków w pracach na rzecz Ośrodka i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywania prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.
3. Plan ewakuacji umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp:
1) drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały;
2) uczniowie/wychowankowie oraz pracownicy Ośrodka są zapoznani z planem ewakuacyjnym i postępowaniem w stanie zagrożenia.
4. Dyrektor zapewnia warunki do nauki, wychowania i opieki, uwzględniające bezpieczeństwo i potrzeby uczniów/wychowanków w Ośrodku poprzez:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, odpowiednie warunki do nauki, oprzyrządowanie i środki dydaktyczne oraz dostępność środowiska szkolnego;
2) realizację, we współpracy z rodziną, programu nauczania dostosowanego do indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych, z wykorzystaniem form i metod pracy dydaktycznej odpowiednich do stopnia niepełnosprawności;
3) realizację zajęć rewalidacyjnych wynikających ze szkolnego planu nauczania odpowiedniego typu szkoły.
5. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Ośrodku i uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Ośrodek i poza jego terenem.
6. Zasady bezpiecznego korzystania z pracowni regulują regulaminy pracowni.
7. Zasady bezpiecznego korzystania z maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu sportowego w pracowniach regulują instrukcje obsługi bhp i ppoż.
8. Pomieszczenia, w szczególności pokoje nauczycielskie, pracownie zajęć praktycznych, technologicznych, sale gimnastyczne oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
9. Opieka medyczna nad wychowankami i uczniami Ośrodka sprawowana jest przez pielęgniarkę szkolną, która pełni wiodącą rolę w profilaktycznej i edukacyjnej opiece zdrowotnej, udzielaniu pomocy medycznej w przypadku nagłych zachorowań i urazów.
10. Uczniowi przebywającemu na terenie Ośrodka uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne, udziela się pierwszej pomocy medycznej w gabinecie szkolnej pielęgniarki, a w uzasadnionych przypadkach wzywana jest pomoc lekarska. Ucznia w danym dniu zwalnia się z planowanych zajęć, informując o tym jego rodziców.
11. Wszyscy nauczyciele podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
12. W celu stworzenia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynki oraz teren szkolny objęto nadzorem kamer CCTV .

§ 38. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Ośrodku realizowana jest zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017okur. i polega na:
1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
2) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców/opiekunów ucznia ;
3) dyrektora Ośrodka;
4) nauczyciela, wychowawcy grupy lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem;
5) pielęgniarki;
6) poradni psychologiczno-pedagogicznej, innych poradni;
7) asystenta rodziny lub asystenta edukacji romskiej ;
8) pomocy nauczyciela;
9) pracownika socjalnego;
10) kuratora sądowego;
11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży .
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi szkołami i placówkami ;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i młodzieży.
4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i wychowawców grup, specjalistów, a także w formie:
1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
2) zajęć specjalistycznych: logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) uchylony ;
4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
5) porad i konsultacji, warsztatów .
5. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz ustalonych dla ucznia formach pomocy informowani są pisemnie rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń.
6. Uchylony .
7. Uczniowie realizują program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuję na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno–terapeutycznego (IPET) uwzględniającego diagnozę i zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia w szkole (WOPFU).
1) Jeżeli uczeń będzie napotykał na duże trudności w funkcjonowaniu wspólnie z grupą rówieśniczą w szkole – na podstawie obserwacji oraz w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia możliwa jest realizacja wybranych zajęć edukacyjnych indywidualnie z uczniem lub w grupie do 5 uczniów .

8. Zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w tworzeniu IPET uwzględnia się potrzebę organizacji dla uczniów zajęć rewalidacyjnych a także innych, prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów, zintegrowanych działań rewalidacyjnych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania ucznia, w zakresie komunikowania się z otoczeniem (np. z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji, takich jak: Makaton, język migowy), samodzielnego poruszania się (w przypadku ucznia niepełnosprawnego ruchowo) oraz wzmacniania uczestnictwa ucznia w życiu szkolnym i środowisku społecznym.
9. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny w terminie do końca września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczął edukację w Ośrodku lub w ciągu 30 dni od złożenia w Ośrodku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
10. Wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania postępów ucznia (WOPFU) i IPET opracowuje „Zespół”, który tworzą nauczyciele, wychowawcy klas i grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. Pracą zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczeń uczęszcza.
11. Spotkania Zespołu odbywają się zgodnie z potrzebami, przy czym Zespół co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniającą ocenę efektywności pomocy udzielanej uczniowi oraz w razie potrzeb dokonuje modyfikacji indywidualnego programu.
12. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń mogą uczestniczyć w posiedzeniach zespołu.
13. Nauczyciel – wychowawca powiadamia pisemnie rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania Zespołu.
14. Rodzice lub pełnoletni uczeń otrzymują kopię programu oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, co potwierdzają własnoręcznym podpisem.
15. W Ośrodku organizowany jest wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
16. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego określa działania podejmowane w Ośrodku w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.
17. Ośrodek poprzez swoją działalność dydaktyczną i wychowawczą umożliwia uczniom świadomy wybór dalszego kierunku kształcenia i przygotowuje ich do działania przedsiębiorczego oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej.
18. Adresatami wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego są: uczniowie, rodzice, nauczyciele, środowisko lokalne. Obejmuje on indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami, ma charakter planowanych działań.
19. Działania doradcze, realizowane są na zasadzie dobrowolności uczestnictwa.
20. W procesie wyboru ścieżki kształcenia ucznia wspomagają nauczyciele i jego rodzice.
21. W Ośrodku działa szkolny doradca zawodowy.
22. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest przez szkolnego doradcę zawodowego oraz nauczycieli wszystkich przedmiotów.
23. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest:
1) przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi życiowej, świadomego wyboru szkoły kolejnego etapu edukacyjnego, kursów zawodowych, zawodu, zakładu pracy;
2) pomaganie uczniom w reorientacji zawodowej w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu;
3) wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku samopoznania, odkrycie zainteresowań, uzdolnień, rozpoznawanie swego usposobienia i temperamentu pod kątem predyspozycji do wykonywania wybranego zawodu;
4) rozwijanie w uczniach mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność);
5) rozwijanie świadomości zawodowej;
6) kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania się, współpracy w grupie i autoprezentacji;
7) nabycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy;
8) poznanie rynku pracy.
24. W Ośrodku realizowane są zajęcia doradztwa zawodowego w wymiarze przewidzianym przez ramowe plany nauczania (dotyczy Branżowej Szkoły I Stopnia).
25. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz wpisany do Szkolnego Zestawu Programów.
26. Program, o którym mowa w ust. 25, zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.
27. W zakresie doradztwa zawodowego Ośrodek współpracuje również z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz poradniami specjalistycznymi, Powiatowym i Wojewódzkim Urzędem Pracy i innymi organizacjami wspierającymi pracę Ośrodka w tym zakresie .

§ 39. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

1. W planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych Ośrodka, w miarę możliwości uwzględnia się:
1) potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
2) potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu.
2. Nad bezpieczeństwem wychowanków czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele i wychowawcy Ośrodka:
1) w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący zajęcia;
2) w czasie przerw miedzy lekcjami – nauczyciel dyżurujący;
3) w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza szkołą – nauczyciel kierownik wycieczki i ustalony opiekun;
4) w czasie zajęć w Ośrodku – wychowawca grupy wychowawczej.

§ 40. Zasady, organizacja dyżurów.

1. Pełnienie dyżurów nauczycielskich odbywa się według następujących zasad organizacyjno – porządkowych:
1) plan dyżurów opracowuje zespół do spraw dyżurów ;
2) przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają w zależności od pogody, na korytarzach szkoły lub na boisku;
3) po 5 lekcji jest 20 minutowa przerwa ;
4) w zajęciach warsztatowych jest tylko jedna przerwa trwająca 30 minut;
5) nauczyciele dyżurni zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i stosowania się do regulaminu dyżurów funkcjonującego Ośrodku .

§ 41. Wycieczki i inne formy turystyki.

1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności dydaktyczno-wychowawczej Ośrodka.
2. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele/wychowawcy Ośrodka, rodzice, uczniowie/wychowankowie oraz firmy i stowarzyszenia wspomagające.
3. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.
4. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów/wychowanków, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
5. Zasady organizowania wycieczek i innych form turystyki w Ośrodku określa Regulamin wycieczek .
6. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniu zajęć szkolnych, mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez wicedyrektora Ośrodka.

§ 42. Turnusy rehabilitacyjne.

1. Ośrodek może organizować turnusy rehabilitacyjne:
1) turnus jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznych sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczniów oraz ich zainteresowań;
2) turnus odbywa się w zorganizowanej grupie, liczącej nie mniej niż 10 uczestników.
2. Uczestnikami turnusu mogą być uczniowie/wychowankowie posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

§ 43. Wypadek w Ośrodku.

1. Nauczyciel/wychowawca Ośrodka lub pracownik Ośrodka, który był świadkiem wypadku lub dowiedział się o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.
2. Postępowanie w razie wypadków osób pozostających pod opieką Ośrodka regulują odrębne przepisy.
3. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
1) dyrektora;
2) rodziców poszkodowanego;
3) społecznego inspektora pracy.
4. O wypadku śmiertelnym, ciężkim, zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i organ prowadzący Ośrodek oraz organ nadzoru pedagogicznego.
5. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.
6. Zawiadomień, o których mowa w ust. 4 – 5 dokonuje dyrektor Ośrodka bądź upoważniony przez niego pracownik Ośrodka.
7. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej „zespołem”, dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
8. Powołany przez dyrektora zespół:
1) wicedyrektor Ośrodka – przewodniczący zespołu;
2) społeczny inspektor pracy;
3) nauczyciel/wychowawca, przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.
9. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Ewentualne odmienne stanowisko członka zespołu odnotowuje się w protokole.
10. Dalsze postępowanie powypadkowe odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem i procedurą postępowania.
11. Rejestr wypadków prowadzi społeczny inspektor pracy.
12. Dyrektor omawia z pracownikami Ośrodka okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

§ 44. Dyrektor może przyjąć słuchaczy i studentów na praktyki w Ośrodku.

§ 45. W Ośrodku istnieje system zapewniania jakości pracy rozumiany jako zespół zorganizowanych, powiązanych ze sobą i spójnych działań podejmowanych przez dyrektora, organy Ośrodka oraz poszczególnych nauczycieli/wychowawców Ośrodka, niezbędnych do uzyskania i utrzymania wiarygodności, że działania podejmowane przez Ośrodek będą spełniać ustalone wymagania jakościowe. Proces ten odbywa się poprzez ewaluacje wewnętrzną w wyznaczonych na każdy rok szkolny obszarach pracy Ośrodka.

Rozdział VI
PRACOWNICY OŚRODKA

§ 46. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka zatrudnia się pracowników pedagogicznych, ekonomiczno – administracyjnych oraz obsługi zgodnie z zatwierdzonym przez organ prowadzący projektem organizacyjnym Ośrodka.

1. Pracownikami pedagogicznymi są:
1) dyrektor Ośrodka;
2) wicedyrektor Ośrodka;
3) uchylony
4) uchylony;
5) pedagog;
6) psycholog;
7) nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych;
8) nauczyciele – wychowawcy;
9) nauczyciele zajęć praktycznych;
10) nauczyciel – bibliotekarz.
2. Pracownikami ekonomiczno – administracyjnymi są:
1) główny księgowy;
2) sekretarz Ośrodka;
3) samodzielni referenci księgowi;
4) specjalista do spraw kadr.
3. Pracowników obsługi stanowią:
1) sprzątaczki;
2) uchylony;
3) robotnicy do prac lekkich;
4) uchylony;
5) uchylony;
6) opiekun nocny,
7) kierowca .
4. Pracownicy służby zdrowia:
1) pielęgniarka (opłacana przez służbę zdrowia).

§ 47. Kwalifikacje oraz zasady zatrudniania pracowników pedagogicznych Ośrodka regulują przepisy wynikające z ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela wraz z późniejszymi zmianami.

§ 48. Zakres obowiązków dyrektora Ośrodka szczegółowo zawiera dział – Organy Ośrodka /§ 12 p. 4/.

§ 49. Wicedyrektor Ośrodka podlega dyrektorowi. Wicedyrektor w szczególności:

1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą Ośrodka, jest przełożonym nauczycieli/wychowawców.
2. Sprawuje nadzór pedagogiczny w Ośrodku.
3. Odpowiada za bieżącą realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych placówki.
4. Odpowiada za właściwy przebieg zajęć dydaktycznych.
5. Czuwa nad przestrzeganiem porządku pracy .
6. Zajmuje się całokształtem spraw związanych z właściwym funkcjonowaniem Ośrodka, podejmując działania zapewniające świadczenie wysokiej jakości pracy we współpracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz w integracji ze środowiskiem.
7. Koordynuje pracę zespołów samokształceniowych i jest odpowiedzialny za doskonalenie zawodowe.
8. Odpowiada za współpracę z Radą Rodziców, samorządem uczniowskim, organizacjami szkolnymi i uczniowskimi.
9. Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora.
10. Podczas nieobecności dyrektora, przejmuje jego obowiązki.
11. Nadzoruje proces kształcenia zawodowego .

§ 50. Uchylony .

§ 51. Wicedyrektor sprawuje nadzór nad kształceniem zawodowym i podlega bezpośrednio dyrektorowi Ośrodka :

1. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich nauczycieli zawodu.
2. Jest organizatorem całokształtu działalności dydaktycznej i szkoleniowo-produkcyjnej oraz odpowiada za poziom pracy dydaktyczno-szkoleniowej
i wychowawczej.
3. Do wicedyrektora należy:
1) zapewnienie właściwej organizacji działań szkoleniowo – produkcyjnych poszczególnych działów z dostosowaniem do wymogów programowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów, pracowników i nauczycieli zawodu;
2) nadzór pedagogiczny oraz kontrola realizacji programu zajęć praktycznych;
3) uchylony;
4) uchylony;
5) uchylony;
6) uchylony ;
7) uczestnictwo w opiniowaniu pracy nauczycieli zawodu.

§ 52. Powierzenie i odwołanie z funkcji kierowniczej dokonuje dyrektor Ośrodka po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego .

§ 53. W przypadku potrzeby utworzenia dodatkowego stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego wymagana jest akceptacja organu prowadzącego.

§ 54. Kadra pedagogiczna.

1. Pracownicy pedagogiczni Ośrodka zgodnie z obowiązującymi ustaleniami prawnymi– ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami), znowelizowaną Kartą Nauczyciela zobowiązani są do:
1) ustalenia dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programów nauczania w danym zawodzie;
2) przestrzegania dyscypliny pracy, punktualnego rozpoczynania i kończenia lekcji, zajęć i dyżurów, racjonalnego wykorzystania czasu pracy;
3) przygotowywania się do zajęć dydaktyczno-wychowawczych ;
4) prowadzenia obowiązującej dokumentacji szkolnej;
5) realizacji planów i programów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
6) stałej troski o zdrowie i bezpieczeństwo powierzonej ich opiece młodzieży;
7) dbałości o sprzęt, środki dydaktyczne i mienie Ośrodka.

§ 55. Wszyscy pracownicy pedagogiczni Ośrodka (kadra kierownicza, nauczyciele szkoły, wychowawcy, nauczyciele zajęć praktycznych) odpowiadają:
1. Służbowo przed dyrektorem (za poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych – stosowanie programu i jego realizacjęa).
2. Karnie za skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów/wychowanków w czasie zajęć szkolnych, zajęć warsztatowych i wychowawczych oraz w okresie sprawowania opieki poza Ośrodkiem, a także przestrzegania bezpieczeństwa p-pożarowego oraz brak nadzoru nad powierzonym mieniem Ośrodka.

§ 56. Nauczyciel szkoły.

1. Organizuje proces dydaktyczno-wychowawczy w zakresie powierzonego przedmiotu nauczania i jest odpowiedzialny za jego przebieg, poziom i wyniki oraz bezpieczeństwo uczniów.
2. Ponadto do obowiązków nauczyciela szkoły należy:
1) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów;
2) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;
3) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej;
4) obiektywne ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów;
5) informowanie rodziców uczniów oraz wychowawców klasy, grupy wychowawczej i Dyrektora, a także Radyę Pedagogiczneją o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów;
6) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu szkolnymi organizacjami, kółkami zainteresowań, zajęciami specjalistycznymi;
7) obowiązkowe uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i realizacji jej uchwał;
8) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę,
9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu, koła zainteresowań;
10) uczestnictwo w imprezach i uroczystościach szkolnych;
11) wypełnianie innych obowiązków wynikających z charakteru pracy placówki;
12) udział i praca w zespołach tworzących indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne ;
13) udzielanie uczniom i ich rodzicom informacji oraz przeprowadzanie konsultacji w zakresie spraw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Udział uczniów i rodziców w tych konsultacjach jest dobrowolny. Uczniowie i ich rodzice informowani są na początku roku szkolnego o sposobach i formach kontaktów z nauczycielami .

3. Nauczycielowi może być powierzone wychowawstwo klasy. Wychowawca powinien prowadzić powierzoną mu klasę od rozpoczęcia nauki przez uczniów, aż do ukończenia przez nich szkoły. Do szczególnych obowiązków wychowawcy klasy należy:
1) poznanie stanu psychofizycznego ucznia, jego osobowości, zdolności i zainteresowań oraz warunków środowiskowych;
2) systematyczne konsultowanie się ze służbą zdrowia, pedagogiem, psychologiem Ośrodka na temat psychofizycznego rozwoju ucznia;
3) współpraca z nauczycielami uczącymi w klasie, wychowawcami grup, rodzicami w celu pełniejszego oddziaływania wychowawczego na ucznia;
4) reprezentowanie interesów ucznia wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i instytucji pozaszkolnych,
5) poinformowanie (w formie pisemnej bądź rozmowie indywidualnej) ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej (śródrocznej, rocznej) zgodnie z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego;
6) koordynowanie pracy zespoły opracowującego indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w oddziale, którego jest wychowawcą .
4. Nauczyciela zawodu obowiązuje:
1) wykonywanie zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych wynikających z realizacji programu;
2) należyte i terminowe przygotowanie do pracy urządzeń i stanowisk pracy;
3) rozwijanie u uczniów inicjatywy oraz myślenia technologicznego i estetyki pracy;
4) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztacie oraz wdrażanie uczniów do ich stosowania;
5) czuwanie nad starannym obchodzeniem się uczniów z urządzeniami i narzędziami oraz nad oszczędnym zużyciem materiałów;
6) zapewnienie należytej konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi.
5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) praca pedagogiczna:
a) zaznajamianie wszystkich uczniów z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej,
b) udostępnianie zbiorów czytelnikom i umożliwianie im swobodnego przeglądania i dokonywania wyboru książek,
c) poradnictwo w wyborze lektur oraz udzielanie informacji,
d) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa;
2) praca organizacyjno – techniczna:
a) gromadzenie zbiorów,
b) ewidencja i opracowanie zbiorów,
c) selekcja zbiorów,
d) konserwacja zbiorów,
e) prowadzenie warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogu elektronicznego),
f) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy i sprawozdania, statystyka czytelnictwa półroczna i roczna),
g) planowanie zakupów wynikających z zainteresowań czytelników oraz potrzeb szkoły,
h) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
i) prowadzenie kontroli wypożyczeń,
j) udział w kontroli zbiorów (skontrum),
k) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością;
3) w zakresie współpracy z nauczycielami i Radą Pedagogiczną:
a) umożliwianie zapoznania z nowościami,
b) udzielanie porad bibliotecznych i bibliograficznych,
c) wydzielanie kompletów książek do pracowni,
d) planowanie, inicjowanie imprez czytelniczych,
e) dokonywanie analizy pracy i stanu czytelnictwa,
f) sporządzanie szkolnych zestawów: podręczników i programów.

§ 57. Nauczyciel – wychowawca grupy zobowiązany jest do organizowania i prowadzenia pracy wychowawczej i opiekuńczej w powierzonej grupie wychowanków.

1. Nauczyciel – wychowawca w szczególności zobowiązany jest do:
1) poznania wychowanka, jego uwarunkowań psychofizycznych i środowiskowych;
2) wdrażania wychowanków do samodzielnej pracy w zakresie:
a) przygotowania do zajęć szkolnych,
b) posługiwania się podręcznikiem i przyborami szkolnymi,
c) przygotowania do pracy społecznie użytecznej, samoobsługi oraz współżycia społecznego;
3) zapewnienia bezpieczeństwa, higieny i zdrowia wychowanka;
4) wdrażania wychowanków do utrzymania w czystości odzieży, bielizny, obuwia oraz utrzymania na odpowiednim poziomie stanu estetycznego pomieszczeń grupy, otoczenia oraz poszanowania mienia społecznego;
5) prowadzenia obserwacji wychowanków, konsultacji z pedagogiem, psychologiem, służbą zdrowia, nauczycielami i rodzicami;
6) uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i realizacji jej uchwał;
7) współpracy z nauczycielami szkoły, pedagogiem, psychologiem, rodzicami przy realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych ;
8) uczestnictwa w uroczystościach szkolnych;
9) samokształcenia i doskonalenia umiejętności pedagogicznych;
10) pracy w zespole opracowującym indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne .

§ 58. Pedagog i psycholog podlegają bezpośrednio dyrektorowi Ośrodka oraz ściśle współpracują z pozostałą kadrą kierowniczą, nauczycielami, wychowawcami. Do zadań pedagoga i psychologa w Ośrodku należy:

1. Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
3. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży.
5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
9. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny i młodzieży (m.in. ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, kuratorami sądowymi, ośrodkami opiekuńczo-wychowawczymi) w zakresie pomocy materialnej, działań prozdrowotnych, diagnozowania trudności szkolnych i środowiska wychowawczego ucznia, konsultacji i porad dla rodziców i nauczycieli, szkolenia Rady Pedagogicznej .

§ 59. Pracowników obowiązuje przestrzeganie tajemnicy służbowej. Informacje zawarte w orzeczeniach oraz innych dokumentach uczniowskich również objęte są tajemnicą i ochroną danych osobowych .

§ 60. Zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami pracownicy Ośrodka, w tym również nauczyciele mają prawo do:

1. Korzystania z uprawnień wynikających z przepisów obowiązujących w oświacie.
2. Otrzymywania dodatków motywacyjnych, nagród, wyróżnień.
3. Korzystania za ustaloną odpłatnością z urządzeń socjalnych, pomieszczeń i sprzętu oraz usług warsztatowych.
4. Korzystania ze świadczeń funduszu socjalnego i zdrowotnego na zasadach obowiązujących przepisów (Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
5. Zgłaszania wniosków Radzie Pedagogicznej oraz do dyrektora Ośrodka, jak również korzystania z prawa odwołań do organów oświatowych sprawujących nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem.

Rozdział VII
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA / WYCHOWANKA

§ 61. Do Ośrodka przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną .
Uczniami placówki jest młodzież kontynuująca naukę nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w którym ukończy 24 rok życia .

§ 62. W Ośrodku przestrzegane są prawa wywodzące się z Konwencji o Prawach Dziecka oraz z przepisów prawa oświatowego, a w szczególności prawo do:

1. Poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia, osobistej własności oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej w szkole.
2. Bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, pobytu i wypoczynku w szkole oraz bezpieczeństwa podczas organizowanych przez szkołę imprez, wycieczek, obozów, zawodów sportowych.
3. Właściwie zorganizowanego kształcenia ogólnego i zawodowego.
4. Zapoznania się z treścią, celami i wymaganiami edukacyjnymi programów nauczania oraz ze sposobami sprawdzania i oceniania osiągnięć szkolnych ucznia.
5. Jawnej obiektywnej i sprawiedliwej oceny.
6. Swobodnego wyrażania swoich myśli, poglądów, przekonań.
7. Korzystania z pomocy i porad psychologa i pedagoga.

§ 63. Prawa i obowiązki ucznia/wychowanka.

1. Uczeń/wychowanek ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia – zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej oraz higieny pracy umysłowej;
2) zapewnienia warunków do pełnego rozwoju psychofizycznego i emocjonalnego;
3) szacunku dla swojej osoby i wykonywanej pracy;
4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;
5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
6) zamieszkania w Ośrodku;
7) pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętności, korzystania z zajęć specjalistycznych;
8) korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego;
9) rozwijania zainteresowań i pogłębiania wiedzy w kołach zainteresowań;
10) zrzeszania się w organizacjach młodzieżowych działających na terenie Ośrodka;
11) podejmowania decyzji w Ośrodku w ramach uprawnień Samorządu Uczniowskiego;
12) zorganizowanego korzystania w czasie wolnym z pomieszczeń i urządzeń do rekreacji i czynnego wypoczynku;
13) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny w nauce i zachowaniu zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania;
14) usprawiedliwione nieobecności w przypadku reprezentowania Ośrodka na zewnątrz i zwolnienia z zajęć realizowanych w szkole ;
15) w przypadku drastycznego naruszenia praw ucznia lub powstania innego sporu uczeń może zwrócić się o pomoc do pedagoga szkolnego.
2. Uczeń/wychowanek ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie Ośrodka;
2) dbania o honor Ośrodka, godne jego reprezentowanie oraz poszanowanie tradycji;
3) systematycznego uczęszczania na zajęcia i uczenia się, doskonalenia wiedzy, umiejętności i sprawności oraz uczestniczenia w imprezach i uroczystościach organizowanych w Ośrodku w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
4) punktualnego przychodzenia na zajęcia;
5) uchylony ;
6) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny, nie raniący godności innych;
7) dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzeganie się wszelkich szkodliwych używek;
8) dbania o schludny wygląd i higienę osobistą;
9) poszanowania mienia Ośrodka, dbania o czystość i porządek na jego terenie, uczestniczenia w pracach na rzecz Ośrodka;
10) przestrzegania ustalonych regulaminów wewnętrznych;
11) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie;
12) terminowego poddawania się badaniom lekarskim, niezbędnym do wykonywania praktyki zawodowej.
13) Uczniowie mają obowiązek dostarczenia wychowawcy klasy pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na obowiązkowych zajęciach organizowanych przez Ośrodek. Jeśli uczeń jest niepełnoletni takie usprawiedliwienie sporządza rodzic/opiekun prawny ucznia w terminie do 7 dni od zakończenia nieobecności, o ile rodzic/opiekun prawny nie przesłał usprawiedliwienia ze swego konta w dzienniku elektronicznym przy zachowaniu tych samych terminów. W dzienniku elektronicznym rodzic usprawiedliwia sam nieobecności a wychowawca to zatwierdza .
14) Uczeń pełnoletni ma prawo do samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności w szkole .

3. Zasady korzystania z telefonów komórkowych:
1) na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych;
2) uczeń przed wejściem do szkoły ma obowiązek wyłączenia i schowania do plecaka telefonu komórkowego, z którego może korzystać jedynie podczas przerw ;
3) nauczyciel przypomina przed zajęciami o wyłączeniu i schowaniu telefonów;
4) uczniowie nie mogą korzystać na lekcjach z własnych urządzeń elektronicznych w celu filmowania, nagrywania dźwięków, odtwarzania;
5) na lekcji wychowania fizycznego uczeń ćwiczący i niećwiczący powinien oddać telefon komórkowy i inne wartościowe przedmioty w depozyt nauczycielowi celem ich ochrony;
6) uchylony .
7) wychowankowie mają obowiązek oddać telefony komórkowe w depozyt na czas od godziny 21.30- 7.00 następnego dnia;
8) Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przyniesiony przez uczniów/wychowanków sprzęt elektroniczny i telefony komórkowe;
9) wychowankowie mogą składać w depozyt u wychowawcy grupy pieniądze (kieszonkowe) na czas pobytu w internacie.

4. Strój uczniowski:
1) każdy uczeń /wychowanek ma obowiązek nosić strój galowy w czasie:
a) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
b) reprezentowania szkoły na uroczystościach poza terenem Ośrodka;
2) przez strój galowy należy rozumieć:
a) dla dziewcząt – ciemna spódnica (spodnie) i biała bluzka lub ciemny kostium,
b) dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula lub garnitur;
3) ubiór codzienny ucznia/wychowanka jest dostosowany do następujących ustaleń:
a) w szkole obowiązuje strój estetyczny, stonowany kolorystycznie, bez ekstrawaganckich dodatków,
b) należy zachować umiar w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki i pracy,
c) strój ucznia nie może eksponować odkrytego brzucha, głębokich dekoltów i odsłaniać zbytnio intymnych części ciała,
d) na zajęciach praktycznej nauki zawodu obowiązuje stój ochronny zgodny z przepisami bhp,
e) na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy (dres lub getry, krótkie spodenki, koszulka z krótkim rękawem) oraz zmienne obuwie sportowe,
f) na terenie Ośrodka uczeń zobowiązany jest nosić obuwie niezagrażające zdrowiu (niedopuszczalne są wysokie obcasy),
g) strój ucznia powinien być dostosowany do pory roku i warunków atmosferycznych,
h) uczniowie zobowiązani są do pozostawiania odzieży wierzchniej i czapek w szatni oraz zmiany obuwia.

5. Zasady właściwego zachowania się uczniów/wychowanków na terenie Ośrodka, w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły, a także uczniów :
1) uczniowie/wychowankowie mają obowiązek:
a) przestrzegania rozkładu dnia w Ośrodku,
b) dopełniania starań o sprostanie wymaganiom i poleceniom nauczycieli,
c) traktowania z szacunkiem wszystkich pracowników szkoły i kolegów;
2) na lekcjach i zajęciach obowiązują ucznia następujące zasady:
a) uchylony ,
b) uchylony ,
c) przyjęcie właściwej postawy podczas rozmowy z nauczycielem (uczeń stoi, ręce wyjęte z kieszeni, nie żuje gumy),
d) zabieranie głosu po uprzednim podniesieniu ręki i zgodzie nauczyciela,
e) przestrzeganie zaplanowanego przez nauczyciela toku zajęć,
f) używanie zwrotów grzecznościowych,
g) o sposobie samodzielnego wyjścia z internatu w czasie wolnym decyduje rodzic, prawny opiekun w formie pisemnego oświadczenia, za zgodą wychowawcy. Wychowawca w przypadku nieprzestrzegania przez wychowanka harmonogramu dnia może nie wyrazić na takie wyjścia zgody.
h) wychowanek otrzymuje leki w internacie na podstawie pisemnej zgody rodzica, prawnego opiekuna, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza;
3) niedopuszczalne są zachowania naruszające godność osobistą i zasady współżycia społecznego takie jak oraz dyscypliny ;
a) akty przemocy, bójki, agresja słowna wobec pracowników szkoły i uczniów,
b) używanie wulgarnego słownictwa,
c) kradzieże,
d) przynoszenie i używanie niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów,
e) wnoszenie lub spożywanie na terenie Ośrodka alkoholu i innych używek ,
f) wszelkie inne nieprzemyślane, nieodpowiedzialne zachowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa w Ośrodku.

§ 64. System nagród i kar.

1. Nagrody:
1a. Uczeń może otrzymać pochwały i nagrody za:
a) rzetelną naukę i pracę społeczną na rzecz szkoły,
b) wzorową postawę, reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
c) wysokie osiągnięcia edukacyjne, w konkursach szkolnych i zewnętrznych lub olimpiadach sportowych.
1b. Nagrody i pochwały są wpisywane przez wychowawcę w dzienniku elektronicznym do wiadomości ucznia i jego rodziców.
1.c Rodzaje nagród :

1) pochwała udzielona przez nauczyciela/wychowawcę w obecności wychowanków pochwała udzielona przez dyrektora;
2) pochwała na apelu;
3) list pochwalny;
4) nagroda rzeczowa za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję, osiągnięcia z praktycznej nauki zawodu;
5) nagroda specjalna dyrektora (za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, prospołeczną postawę i działania na rzecz społeczności szkolnej, reprezentowanie szkoły w konkursach i projektach międzyszkolnych) :
a) dyrektor Ośródka przedstawia propozycję ucznia do nagrody specjalnej i wnioskuje do Rady Pedagogicznej o wyrażenie opinii ,
b) po zapoznaniu się z opinią Rady Pedagogicznej, dyrektor Ośrodka podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody ;

6) nagrodę na zakończenie roku otrzymuje uczeń/wychowanek, który osiągnął średnią ocen co najmniej 4,0 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
7) Ustala się tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody:
a) wniesienie ustnego zastrzeżenia do wychowawcy klasy w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia,
b) wychowawca klasy informuje ustnie ucznia o rozstrzygnięciu zastrzeżenia w terminie 3 dni od jego wniesienia,
c) jeśli rozstrzygnięcie zastrzeżenia przez wychowawcę klasy, zdaniem wnoszącego zastrzeżenie jest niezadowalające, uczeń składa pisemne zastrzeżenie do dyrektora Ośrodka w terminie 3 dni od uzyskania ustnej informacji od wychowawcy klasy,
d) dyrektor Ośrodka rozstrzyga zastrzeżenie w terminie 3 dni od jego otrzymania i powiadamia o rozstrzygnięciu wnoszącego zastrzeżenie,
e) na wniosek ucznia rozstrzygnięcie zastrzeżenia, dyrektor Ośrodka przekazuje wnoszącemu zastrzeżenie w formie pisemnej,
f) rozstrzygnięcia dyrektora Ośrodka są ostateczne .

2. Nieprzestrzeganie obowiązków ucznia/wychowanka oraz wielokrotne łamanie zasad funkcjonowania w Ośrodku skutkuje udzielaniem następujących kar (o każdej udzielonej uczniowi karze wychowawca informuje jego rodziców i dokonuje wpisu w dzienniku elektronicznym) :
1) upomnienie przez nauczyciela/wychowawcę; adnotację w dzienniku ;
2) upomnienie w obecności uczniów, wychowanków (podczas godziny wychowawczej lub na forum grupy w grupie wychowawczej, jeśli nieprzestrzeganie norm społecznego współżycia i regulaminu Ośrodka ma tam miejsce) ,
3) upomnienie wychowawcy otrzymuje uczeń w sytuacji ucieczek z lekcji, opuszczenia terenu szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych bez wcześniejszego zwolnienia i usprawiedliwienia, niestosowania się do poleceń nauczyciela podczas pracy na lekcji i przeszkadzania w jej prowadzeniu lub zajęć po lekcjach, uporczywego używania telefonu podczas zajęć szkolnych) ;
4) nagana udzielona przez dyrektora w formie pisemnej;. Nagana jest kolejną karą w przypadku, gdy inne wcześniej zastosowane przez wychowawcę nie wpłynęły na poprawę zachowania ucznia, gdy uczeń dopuścił się czynu rażąco naruszającego normy społecznego współżycia lub jego zachowanie stanowi zagrożenie demoralizacją w szkole. Nagana dyrektora udzielana jest w gabinecie dyrektora Ośrodka w obecności wychowawcy. Przy udzielaniu nagany może być obecny rodzic/opiekun ucznia. Nagana skutkuje obniżeniem oceny z zachowania przynajmniej o jeden stopień. Dyrektor może również zawiesić ucznia w jego prawach lub obowiązkach.
5) obniżenie oceny zachowania; (w wyniku kilkukrotnych upomnień wychowawcy klasy lub nagany dyrektora) ;
6) przeniesienie do innej grupy/oddziału; (w sytuacji, gdy uczeń nie respektuje zasad współżycia w klasie lub grupie w grupie wychowawczej);
7) zawieszenie w prawach ucznia – uczeń, który dopuścił się naruszeń, takich jak: akty przemocy fizycznej i psychicznej, wandalizmu, kradzież i niszczenie mienia szkoły, palenie papierosów, e-papierosów, spożywanie wszelkich używek i innych środków psychoaktywnych na terenie placówki, stwarzanie swoim zachowaniem zagrożenia dla innych uczniów i pracowników placówki, może stracić część swoich przywilejów poprzez czasowy zakaz brania udziału w wydarzeniach organizowanych przez Ośrodek. Należą do nich: zakaz brania udziału w imprezach klasowych, wycieczkach, dyskotekach, wyjściach do kina, teatru lub utratę przywileju pracy w Samorządzie Uczniowskim i reprezentowania Ośrodka w zawodach i konkursach. O zawieszeniu w prawach ucznia decyduje nauczyciel/wychowawca po uprzedniej konsultacji z dyrektorem Ośrodka i rozpoznaniu sytuacji wspólnie z pedagogiem i psychologiem;
8) zawieszenie w obowiązkach ucznia/wychowanka (następuje w przypadku poważnego naruszenia dyscypliny przez pełnoletniego ucznia Zawieszenie w prawach ucznia następuję w sytuacji Zachowań naruszających godność osobistą i zasady współpracy. O zawieszeniu w obowiązkach ucznia decyduje dyrektor Ośrodka (po wcześniejszej konsultacji z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem Radą Pedagogiczną;
9) pisemna nagana wychowawcy klasy (w przypadku 3-krotnego upomnienia lub nieusprawiedliwienia nieobecności na więcej niż 30) godzinach lekcyjnych w miesiącu – do dyskusji) ;
10) pisemna nagana Dyrektora Ośródka;
11) przeniesienie ucznia do klasy równoległej;
12) relegowanie ucznia z Ośrodka .
3. Wobec uczniów/wychowanków nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą.
4. Skreślenie ucznia z listy następuje w przypadku:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności wynoszącej powyżej 50% godzin w roku szkolnym;
2) poważnego naruszenia dyscypliny;
3) rezygnacji ucznia/wychowanka lub jego rodziców (opiekunów) z nauki w szkole i zdobycia zawodu;
4) zaistnienia zdarzeń opisanych dokładnie w pkt 17.

5. Wychowawca ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) wychowanka o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej karze.
6. Od decyzji dyrektora przysługuje uczniowi złożenie odwołania w formie pisemnej w terminie 7 dni.
7. Dyrektor Ośrodka po rozpatrzeniu złożonego odwołania udziela pisemnej odpowiedzi w ciągu 7 dni.
8. Fakt ten znajduje odzwierciedlenie w aktach ucznia oraz w protokole Zespołu Wychowawczego Ośrodka.
9. Ustala się tryb wnoszenia odwołania od przyznanej kary:
1) wniesienie ustnego odwołania do wychowawcy klasy w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia;
2) wychowawca klasy informuje ustnie ucznia o rozstrzygnięciu odwołania w terminie 3 dni od jego wniesienia;
3) jeśli rozstrzygnięcie odwołania przez wychowawcę klasy, zdaniem wnoszącego odwołanie jest niezadowalające, uczeń składa pisemne zastrzeżenie do dyrektora Ośrodka w terminie 3 dni od uzyskania ustnej informacji od wychowawcy klasy;
4) dyrektor Ośrodka rozstrzyga odwołanie w terminie 3 dni od jego otrzymania i powiadamia o rozstrzygnięciu wnoszącego odwołanie;
5) na wniosek ucznia rozstrzygnięcie odwołania, dyrektor Ośrodka przekazuje wnoszącemu odwołanie w formie pisemnej;
6) rozstrzygnięcia dyrektora Ośrodka są ostateczne ;
7) w przypadku decyzji o skreśleniu z listy uczniów/wychowanków, przysługuje odwołanie w formie pisemnej za pośrednictwem dyrektora placówki do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatury w Kaliszu w terminie 14 dni. O możliwości odwołania uczeń jest poinformowany w decyzji o skreśleniu.

10. Obowiązki i prawa uczniów/wychowanków Ośrodka określa Regulamin oceniania ucznia/wychowanka.
11. Uczeń/wychowanek, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.
12. Uczeń/wychowanek, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub mienia Ośrodka zobowiązany jest do pokrycia kosztów (w całości lub części) wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.
13. W sytuacji, gdy nieletni uczeń wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie Ośrodka lub w związku z realizacją obowiązku nauki, dyrektor Ośrodka może, za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego oraz nieletniego, zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci:
1) pouczenia ucznia przez dyrektora;
2) ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie;
3) oczekiwania od ucznia przeproszenia pokrzywdzonego;
4) przywrócenia stanu poprzedniego (np. naprawa bądź odkupienie);
5) wykonania określonych prac porządkowych na rzecz Ośrodka.
13. Jeżeli przedstawiciel ustawowy nieletniego lub nieletni nie wyrazi zgody na propozycję dyrektora Ośrodka – dyrektor będzie miał obowiązek zawiadomienia sądu rodzinnego o demoralizacji lub o czynie karalnym.
14. Zastosowanie wymienionych w pkt. 12 środków oddziaływania wychowawczego nie będzie można stosować w przypadku, gdy nieletni dopuści się czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego.
15. Zastosowanie wymienionych w pkt. 12 środków oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania innej kary określonej w Statucie Ośrodka .
16.Skreślenia z listy ucznia pełnoletniego lub objętego obowiązkiem nauki dokonuje dyrektor Ośrodka, w drodze decyzji wydanej na piśmie, na podstawie podjętej przez radę pedagogiczna uchwały zainicjowanej na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela, po konsultacji z pedagogiem, psychologiem oraz z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia w danym oddziale, w której uczeń się uczy oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
17. Podstawę do skreślenia ucznia z listy stanowią w szczególności:
1) rażące, powtarzające się nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w Statucie,
2) przyjście do placówki w (udowodnionym) stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
3) picie alkoholu, rozprowadzanie lub zażywanie używek na terenie szkoły, na dziedzińcu, placu przed szkoła i na boisku i na wycieczkach,
4) powtarzające się agresywne zachowanie się wobec uczniów, nauczycieli i pracowników Ośrodka,
5) spowodowanie zagrożenia zdrowia, życia i bezpieczeństwa swojego lub innych,
6) dokonanie kradzieży, pobicia, wymuszenia lub zastraszenia,
7) dezorganizowanie lub uniemożliwianie prowadzenia zajęć w placówce,
8) fałszowanie dokumentacji,
9) dalsze nieprzestrzeganie obowiązujących zasad pomimo otrzymania nagany,
10) nagminna absencja na zajęciach szkolnych bez usprawiedliwienia (powyżej 50% w skali okresu lub niezgłoszenie się do szkoły przez okres 4 tygodni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego lub nauki w szkole bez usprawiedliwienia);
11) nielegalne wykorzystanie nagrania fragmentu lub całości przebiegu lekcji lub innych zajęć szkolnych,
12) uchylony
13) przynajmniej dwie nagany dyrektora Ośrodka ;
18. Decyzja o skreśleniu wydana przez dyrektora Ośrodka powinna zawierać:
1) numer (Ośrodek prowadzi rejestr decyzji),
2) nazwa organu wydającego decyzję,
3) datę wydania,
4) nazwisko i imię ucznia,
5) podstawę prawną,
6) treść decyzji (rozstrzygnięcie),
7) uzasadnienie decyzji,
8) tryb odwoławczy,
9) podpis z podaniem stanowiska służbowego (imię i nazwisko osoby upoważnionej).
19. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu w dokumentację dotyczącą sprawy w części dotyczącej ucznia.
20. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni decyzję o skreśleniu z listy uczniów odbierają jego rodzice. Jeżeli nie ma możliwości odbioru przez rodziców pismo jest wysyłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
21. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, chyba że został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Może on być wprowadzony:
1) ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa ucznia lub uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka,
2) ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego,
3) ze względu na działanie demoralizujące .

§ 65. W Ośrodku obowiązują procedury:

1. Postępowania z uczniem wagarującym.
2. Postępowania z uczniem pozostającym pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.
3. Postępowania wobec ucznia podejrzanego o kradzież.
4. Postępowania wobec ucznia zachowującego się agresywnie.
5. Postępowania wobec ucznia wnoszącego na teren placówki alkohol lub substancje psychoaktywne.
Oraz:
6. Tryb i warunki usprawiedliwiania nieobecności.
7. Postępowanie w przypadku skreślania ucznia z listy uczniów.
8. Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego oraz zwalnianie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.
9. Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia cyberprzemocy .

Rozdział VIII
OCENIANIE

§ 65a. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania .

1. Postanowienia wstępne:
1) szczegółowe warunki sposób oceniania wewnątrzszkolnego są zbiorem zasad dotyczących oceniania wiedzy, umiejętności i postaw ucznia obowiązujących w Ośrodku;
2) ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
b) zachowanie ucznia;
3) ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę;
4) ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli, wychowawców oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Ośrodka;
5) ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Cele oceniania wewnątrzszkolnego:
1) ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju ,
d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
e) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;
2) ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć ;
3) ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

3. Ocenianie, skala i kryteria ocen:

1) roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w szkole branżowej I stopnia według następującej skali:
a) stopień celujący – 6,
b) stopień bardzo dobry – 5,
c) stopień dobry – 4,
d) stopień dostateczny – 3,
e) stopień dopuszczający – 2,
f) stopień niedostateczny – 1;
2) pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w pkt 1 litera od a) do e) 1–5;
3) negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt 1 litera f) ;
4) przy bieżącym ocenianiu – w szkole branżowej I stopnia – stopnia dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-”;
5) stopnie roczne (śródroczne) w dziennikach, arkuszach ocen oraz na świadectwach zapisywane są w pełnej formie;
6) oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi;
7) wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,
c) posiadającego opinię/zaświadczenie lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii/zaświadczenia ;
8) nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
9) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej ;
10) uchylony ;
11) w szkole branżowej I stopnia ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:
a) prace klasowe,
b) testy,
c) sprawdziany,
d) kartkówki,
e) prace domowe,
f) zadania i ćwiczenia wykonywane podczas lekcji lub zajęć praktycznych,
g) wypowiedzi ustne,
h) praca indywidualna i w zespole,
i) aktywność w czasie zajęć,
j) testy sprawnościowe,
k) projekt edukacyjny;
12) uchylony ;
13) w tygodniu mogą odbyć się najwyżej trzy prace klasowe lub testy, przy czym nie więcej niż jedna dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast odpowiedzi ustnej i może jej nie zapowiadać. Kartkówki sprawdzają wiadomości i umiejętności najwyżej z trzech ostatnich lekcji;
14) termin zwrotu ocenionych testów i kartkówek nie powinien być dłuższy niż jeden tydzień, a prac klasowych dwa tygodnie;
15) uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań, którym będzie musiał sprostać;
16) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania;
17) dyrektor Ośrodka zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza specjalistę , na czas określony w tej opinii;
18) dyrektor Ośrodka zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki lub na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza specjalistę , na czas określony w tej opinii;
19) jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona” ;
20) celem oceniania zachowania jest kształtowanie wśród uczniów postaw określonych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Ośrodka;
21) śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
g) okazywanie szacunku innym osobom;
22) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy według skali z pkt 23 ;
23) ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e) nieodpowiednie,
f) naganne;
24) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
25) ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy (jest ona ostateczna), po uwzględnieniu:
a) własnych obserwacji,
b) informacji o zachowaniu ucznia zamieszczonych w dokumentacji,
c) opinii wszystkich nauczycieli uczących ucznia,
d) opinii wychowawców internatu,
e) samooceny ucznia,
f) opinii klasy;
26) ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
a) oceny z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły;
27) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania;
28) kryteria ocen z zachowania:
a) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
– jest wzorem do naśladowania przez innych uczniów, wywiera pozytywny wpływ na inne osoby,
– ma wzorowy stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,
– systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne i bierze w nich aktywny udział,
– ma tylko usprawiedliwione nieobecności, dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nie spóźnia się,
– jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, wychowawcę,
–  chętnie i aktywnie bierze udział w życiu klasy i szkoły,
– reprezentuje swoją klasę, szkołę biorąc udział w imprezach okolicznościowych, konkursach oraz zawodach sportowych,
– pomaga słabszym w nauce,
– przeciwstawia się przejawom przemocy i wulgarności,
– szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów, dba o porządek otoczenia, nie ulega nałogom,

b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
– systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne i bierze w nich aktywny udział,
– ma usprawiedliwione nieobecności, dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nie spóźnia się,
– zdobywa wiedzę i kształci swoje umiejętności w pełni swoich możliwości intelektualnych,
– chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
– dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań przez nauczycieli,
– właściwie reaguje na przejawy przemocy i wulgarności,
– jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada
w konflikty,
– dba o bezpieczeństwo oraz zdrowie swoje i innych,
– szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia,
– nie ulega nałogom,

c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
– systematycznie uczęszcza na zajęcia, w semestrze ma nieliczne dni nieusprawiedliwione i rzadko spóźnia się na zajęcia,
– wywiązuje się z powierzonych obowiązków,
– bierze udział w pracach na rzecz klasy,
– właściwie reaguje na przejawy przemocy i wulgarności,
– zachowuje się kulturalnie, jego zachowanie nie przeszkadza w pracy nauczycielom, kolegom i innym pracownikom szkoły, a zwracane mu uwagi odnoszą pozytywny skutek,
– dba o bezpieczeństwo oraz zdrowie swoje i innych,
– szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów,
– nie ulega nałogom,

d) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
– spełnia obowiązki ucznia,
– czasami spóźnia się i opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia,
– nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości intelektualnych,
– biernie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
– zdarza mu się uczestniczyć w kłótniach i konfliktach,
– w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokona naprawy lub w inny sposób zrekompensuje szkodę,
– w ciągu semestru otrzyma nieliczne uwagi o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, ale dotyczą zachowań o niewielkiej szkodliwości,
– wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły,

e) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
– nie zawsze spełnia obowiązki ucznia, czasami wagaruje,
– spóźnia się i opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia,
– nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań,
– wielokrotnie dopuszcza się łamania postanowień Statutu Ośrodka,
– wywiera negatywny wpływ na innych,
– ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego i innych osób,
– samowolnie opuszcza teren Ośrodka lub oddala się od grupy,
– ulega nałogom,
– wykazuje brak kultury – jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły lub kolegów,
– w ciągu półrocza często otrzymuje uwagi o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm zachowania,
– nie dba o mienie Ośrodka,

f) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
– nie spełnia obowiązków ucznia, wagaruje, ma długie nieusprawiedliwione nieobecności w szkole, wielokrotnie spóźnia się na zajęcia, w półroczu opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 25% dni nauki,
– często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w nich udziału, utrudnia lub uniemożliwia ich prowadzenie,
– zachowuje się arogancko i wulgarnie w stosunku do innych,
– ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych,
– bierze udział w bójkach lub kradzieżach,
– znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,
– rozmyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne,
– ulega nałogom,
– kłamie i oszukuje,
– działa w nieformalnych grupach,
– wchodzi w konflikt z prawem,
– nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych,
– otrzymał naganę od dyrektora Ośrodka.

4. Sposoby informowania uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach edukacyjnych:

1) nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej, rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów);
4) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę:
a) oceny są uzasadniane w formie informacji ustnej przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne,
b) komentarz nauczyciela powinien zawierać informacje o posiadanej przez uczniów wiedzy, opanowanych przez niego umiejętnościach, ale także o brakach w wiedzy i formach ich uzupełnienia,
c) uczniowie oraz ich rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informacje o postępach edukacyjnych na zebraniach, jak też podczas rozmów indywidualnych z nauczycielem w ciągu całego roku szkolnego,
5) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) .
6) informacje o postępach edukacyjnych i wynikach nauczania rodzic/prawny opiekun ucznia uzyskują podczas wywiadówek oraz w trakcie dyżurów poszczególnych nauczycieli. W przypadku niepowodzeń edukacyjnych ucznia i braku kontaktu ze strony rodziców nauczyciel danego przedmiotu umawia się z rodzicami na rozmowę indywidualną. Wszystkie działania nauczyciela i kontakty z rodzicami każdorazowo odnotowywane są w dzienniku elektronicznym .

5. Klasyfikacja, egzamin klasyfikacyjny, egzamin sprawdzający:

1) rok szkolny dzieli się na dwa okresy zakończone klasyfikacją śródroczną i roczną;
2) klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego na koniec pierwszego okresu ;
3) klasyfikacja śródroczna ucznia Branżowej Szkoły I Stopnia polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz zachowania ucznia i ustaleniu ocen – według skali określonej w ust. 3 pkt 1 i 23;
4) klasyfikacja śródroczna ucznia szkoły przysposabiającej do pracy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
5) jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków ;
6) klasyfikacja roczna ucznia Branżowej Szkoły I Stopnia polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz zachowania ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych a także rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) klasyfikacja roczna ucznia szkoły przysposabiającej do pracy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
8) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi;
9) w przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana” ;
10) na 4 tygodnie przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach niedostatecznych lub braku podstaw do wystawienia oceny z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania ;
11) informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych lub braku podstaw do wystawienia oceny jest przekazywana uczniowi w czasie lekcji przez nauczyciela danego przedmiotu, a rodzicom (prawnym opiekunom) przez wychowawcę klasy. Informacje te przekazuje się za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub informacji pisemnej. W przypadku informacji pisemnej rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają przekazanie informacji podpisem w dokumentacji prowadzonej przez wychowawcę klasy. W przypadku nieobecności rodzica w szkole przekazanie informacji następuje w formie listu poleconego . Uczniowie pełnoletni mają prawo sami potwierdzić podpisem przekazanie informacji o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.
12) na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele ustalają ostatecznie ocenę śródroczną lub roczną;
13) uchylony .
14) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy;
15) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły;
16) w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawodu, na warunkach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:
a) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy- pracodawca lub inna osoba wskazana przez dyrektora w porozumieniu z osobami prowadzącymi praktyczną naukę zawodu,
b) pracodawca wystawiający ocenę z zajęć praktycznych potwierdza ocenę na piśmie, dokument ten przekazuje wychowawcy klasy z zachowaniem terminów ustalonych w ust 5 pkt 10;
c) w pozostałych przypadkach – nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu lub inna osoba wskazana przez dyrektora w porozumieniu z osobami prowadzącymi praktyczną naukę zawodu;
17) oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali, o której mowa w ust. 3 pkt 1;
18) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania;
19) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny;
20) na pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny;
21) egzaminy klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia zająć dydaktyczno-wychowawczych;
22) termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), w przypadku ucznia pełnoletniego tylko z nim;
23) egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, za wyjątkiem informatyki, wychowania fizycznego i zajęć praktycznych – w przypadku tych przedmiotów egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;
24) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych;
25) przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia;
26) podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia ;
27) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin ,
b) imiona i nazwiska nauczycieli,
c) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
d) zadania egzaminacyjne,
e) wyniki egzaminu oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną ,
f) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;
28) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Ośrodka;
29) dla ucznia, Branżowej Szkoły I Stopnia , nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła umożliwia uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych;
30) uczeń ma prawo do poprawienia oceny klasyfikacyjnej jeżeli:
a) ocenianie cząstkowe lub końcowe było niezgodne z wymaganiami edukacyjnymi podanymi przez nauczyciela na początku roku szkolnego,
b) gdy uczeń ma poczucie rażącej niesprawiedliwości wystawionej oceny i potrafi to uzasadnić;
31) powołanie komisji weryfikacyjnej musi poprzedzić pisemna prośba ucznia o umożliwienie mu przystąpienia do egzaminu sprawdzającego. Prośba ta powinna być skierowana do dyrektora Ośrodka, a złożona co najmniej trzy dni przed radą klasyfikacyjną;
32) ostateczna decyzja dyrektora w sprawie dopuszczenia ucznia do egzaminu sprawdzającego powinna być przekazana Radzie Pedagogicznej w terminie rady klasyfikacyjnej, zaś egzamin powinien odbyć się przed radą plenarną (zatwierdzającą);
33) dyrektor powołuje komisję, w skład której wchodzą: dyrektor jako przewodniczący komisji (lub nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko), nauczyciel danego przedmiotu, nauczyciel przedmiotu pokrewnego;
34) egzamin sprawdzający powinien składać się z części ustnej i pisemnej:
a) uczeń, który w wyniku egzaminu sprawdzającego uzyskał ocenę niższą niż tę, o którą się ubiegał, otrzymuje taką ocenę, jaka została wystawiona na koniec półrocza lub roku szkolnego.

6. Zgłaszanie zastrzeżeń:

1) uczeń lub jego rodzic zastrzeżenia składa na piśmie w sekretariacie szkoły do dyrektora Ośrodka w terminie do 2 dni roboczych od zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych z dokładnym opisem niezgodności z prawem występujących wg ucznia lub rodzica przy ustaleniu oceny rocznej;
2) dyrektor rozpatruje zasadność zgłoszonego zastrzeżenia;
3) w przypadku stwierdzenia, że zastrzeżenia nie są zasadne Dyrektor informuje pisemnie ucznia lub rodzica o braku podstaw do zmiany oceny rocznej;
4) w przypadku potwierdzenia zasadności wniesionego zastrzeżenia Dyrektor w terminie 3 dni powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej;
5) termin sprawdzianu ustala z uczniem i jego rodzicem przewodniczący komisji;
6) w skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;
7) nauczyciel, o którym mowa pkt. 6a, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;
8) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna;
9) z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
10) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;
11) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzian w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Ośrodka .

7. Promowanie, egzamin poprawkowy:

1) uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 3 ust. 19 oraz § 6 ust. 14;
2) uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem;
3) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć;
4) uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę;
5) uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych przedmiotów, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć:
a) egzamin poprawkowy może zdawać na pisemną prośbę uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów,
b) przyczyną upoważniającą Radę Pedagogiczną do wyrażenia zgody na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych może być: długotrwałe leczenie, trudna sytuacja rodzinna inne przypadki losowe;
6) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;
7) egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych;
8) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Ośrodka do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich;
9) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Ośrodka;
10) w skład komisji wchodzą:
a) dyrektor Ośrodka albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji;
11) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji,
b) termin egzaminu poprawkowego,
c) pytania egzaminacyjne,
d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę;
do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

12) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Ośrodka, nie później niż do końca września;
13) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę;
14) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego obowiązkowego przedmiotu, pod warunkiem że ten przedmiot, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowany będzie w klasie programowo wyższej;
15) o promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym

8. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Absolwenci Szkoły Branżowej I Stopnia mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określają odrębne przepisy .

9. Warunki ukończenia szkoły:
1) uczeń kończy Branżową Szkołę I Stopnia , jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 19;
2) uczeń kończy Branżową Szkołę I Stopnia z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w pkt. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
3) o ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym .
4) Uczeń szkoły branżowej I stopnia ma obowiązek przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, warunkuje ono ukończenie szkoły. Uczeń, który nie przystąpi do w/w egzaminu nie ukończy szkoły branżowej I stopnia .

10. Postanowienia końcowe:
1) zasady wewnątrzszkolnego oceniania zatwierdza uchwałą Rada Pedagogiczna;
2) wszelkie zmiany są wprowadzane uchwałą Rady Pedagogicznej.
3) nałożony na nauczycieli i wychowawców klas obowiązek informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przyjętych zasadach oceniania na początku każdego roku szkolnego, uniemożliwia dokonywanie zmian w tym systemie w trakcie roku szkolnego, z wyjątkiem konieczności dostosowania wewnątrzszkolnych zasad oceniania do zmian w przepisach prawa;
4) zmiany w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania, nie wynikające ze zmian w przepisach prawa, powinny być dokonywane przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego;
5) zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej w szkołach publicznych reguluje Dyrektorium Kościoła katolickiego w Polsce z 20 kwietnia 2001 roku oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, Dz. U. Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3 poz. 9);
6) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne z tych zajęć .
7) Dyrektor Ośrodka zwalnia ucznia klasy programowo najwyższej branżowej szkoły I stopnia, który nie ukończył szkoły i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę, z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, jeżeli:
a) uczeń ten w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu praktycznej nauki zawodu oraz
b) zdał egzaminy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, w którym kształci się, lub zdał egzamin czeladniczy w zawodzie, w którym kształci się.
8) Dyrektor Ośrodka zwalnia ucznia klasy programowo najwyższej branżowej szkoły I stopnia, który nie ukończył szkoły i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę, z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego, w tym zajęć realizowanych na turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, jeżeli:
a) uczeń ten w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego oraz
b) dał egzaminy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, w którym kształci się, lub zdał egzamin czeladniczy w zawodzie, w którym kształci się.
9) W przypadku zwolnienia, o którym mowa w pkt. 7 i 8, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona” oraz numer dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku.
10) W przypadku gdy uczeń klasy programowo najwyższej branżowej szkoły I stopnia:
a) realizował naukę zawodu jako młodociany pracownik oraz
b) nie ukończył szkoły i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę, oraz
c) zdał egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w którym kształci się, lub egzamin czeladniczy w zawodzie, w którym kształci się, oraz
d) w wyniku klasyfikacji końcowej nie otrzymał pozytywnych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu praktycznej nauki zawodu – uczeń ten realizuje praktyczną naukę zawodu w ramach stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe”

Rozdział IX
DOKUMENTACJA OŚRODKA

§ 66. Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu uczniów/wychowanków a w szczególności:
1. Księgę ewidencji wychowanków.
2. Księgi uczniów.
3. Dzienniki zajęć.
1) dzienniki elektroniczne;
2) Dzienniki zajęć rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych, pedagoga, psychologa, świetlicy – w formie tradycyjnej .
4. Dokumentację przebiegu nauczania.
5. Dokumentację pobytu w placówce stanowią również uchwały Rady Pedagogicznej dotyczące procesu wychowawczego, dydaktycznego, opiekuńczego i rewalidacyjnego.
6. W Ośrodku prowadzona jest:
1) Kronika Ośrodka;
2) Kronika harcerska;
3) Kronika wychowanków;
4) uchylony .

ROZDZIAŁ X
ZDALNE NAUCZANIE

§ 67 Zasady ogólne

1. Zajęcia w Ośrodku zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:
1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1–3 – w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
2. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch dni dyrektor Ośrodka organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1.
3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z uwzględnieniem w szczególności:
1) równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu;
3) możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;
4) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć;
6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.
4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być organizowane w oddziałach, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie klasowej, grupie międzyklasowej lub grupie wychowawczej.
5. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.
6. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor zapewnia każdemu uczniowi i rodzicom możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje uczniom i rodzicom informację o formie i terminach tych konsultacji. W miarę możliwości konsultacje te odbywają się w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem.
7. W uzasadnionych przypadkach, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo zmodyfikować odpowiednio:
1) tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas;
2) tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
8. Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o modyfikacji tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć oraz tygodniowego lub semestralnego rozkładu zajęć.
9. W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zawieszeniem zajęć z powodu wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 67 ust 1, 2, 3, 4 – dyrektor – w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, ustala potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program.
10. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, oraz zajęć, zajęć dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego (dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania (dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki oraz obywateli polskich, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki), o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 ustawy Prawo oświatowe.
11. W przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor Ośrodka, na wniosek rodziców ucznia, organizuje dla tego ucznia zajęcia na terenie placówki:
1) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub
2) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – o ile jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie Ośrodka oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia.
12. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie Ośrodka, dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, może zorganizować dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 i 2, zajęcia na terenie innej, wskazanej przez organ prowadzący, placówki.
13. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być organizowane dla uczniów krajoznawstwo i turystyka, o ile nie jest zagrożone bezpieczeństwo lub zdrowie uczniów.
14. W przypadku odstąpienia od organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o którym mowa w art. 125a ust. 5 Ustawy Prawo oświatowe nauczyciele mogą, w okresie zawieszenia zajęć w Ośrodku przekazywać lub informować rodziców oraz uczniów o dostępnych materiałach i możliwych sposobach utrwalania wiedzy i rozwijania zainteresowań przez ucznia w miejscu zamieszkania.
15. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.

§ 68 Organizacja nauczania zdalnego
1. Realizacja zajęć na odległość jest równoważna z realizacją zajęć w nauczaniu stacjonarnym. Wszelkie działania w środowisku zdalnym służą zdobyciu wiedzy, umiejętności oraz utrwaleniu pozytywnych postaw społecznych i są podsumowywane oraz oceniane przez nauczycieli/wychowawców.
2. Formą komunikacji pomiędzy szkołą, nauczycielem, uczniem i rodzicem oraz sposobem przekazywania przez nauczycieli materiałów i treści edukacyjnych są: dziennik elektroniczny – mobiDziennik, MS Office 365/MS Teams, strona internetowa Ośrodka oraz strona na Facebook’u, poczta elektroniczna, telefon, komunikatory mediów społecznościowych oraz poczta tradycyjna.
3. Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach online oraz odbierania wysyłanych przez nauczyciela materiałów i terminowego wykonywania zleconych prac.
4. Uczeń potwierdza swoją obecność na zajęciach przez logowanie na platformie zdalnego nauczania i uczestnictwo w zajęciach.
5. Sposób wykonywania przez ucznia zadań ustala nauczyciel przedmiotu. Nauczyciel może wymagać od ucznia przekazania dokumentacji z realizacji zadań we wcześniej podanej przez niego formie.
6. Uczniowie oraz rodzice uczniów niepełnoletnich zobowiązani są do systematycznego logowania się w dzienniku elektronicznym, na MS Teams i odbierania wiadomości od nauczycieli. W przypadku problemów z logowaniem możliwa jest komunikacja telefoniczna lub poprzez pocztę elektroniczną bądź tradycyjną z Ośrodkiem.
7. Jeżeli uczeń nie ma warunków do realizacji zleconych przez nauczyciela zadań to uczeń pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego powinien poinformować o tym wychowawcę, który wraz z Dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowi niezbędnych materiałów oraz określa formy realizacji poleceń. Uczeń lub rodzic ucznia niepełnoletniego jest zobowiązany do dostarczenia do szkoły zleconych i wykonanych przez ucznia zadań i poleceń lub dowodów potwierdzających ich realizację – w trybie i terminie ustalonym z Dyrektorem Ośrodka.
8. Nauczyciele będą umieszczać materiały z treściami do realizacji między innymi:
1) w formie opisu tekstowego zadania do wykonania,
2) w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych,
3) w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki, krzyżówki, ćwiczenia,
9. Nauczyciele przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
10. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem: materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez Ministra Edukacji i Nauki pod adresem www.epodreczniki.pl, materiałów dostępnych na stronach internetowych MEN, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, innych niż wymienione wyżej materiały wskazane lub opracowane przez nauczyciela.
11. Nauczyciel na prowadzonej online jednostce lekcyjnej dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych, z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.
12. Harmonogram zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poszczególnych oddziałów oparty może na nowym podziale godzin oddziałów klasowych z uwzględnieniem zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
13. Nauczyciel dokumentuje odbyte zajęcia (tematy, obecność, kontakty z rodzicami, itp.) w dzienniku elektronicznym – Mobidzienniku.
14. Nauczyciel na jednostce lekcyjnej prowadzone online, może przeznaczyć część czasu pracy na bieżącą konsultację z uczniami, udzielanie odpowiedzi z wykorzystaniem internetowej transmisji video lub czatu.
15. W przypadku, gdy nauczyciel lub uczeń nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, laptopem, tabletem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu lub nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania, niezwłocznie informuje o tym fakcie Dyrektora Ośrodka. W takiej sytuacji Dyrektor (w miarę posiadanych możliwości) może udostępnić sprzęt lub zobowiązać nauczyciela do alternatywnej formy realizacji podstawy programowej (np.: przygotowania materiałów w formie drukowanej).
§ 69. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności
1. Nauczyciele prowadzący zdalne nauczanie umieszczają w dzienniku elektronicznym, na platformie MS Office 365/MS Teams, na stronie Ośrodka lub przesyłają pocztą elektroniczną bądź tradycyjną materiał, z którym uczniowie są zobowiązani się zapoznać.
2. Nauczyciele określają termin zapoznania się z materiałem oraz wykonania zadań przez uczniów.
3. Uczniowie są zobowiązani do odsyłania prac wskazanych przez nauczyciela poprzez dziennik elektroniczny, platformę MS Office 365/MS Teams lub w inny sposób ustalony z danym nauczycielem.
4. W zależności od specyfiki zajęć edukacyjnych, kontrola osiągnięć uczniów odbywać się będzie online w formie:
1) ustnej (połączenie z nauczycielem, aktywne uczestnictwo uczniów w zajęciach);
2) pisemnej (np.: sprawdziany, kartkówki, testy, zadania dodatkowe pisane w sposób i czasie ustalonym przez nauczyciela),
3) praktycznej (karty pracy, prace plastyczne i techniczne i inne zadania zlecone przez nauczyciela). Efekty pracy przekazywane będą w formie i czasie ustalonym przez nauczyciela.
5. Uczeń ma prawo do poprawy oceny z pracy online w trybie i formie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu.
6. O osiągnięciach i postępach w nauce uczeń oraz rodzice/opiekunowie ucznia niepełnoletniego będą informowani na bieżąco za pomocą dziennika elektronicznego – mobidziennika.
7. Nauczyciel/wychowawca może kontaktować się telefonicznie z rodzicami/opiekunami, jeżeli jest zaniepokojony postępami ucznia w nauce lub brakiem uczestnictwa w lekcjach online.

§ 70. Ocenianie postępów w nauce
1. Ocenianie uczniów polegać będzie na podsumowaniu pracy ucznia w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkół, w okresie przywrócenia zajęć w szkołach, a także funkcjonowania i pracy ucznia w okresie nauki na odległość. W okresie nauki zdalnej ocenie podlega zwłaszcza systematyczność, aktywność, poprawność wykonania zleconych form nauki.
2. Nauczyciele na bieżąco monitorują postępy uczniów.
3. Monitorowanie postępów uczniów odbywa się poprzez:
1) obserwację pracy ucznia, w tym aktywności ucznia na platformie, na której odbywają się zajęcia;
2) zaangażowanie ucznia w kontakt z nauczycielem, kolegami i koleżankami w grupie;
3) rozwiązywanie zadań i wykonywanie prac wskazanych przez nauczyciela;
4) podejmowanie dodatkowych aktywności;
5) terminowe wykonywanie zadań;
6) zgłaszanie przez ucznia pojawiających się trudności i problemów;
7) wykorzystywanie przez ucznia wiedzy i umiejętności wcześniej nabytych do wykonywania kolejnych zadań.
4. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów zależą od specyfiki przedmiotu, należą do nich między innymi: zadania praktyczne wykonane przez ucznia, sprawdziany, testy, karty pracy, odpowiedzi ustne udzielane w czasie rzeczywistym za pomocą komunikatorów elektronicznych, odpowiedzi pisemne, przygotowanie projektu przez ucznia lub grupę, przygotowanie referatu, przygotowanie prezentacji, wykonanie plakatu, obserwacja pracy ucznia, aktywność na lekcji, ocena sposobu realizacji i wyniku wykonania zadania, rozmowa podsumowująca, informacja zwrotna, ocena wyrażona w skali stopniowej lub opisowej zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania i Statutem Ośrodka.
5. W przypadku zastrzeżeń do pracy ucznia na zajęciach nauczyciel kontaktuje się z uczniem za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej (e-dziennik, e-mail, telefon) oraz z rodzicem niepełnoletniego ucznia przekazując informacje i spostrzeżenia dotyczące pracy ucznia/wychowanka.
6. Celem oceniania bieżącego jest także przekazywanie uczniowi/rodzicowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych – w trakcie nauki zdalnej – pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
7. Oceny na bieżąco wpisywane są do dziennika elektronicznego.
8. Informowanie ucznia o ocenach, osiągnięciach i poczynionych przez niego postępach w nauce odbywa się między innymi podczas lekcji prowadzonych na platformach do pracy zdalnej, przez ocenianie bieżące – zapis w dzienniku elektronicznym, komentarze nauczyciela i informacje zwrotne dołączane do wykonanych prac, wiadomości zawierające w szczególności wskazówki do dalszej pracy, obszary i zagadnienia do doskonalenia i poprawy, informacje o sukcesach.
9. Informowanie ucznia, rodzica/opiekuna prawnego ucznia o ocenach i postępach w nauce może odbywać się przez mobiDziennik, konsultacje i kontakty telefoniczne, pocztę elektroniczną oraz pocztę tradycyjną.
10. Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej nauczyciele biorą pod uwagę również oceny i osiągnięcia ucznia uzyskane w takcie nauczania zdalnego.
§ 71. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo w sieci
1. Przetwarzanie danych osobowych ucznia/wychowanka i nauczyciela:
1) przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez Ośrodek na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz rozporządzania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego kształcenia zdalnego;
2) Ośrodek może wymagać od ucznia/ rodzica jedynie danych niezbędnych do założenia przez niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej;
3) pełnoletni uczeń, rodzic/opiekun prawny ma prawo wiedzieć, jak Ośrodek jako administrator będzie przetwarzał dane osobowe jego dziecka w trakcie nauki zdalnej.
2. Bezpieczeństwo w trakcie nauki zdalnej.
1) ochrona uczniów przed zagrożeniami w sieci Internet jest obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych;
2) rekomenduje się zastosowanie mechanizmów kontroli rodzicielskiej;
3) podczas nauczania zdalnego uczniowie korzystają jedynie z bezpiecznych programów, aplikacji czy stron internetowych wskazanych przez nauczyciela;
4) zakazuje się korzystania ze stron wskazywanych przez przeglądarkę lub programy antywirusowe jako podejrzane, nie należy także włączać reklam internetowych, które mogą pojawić się w czasie nauczania zdalnego, korzystania z linków do serwisów niewskazywanych bezpośrednio przez nauczyciela oraz pobierania załączników niewskazanych przez nauczyciela;
5) zakazuje się uczniom nagrywania zajęć i głosu nauczyciela prowadzącego zajęcia online i upowszechniania tych materiałów w Internecie bez jego zgody;
6) zabrania się uczniom wykorzystywania komunikatorów internetowych w sposób niezgodny z prawem. W szczególności:
a. nie wolno kopiować wizerunku osób trzecich, nagrywać prac i materiałów nauczyciela i pozostałych uczniów, w żadnym wypadku ich udostępniać,
b. nie wolno posługiwać się fałszywymi danymi, wykorzystywać prac osób trzecich i przedstawiać ich jako własne (plagiat), wysyłać prac z nie swoich kont internetowych, udostępniać swoje konto edukacyjne osobom trzecim,
c. nie wolno udostępniać osobom trzecim kodów, które przekazują nauczyciele do odpowiednich komunikatorów.

§ 72. Postanowienia końcowe
1. W pozostałych przypadkach, nie omówionych szczegółowo w rozdziale dotyczącym zdalnego nauczania, pozostają w mocy wszystkie uregulowania zawarte w Statucie Ośrodka.

ROZDZIAŁ XI
Przepisy Przejściowe

§ 80. Uczniowie z Ukrainy

1. Ilekroć w rozdziale jest mowa o:
1) szkole za granicą – należy przez to rozumieć szkołę funkcjonującą w systemie oświaty Ukrainy;
2) dokumentach – należy przez to rozumieć świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzający ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji w placówce oświatowej w Ukrainie oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej, złożone przez rodzica lub osobę upoważnioną do opieki;
3) miejscu zamieszkania – należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ucznia z Ukrainy.
2. Nauka młodzieży w Ośrodku jest nieodpłatna. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do Ośrodka.
3. O przyjęciu ucznia do Ośrodka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.
1) Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.
2) W przypadku braku dokumentów uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy i szkoły z uwzględnieniem wieku ucznia lub opinii rodzica ucznia/osoby upoważnionej do opieki albo pełnoletniego ucznia wyrażonej w formie pisemnej.
3) dyrektor odpowiednio przedszkola specjalnego, szkoły specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub specjalnego ośrodka wychowawczego może przyjąć do Ośrodka ucznia niepełnosprawnego będącego obywatelem Ukrainy, na podstawie oświadczenia rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad uczniem lub ucznia pełnoletniego o złożeniu do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. Dla uczniów przybywających z zagranicy – przyjętych do Ośrodka – podlegających obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole, w której uczeń realizuje naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego.
5. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 6 godziny lekcyjne tygodniowo.
6. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor Ośrodka.
7. W celu uzupełnienia różnic programowych (stwierdza to nauczyciel prowadzący dane zajęcia) z danego przedmiotu organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu.
8. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu są prowadzone indywidualnie lub w grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu, w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo.
9. Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor Ośrodka.
10. W roku szkolnym 2022/2023 w przypadku uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, którzy rozpoczęli naukę w branżowej szkole I stopnia lub technikum po dniu 15 września 2022 r. i zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 44zzzg ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, składa się w terminie do dnia 15 marca 2023 r.
11. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, o których mowa w ust. 1, sporządza wykaz uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1 Rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, przystępujących do egzaminu zawodowego. Wykaz zawiera:
1) informacje, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1–5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
2) informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1–6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
3) Wykaz, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej w terminie do dnia 22 marca 2023 r.
12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
1) Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie.
2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Ośrodku organizuje dyrektor, a pomocy udzielają nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.
3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami uczniów oraz może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, m.in.: poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Warunki współpracy szkoły z ww. podmiotami uzgadnia dyrektor.
4) Pomocą psychologiczno-pedagogiczną można objąć również rodziców uczniów.
13. Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za organizację i przebieg procesu kształcenia, wychowania i opieki prowadzonej dla uczniów będących obywatelami Ukrainy .