Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1 im. Janusza Korczaka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1 im. Janusza Korczaka

625023360

Sekretariat

Polub nas

/SOSW1KALISZ

Zajęcia logopedyczne

„…Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa;
A czasem był jak piorun jasny, prędki,

A czasem smutny jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga Nimfy miętki,

A czasem piękny jak Aniołów mowa…”

Juliusz Słowacki

Głównym celem działalności logopedycznej w naszym Ośrodku jest pomoc uczniom w zakresie terapii logopedycznej. Całe wyposażenie pracowni otrzymaliśmy z EFS. W terapii logopedycznej z dużym powodzeniem wykorzystujemy posiadana komputery wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie. Zastosowanie profesjonalnego oprogramowania podczas zajęć logopedycznych daje szybsze efekty terapii, uatrakcyjnia ją, a co najważniejsze – zwiększa chęć i motywację uczniów do ćwiczeń.

Zajęcia terapeutyczne trwają 60 minut, raz w tygodniu.

Formy i metody pracy stosowane przez logopedów w naszej Placówce:

Formy pracy:

 • terapia indywidualna,
 • terapia grupowa,
 • konsultacje,
 • porady.

Metody pracy

W pracy logopedycznej wykorzystujemy metody logopedyczne, lingwistyczne, psychologiczne oraz pedagogiczne, m.in.:

 • metodę dobrego startu,
 • metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • metodę M.Ch. Knillów.

Gabinet Logopedyczny w naszej Placówce obejmuje:

 • diagnozę logopedyczną,
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnej uczniów,
 • terapię zaburzeń mowy i komunikacji (autyzm, zespół Aspergera, ubytek słuchu, alalia, afazja, niepełnosprawność intelektualna, zespół Downa, porażenie mózgowe, jąkanie i inne),
 • terapię wad wymowy,
 • terapię i profilaktykę dysleksji,
 • ćwiczenia emisji głosu, poprawa jakości mówienia,
 • ćwiczenia technik czytania i pisania,
 • ćwiczenia relaksacyjne i odprężające przy muzyce.

W trakcie zajęć wykorzystywane są różne rodzaje ćwiczeń ogólnorozwojowych, które wpływają na poszczególne zmysły, funkcje i sprawności:

SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ

PERECEPCJI SŁUCHOWEJ

PERCEPCJI WZROKOWEJ

OPERACJI MYŚLOWYCH

PAMIĘCI


MOTORYKI DUŻEJ

MOTORYKI MAŁEJ

PRAKSJI ORALNEJ


ODBIÓR DŹWIĘKU

LOKALIZACJA DŹWIĘKU

ZAPAMIĘTYWANIE DŹWIĘKU

RÓŻNICOWANIE DŹWIĘKU

ŁĄCZENIE DŹWIĘKU Z INNYMI BODŹCAMI

SŁUCHU FONEMOWEGO


SPOSTRZEGANIA
WZROKOWEGO

ANALIZY
I SYNTEZY WZROKOWEJ


KLASYFIKOWANIA
(KATEGORYZOWANIA)

SZEREGOWANIA

UKŁADANIA SEKWENCJI

MYŚLENIA PRZYCZYNOWO – SKUTKOWEGO

MYŚLENIA SYMBOLICZNEGO

MYŚLENIA PRZEZ ANALOGIĘ


SYMULTANICZNEJ

SEKWENCYJNEJ

 

Terapia (leczenie) zaburzeń wymowy ma na celu:

 • usunięcie wszelkich form wadliwych realizacji dźwięków,
 • wytworzenie w ich miejsce nowych, prawidłowych,
 • utrwalenie ich w mowie kontrolowanej i spontanicznej.

Przyczyny zaburzeń mowy

Są uczniowie, którzy zaczynają mówić wcześnie i ich wymowa jest prawidłowa; są i tacy, którzy w wieku 7 lat wypowiadają się nieprawidłowo, a ich mowa jest niewyraźna, nieprawidłowa. Przyczyną takiego stanu mogą być:

 • wada zgryzu lub uzębienia,
 • osłabienie słuchu fizycznego,
 • opóźnienie lub zaburzenie słuchu fonematycznego,
 • mała sprawność narządów artykulacyjnych,
 • zaburzenia emocjonalne,
 • zaniedbania pedagogiczne,
 • nieprawidłowe wzorce mowy.

Najczęstsze wady wymowy:

 • seplenienie – nieprawidłowa wymowa głosek: „s”, „z”, „c”, „dz”, „sz”, „ż”, „cz”, „dż”, „ś”, „ź”, „ć”, „dź”;
 • reranie – nieprawidłowa realizacja głoski „r”,
 • kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głosek „k” oraz „g”,
 • bezdźwięczność – wymowa głosek dźwięcznych bezdźwięcznie,
 • nosowanie – głoski nosowe wymawiane są jak ustne lub odwrotnie,
 • giełkot,
 • jąkanie.

Ćwiczenia usprawniające narządy mowy

Ćwiczenia usprawniające narządy mowy mają na celu usunięcie wad wymowy, zaś w przypadku uczniów, których mowa jest prawidłowa – dalsze doskonalenie sprawności mięśni biorących udział w procesie artykulacji.

Ćwiczenia szczęki dolnej:

 • chwytanie dolnymi zębami górnej wargi,
 • poruszanie szczęką w lewo i w prawo,
 • opuszczanie i unoszenie szczęki dolnej.

Ćwiczenia warg:

 • układanie wargi dolnej na górnej i górnej na dolnej,
 • wykonywanie złączonymi wargami ruchów okrężnych,
 • dmuchanie przez złączone i lekko wysunięte do przodu wargi,
 • cmokanie,
 • parskanie.

Ćwiczenia języka:

 • oblizywanie warg ruchem okrężnym w prawo i w lewo,
 • wysuwanie języka na brodę,
 • dotykanie czubkiem języka kolejnych zębów – górnych i dolnych,
 • wypychanie policzków czubkiem języka,
 • robienie z języka „rurki”,
 • wysuwanie rozpłaszczonego języka na zewnątrz jamy ustnej.

Pamiętaj!

Najważniejsza jest systematyczność!

LOGOPEDIA – podstawowe pojęcia

Logopedia (gr. logos – słowo, mowa, paideia – wychowanie) to nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna). Przedmiotem zainteresowań logopedii jest komunikacja językowa, mowa w szerokim znaczeniu (przekazywanie i odbiór informacji) oraz wynik tego procesu – porozumienie.

Obecnie obowiązujące definicje logopedii mówią, że jest ona nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty. Obejmuje też oddziaływanie na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i zapobiegania ujemnemu jej wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości.

Dysleksja rozwojowa jest zespołem specyficznych trudności w uczeniu się. Rozróżnia się kilka postaci:
1. dysleksja – trudności w czytaniu,
2. dysortografia – trudności w zastosowaniu poprawnej pisowni,
3. dysgrafia – trudności w kształtnym pisaniu.

Jąkanie polega na zaburzeniu płynności, tempa i rytmu mówienia. Spowodowane jest nadmiernym napięciem mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych.