Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1 im. Janusza Korczaka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1 im. Janusza Korczaka

625023360

Sekretariat

Polub nas

/SOSW1KALISZ

Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia nr 5

Nasza szkoła jest:

 • bezpieczna i przyjazna,
 • posiada wyspecjalizowaną kadrę z psychologiem i pedagogiem włącznie,
 • zapewnia stałą opiekę pielęgniarską.

Ulotka informacyjna (pobierz PDF)

Kształci młodzież w następujących kierunkach:

Kucharz

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: podstawy żywienia człowieka, wyposażenie techniczne, organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy, technologia gastronomiczna głównych towaroznawstwem, podstawy rachunkowości gastronomicznej, zajęcia praktyczne.

Do głównych zadań zawodowych wykonywanych przez kucharza małej gastronomii należą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem typowych potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Niezbędna jest także umiejętność wykonywania czynności związanych z organizacją prac porządkowych, z prawidłowym przechowywaniem i magazynowaniem artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych.

Wymagania psychofizyczne i psychologiczne właściwe dla tego zawodu to: dobry stan zdrowia, zainteresowanie zawodem, umiejętność pracy w zespole, życzliwość, uprzejmość, uczciwość, koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja kształtów, umiejętność przestawiania się z jednej czynności na inną, podzielność uwagi, zręczność ruchów, szybkie tempo pracy, refleks, wytrzymałość na długotrwały wysiłek, systematyczność, spostrzegawczość, dokładność, inicjatywa kulinarna, wrażliwość estetyczna i smakowa, odpowiedzialność za stan zdrowia konsumentów, przestrzeganie przepisów technologicznych, sanitarnych i higienicznych w trakcie realizacji zadań zawodowych. Także zainteresowania techniczne, kulinarne, chemiczne, biologiczne, umiejętności manualne i organizacyjne.

Typowymi miejscami pracy kucharza małej gastronomii są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, przede wszystkim bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy. Kucharz małej gastronomii może być zatrudniony również w restauracjach, kawiarniach, w hotelowych zakładach gastronomicznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych. Praca kucharza małej gastronomii odbywa się w pozycji stojącej w pomieszczeniach, w których zgrupowane są urządzenia i maszyny kuchenne. Pomieszczenia te posiadają oświetlenie naturalne bądź sztuczne, panuje w nich duża wilgotność, wysoka temperatura oraz hałas.

Wymagane dokumenty:

 • Aktualne orzeczenie poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego na etapie ponadpodstawowym,
 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Świadectwo ukończenia SP i opinia wychowawcy klasy VIII,
 • Zaświadczenie potwierdzające przystąpienie do egzaminu ośmioklasisty.
 • Karta zdrowia,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu,
 • 3 zdjęcia.
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat je posiada)
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje wszystkie roboty związane z wykańczaniem budynków o różnym ich przeznaczeniu. Różnorodność robót, które ma do wykonania wynika ze stosowanych materiałów, narzędzi oraz stosowanej technologii.
Na budowach może wykonywać roboty:

 • tynkarskie tradycyjne, cienkowarstwowe oraz suche tynki,
 • glazurnicze,
 • posadzkarskie,
 • malarsko – tapeciarskie.

Po ukończeniu 3 letniej nauki uczeń potraf:

 • praktycznie wykorzystywać poznane zasady sztuki budowlanej,
 • stosować maszyny i urządzenia, które są używane w różnych procesach technologicznych,
 • stosować przepisy BHP i przeciwpożarowe,
 • prawidłowo gospodarować surowcami, energią i wodą,
 • pracować w zespole,
 • pracować w oparciu o dokumentację budowlaną i umieć wytworzyć dokumenty niezbędne wg obowiązujących przepisów,
 • wykańczać powierzchnie ścian, wykonywać podłogi, elementu aranżacji wnętrza zgodnie z dokumentacją,
 • wykonywać prace w zakresie robót malarskich i tapeciarskich, tynkarskich i okładzinowych, stolarskich, szklarskich oraz podłogowych,
 • posługiwać się rysunkiem zawodowym i dokumentacją techniczną.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla tego zawodu to: ogólny dobry stan zdrowia, sprawność układu kostno-stawowego, odporność na lęk wysokości, wyobraźnia przestrzenna, spostrzegawczość, umiejętność koncentracji uwagi i podzielność uwagi, zrównoważenie emocjonalne, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie. Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje duże zapotrzebowanie na technologów robót wykończeniowych, zarówno w inwestycjach jak i remontach budynków w różnego typu działalności gospodarczej.
Absolwenci szkoły mogą prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Wymagane dokumenty:

 • Aktualne orzeczenie poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego na etapie ponadpodstawowym,
 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Świadectwo ukończenia SP i opinia wychowawcy klasy VIII,
 • Zaświadczenie potwierdzające przystąpienie do egzaminu ośmioklasisty.
 • Karta zdrowia,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu,
 • 3 zdjęcia.
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat je posiada)
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej odbywa się w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej dla absolwentów gimnazjum. Program nauczania dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej przewiduje następujące przedmioty zawodowe: technologię prac w obiektach hotelarskich, prace pomocnicze w gastronomii hotelowej oraz zajęcia praktyczne.

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej wykonuje szeroki asortyment prostych czynności w hotelach i pensjonatach na różnych stanowiskach, takich jak: pomoc kuchenna, pomoc kelnera, pomoc pokojowej itp. Posługuje się ręcznym i zmechanizowanym sprzętem porządkowym, obsługuje wyposażenie techniczne sali restauracyjnej (ekspresy, podgrzewacze lub termosy), stosuje środki utrzymania czystości. Prowadzi wstępną obróbkę owoców, warzyw, mięsa, ryb i grzybów. Konserwuje bieliznę pościelową, stołową i odzież ochronną. Obsługuje urządzenia pralnicze, pielęgnuje trawniki, kwietniki i kwiaty doniczkowe.

Predyspozycje:
Wymagania psychofizyczne dla ucznia:

 • koordynacja wzrokowa-ruchowa,
 • wytrzymałość fizyczna,
 • percepcja kształtów,
 • spostrzegawczość,
 • dokładność,
 • umiejętność przechodzenia od jednej czynności do innej,
 • podzielność i koncentracja uwagi,
 • szybkie tempo pracy,
 • refleks,
 • umiejętność podporządkowania się przełożonym,
 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • zainteresowania techniczne, mechaniczne, zdolności manualne.

Wymagane dokumenty:

 • Aktualne orzeczenie poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego na etapie ponadpodstawowym,
 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Świadectwo ukończenia SP i opinia wychowawcy klasy VIII,
 • Zaświadczenie potwierdzające przystąpienie do egzaminu ośmioklasisty.
 • Karta zdrowia,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu,
 • 3 zdjęcia.
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat je posiada)
Pracownik pomocniczy gastronomii

Wymagane dokumenty:

 • Aktualne orzeczenie poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego na etapie ponadpodstawowym,
 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Świadectwo ukończenia SP i opinia wychowawcy klasy VIII,
 • Zaświadczenie potwierdzające przystąpienie do egzaminu ośmioklasisty.
 • Karta zdrowia,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu,
 • 3 zdjęcia.
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat je posiada)

Wszystkie praktyki odbywają się w pracowniach kształcenia praktycznego na terenie szkoły.

Dodatkowo placówka oferuje zajęcia rehabilitacyjne i korekcyjne, logopedyczne, zajęcia stymulujące funkcje poznawcze w nowoczesnych, wyposażonych ze środków Unii Europejskiej pracowniach.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach plastycznych, muzycznych, komputerowych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, koła literackiego, drużyny harcerskiej, chóru.

Młodzież posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego.

Ośrodek zapewnia wszystkim bezpłatne zakwaterowanie w pokojach 2,3 osobowych.

Wymagane dokumenty:

 • Aktualne orzeczenie poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego na etapie ponadpodstawowym,
 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Świadectwo ukończenia SP i opinia wychowawcy klasy VIII,
 • Zaświadczenie potwierdzające przystąpienie do egzaminu ośmioklasisty.
 • Karta zdrowia,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu,
 • 3 zdjęcia.
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat je posiada)

Dodatkowo dla starających się o zakwaterowanie