Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1 im. Janusza Korczaka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1 im. Janusza Korczaka

625023360

Sekretariat

Polub nas

na Facebooku

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Młodzież z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym może podjąć naukę w klasach przysposabiających do pracy. Nauka trwa trzy lata.
Młodzież posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego.

Ośrodek zapewnia wszystkim bezpłatne zakwaterowanie w pokojach 2,3 osobowych.

Ulotka informacyjna (pobierz PDF)

Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach:

 • plastycznych,
 • muzycznych,
 • komputerowych,
 • sportowych,
 • turystyki pieszej,
 • drużyny harcerskiej,
 • koła tanecznego,
 • koła literackiego
 • chóru.

Dodatkowa oferta placówki to również:

 • zajęcia rehabilitacyjne i korekcyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • zajęcia stymulujące funkcje poznawcze

Wymagane dokumenty do Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 • aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do kształcenia specjalnego,
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • skrócony odpis aktu urodzenia – na odwrocie należy umieścić potwierdzony wpis stałego miejsca zamieszkania i PESEL.
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • 3 zdjęcia,
 • wniosek do jednostki samorządu terytorialnego o skierowanie do Ośrodka,
 • karta zdrowia.

Dodatkowo dla starających się o zakwaterowanie

 •  podanie o zakwaterowanie.

ZAJĘCIA W RAMACH PRZEDMIOTU PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

Sztuka użytkowa

Odpowiednio zaplanowane lekcje ze sztuki użytkowej są drogą prowadzącą do rozwoju możliwości i predyspozycji twórczej, oryginalności i indywidualności postrzegania świata. Podczas zajęć stosowane są techniki: malowanie, rysowanie, lepienie, papieroplastyka itp.

Celem zajęć jest :

 • usprawnianie manualne,
 • ćwiczenia koordynacji oka i ręki,
 • rozwijanie procesów myślenia poprzez ćwiczenia postrzegania i uwagi,
 • rozwijanie aktywności plastycznej i wyobraźni twórczej
 • ułatwianie ekspresji poprzez różnorodne działania plastyczne,
 • rozwijanie zdolności plastycznych,
 • przygotowanie do odbioru sztuki,
 • rozwijanie zdolności współpracy w grupie, zespole.

Zajęcia maja charakter aktywizujący, nauczyciel inspiruje aktywność plastyczną uczniów, rozwija uzdolnienia plastyczne. Taki rodzaj zajęć wycisza, redukuje napięcie, a zadowolenie z efektów pracy pozwala budować pozytywny obraz własnej osoby. Ważnym zadaniem nauczyciela jest utrwalenie potrzeby twórczej ekspresji poprzez udział
w konkursach i wystawach plastycznych.

Zajęcia kucharskie

Zajęcia kucharskie odbywają się w pracowniach wyposażonych w nowoczesny i funkcjonalny sprzed AGD. Zajęcia te doskonalą kompetencje uczniów oraz wyrabiają szereg nowych umiejętności pozwalających osiągnąć wyższy stopień samodzielności.

W ramach zajęć uczniowie:

 • poznają zasady zdrowego odżywiania,
 • nabywają umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami kulinarnymi (samodzielnie wykonują proste potrawy),
 • dokonują zakupów i oceniają jakość i ceny produktów,
 • obsługują sprzęt kuchenny,
 • porządkują stanowisko pracy,
 • dbają o estetyczne podanie wykonanej potrawy.

Na koniec każdych zajęć uczniowie oceniają walory smakowe samodzielnie wykonanych potraw.

Zajęcia krawieckie

Zajęcia krawieckie to nauka szycia ręcznego, prawidłowego wykonania ściegów podstawowych i ozdobnych podczas których, ćwiczona
jest motoryka mała, koncentracja uwagi i precyzja ruchów.

Dzięki zajęciom krawieckim uczeń nabywa umiejętności praktyczne:

 • naprawa odzieży, wykonywanie prostych elementów garderoby,
 • bezpiecznego posługiwania się przyborami krawieckim oraz obsługi żelazka,
 • właściwego doboru garderoby do pory roku, okazji, figury,
 • wykonywania prostych prac plastycznych w oparciu o materiały pasmanteryjne,
 • rozpoznawania rozmiarów odzieży i prawidłowego odczytywania przepisów konserwacji odzieży z metek,
 • dokonywania pomiarów sylwetki centymetrem krawieckim i nazywania części ciała – zwiększenie świadomości własnego ciała.

Wszystkie zdobyte na zajęciach krawieckich umiejętności mają wpływ na podnoszenie poczucia wartości u ucznia.

Zajęcia z „Higieny”

Zajęcia z „Higieny” umożliwiają kształtowanie u uczniów właściwych postaw i umiejętności zdrowego stylu życia oraz wyrabianie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich. Uczniowie poznają zasady higieny osobistej, higieny otoczenia i bezpieczeństwa pracy, a w wypracowaniu prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych sprzyja wysoki standard wyposażenia pracowni, łazienek i toalet szkolnych. W zakres tematyki wchodzą również zagrożenia dla zdrowia występujące w różnych sytuacjach, które są wynikiem niewiedzy i nieświadomości młodych ludzi. O tych sprawach rozmawiamy na lekcjach i dzielimy się swoim doświadczeniem. Cele zajęć korelują z Programem Profilaktyki realizowanym w naszej szkole.

Hortiterapia – ogrodoterapia

Głównym rodzajem terapii w pracowni ogrodniczej jest hortiterapia, w zakres której wchodzi praca fizyczna w ogrodzie na terenie szkoły. Praca w ogrodzie jest formą terapii mającą na celu poprawę kondycji fizycznej młodzieży oraz sprawności manualnej, motorycznej
i psychofizycznej. Do zadań pracowni należy dbałość o tereny zieleni znajdujące się na terenie ogrodu przy szkole oraz roślin znajdujących się w szkole. Podstawowym zadaniem uczniów jest uprawa warzyw, ziół, kwiatów i krzewów owocowych.

Młodzież podczas zajęć poznaje cały proces uprawy roślin od siewu poprzez zabiegi pielęgnacyjno – uprawowe aż do zbioru. Wyprodukowane przez nich owoce i zioła są wykorzystywane do samodzielnego sporządzania posiłków, które są wspólnie spożywane przez wszystkich uczestników zajęć. Prace w ogrodzie i szklarni prowadzone są od wczesnej wiosny do jesieni. W pozostałym okresie prowadzone są czynności mające na celu naprawę i konserwację narzędzi i urządzeń używanych do pracy w ogrodzie.

Organizowane są liczne wyjazdy na imprezy integracyjne: Święto lasu w Gołuchowie , Międzyszkolny konkurs ekologiczny, wycieczki tematyczne np. grzybobranie, parki botaniczne itp. mające ogromny wpływ na poprawę umiejętności komunikowania się, jak również na umiejętność zachowania się w miejscach publicznych.

Kształcone umiejętności:

 • z zakresu samoobsługi, usprawnienia manualnego,
 • uprawy i pielęgnacji roślin,
 • obsługi narzędzi i urządzeń ogrodniczych,
 • komunikacji społecznej,

Uczniowie są:

 • wdrażani do dbania o porządek na stanowisku pracy i swoim otoczeniu,
 • poznają nowe techniki pracy,
 • poprawiają swoją kondycję fizyczną.

Zajęcia z komputerem

Nadrzędnym celem zajęć jest wpojenie uczniom zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu komputerowego oraz bezpiecznego korzystania
z sieci Internet.

W czasie nauki młodzież zapoznawana jest z:

 • edytorem tekstu Word,
 • edytorem grafiki Paint
 • programem do tworzenia prezentacji multimedialnych PowerPoint

Umiejętność korzystania z edytora tekstu przydaje się podczas sporządzania różnorodnej dokumentacji, jak również podczas komunikacji – listy, komunikatory, portale społecznościowe, SMSy. Uczniowie uczą się jak zaprojektować proste zaproszenie, podziękowanie czy napisać podanie w odpowiedni sposób formatując ten dokument.

Korzystając z edytora grafiki rozwijają swoje umiejętności manualne, koordynację wzrokowo-ruchową, zainteresowania i umiejętności plastyczne. Aplikacja wykorzystywana jest do przygotowywania ilustracji wykorzystywanych podczas udziału w konkursach literacko-informatycznych, informatyczno-plastycznych, plastycznych oraz do przygotowywania prezentacji multimedialnych.

Za pomocą edytora prezentacji młodzież nie tylko opracowuje różnorodne informacje tematyczne, ale również przygotowuje interaktywne (ruchome) kartki świąteczne. Podczas zajęć uczy się jak wstawić tekst, obrazek, film, zaplanować animację. Przy okazji przekazywane są wiadomości związane z prawem autorskim.

Treści z zakresu bezpieczeństwa w sieci – nie tylko komputerowej, ale również komórkowej – powiązane są z informacjami o ogólnym bezpieczeństwie w życiu, bezpiecznym nawiązywaniu kontaktów i znajomości.

Zajęcia realizowane są w oparciu o programy „Dziecko w sieci”, „Sieciaki”, Bezpieczny Internet” i wspierane filmami, prezentacjami
i arkuszami zadaniowymi.