Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia nr 5

Nasza szkoła jest:
- bezpieczna i przyjazna,
- posiada wyspecjalizowaną kadrę z psychologiem i pedagogiem włącznie,
- zapewnia stałą opiekę pielęgniarską.      

     

     

 Kształci młodzież w następujących kierunkach:  

cukiernik

kucharz

ślusarz

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Nauka na wszystkich kierunkach trwa 3 lata

     
  

Wszystkie praktyki odbywają się w pracowniach kształcenia praktycznego na terenie szkoły.

Dodatkowo placówka oferuje zajęcia rehabilitacyjne i korekcyjne, logopedyczne, zajęcia stymulujące funkcje poznawcze w nowoczesnych, wyposażonych ze środków Unii Europejskiej pracowniach.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach plastycznych, muzycznych, komputerowych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, koła literackiego, drużyny harcerskiej, chóru.

Młodzież posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego.

Ośrodek zapewnia wszystkim bezpłatne zakwaterowanie w pokojach 2,3 osobowych.

 Wymagane dokumenty
do Zasadniczej Szkoły Zawodowej

- aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno -
- Pedagogicznej do kształcenia
specjalnego,
- podanie o przyjęcie do szkoły z określeniem
zawodu,
- życiorys,
- skrócony odpis aktu urodzenia - na odwrocie należy umieścić
potwierdzony wpis stałego miejsca zamieszkania i PESEL.
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciw
wskazań do wybranego zawodu,
- opinia wychowawcy klasy,
- świadectwo ukończenia gimnazjum,
- 3 zdjęcia,
- wniosek do jednostki samorządu
terytorialnego o skierowanie do Ośrodka,
- karta zdrowia,
- zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego.


Dodatkowo dla starających się o zakwaterowanie

- podanie o zakwaterowanie