S  T  A  T  U  T

 

Specjalnego Ośrodka

Szkolno – Wychowawczego Nr 1

 

w Kaliszu

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tekst ujednolicony na dzień 28 listopada 2017 r.

 

 

 

 

Rozdział  I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.      Informacje o Ośrodku.

         

1.      Specjalny Ośrodek  Szkolno – Wychowawczy Nr 1 jest placówką publiczną  dla  młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim,         umiarkowanym i znacznym, słabosłyszącej, słabowidzącej,
z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami  sprzężonymi[1]
, kształci na podbudowie gimnazjum w latach 2017-2018, a od roku 2019 na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej[2].

2.      Placówka nosi imię Janusza Korczaka.

3.      Adres placówki: 62-800 Kalisz ul. A. Kordeckiego 17a

4.      Nazwa Ośrodka:

1)      na tablicy urzędowej:

                                      Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1

                                                 w Kaliszu

2)      na sztandarze:

                          Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

                                   im. Janusza Korczaka

                                           w Kaliszu

3)      w pełnym brzmieniu na pieczęci, okrągłej o średnicy 36 mm, zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej,
a w otoku napis:

            Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1

                                                      w Kaliszu

4)      w pełnym brzmieniu na pieczęci podłużnej:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1

                          im. Janusza Korczaka

                   62-800 Kalisz ul.  Kordeckiego 17a

                    tel./fax (62)502-33-60,  502-33-90

            NIP 618-10-33-979  REGON 000249260

         którą opatruje się pisma wychodzące z Ośrodka.

5.      W Ośrodku stosuje się  pieczęcie:

1)      dwie  pieczęcie  okrągłe o średnicy 36 mm, zawierające pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napisy:

a)      Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 w Kaliszu[3],

b)      Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Kaliszu, 

                        którymi opatruje się świadectwa szkolne; 

2)      dwie  pieczęcie  okrągłe  o średnicy 20 mm  zawierające pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis:

a) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 w Kaliszu[4];

b) Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Kaliszu;

       którymi opatruje się legitymacje szkolne.

3)      dwie pieczątki podłużne:

a) Branżowa Szkołą I Stopnia Nr 5 [5]

                ul. Kordeckiego 17a

                     62-800 Kalisz

                             tel./fax (62)502-33-60,  502-33-90

 

             b) Szkoła Przysposabiająca do Pracy

                  ul. Kordeckiego 17a

                      62-800 Kalisz

       tel./fax (62)502-33-60,  502-33-90,

którymi opatruje się zaświadczenia wydawane uczniowi.

4)      dwie pieczątki podłużne:

a) Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 5 [6]

                    ul. Kordeckiego 17a

                        62-800 Kalisz

                                    tel./fax (62)502-33-60,  502-33-90

 

             b) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

                      ul. Kordeckiego 17a

                          62-800 Kalisz

                  tel./fax  (62)502-33-60,  502-33-90,

                    którymi opatruje się dokumentację nauczania.

 

§ 2.  Ośrodek obejmuje szkoły:

 

1.   Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 5 [7]

ul. A. Kordeckiego 17a  62-800  Kalisz

tel./fax (0-62) 502-33-90,  502-33-60

2.   Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

ul. A. Kordeckiego 17a  62-800 Kalisz

tel./fax (0-62) 502-33-90,  502-33-60

 

§ 3.  Ośrodek posiada sztandar:

 

1.    Awers sztandaru w kolorze chabrowym zawiera w części środkowej stylizowaną sylwetkę człowieka na tle słońca. Postać okala napis: „Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kaliszu”. Pod postacią umieszczone są słowa patrona Ośrodka: „Dumne miejcie zamiary”.

2.    Rewers sztandaru w barwach biało – czerwonych zawiera na części białej godło Polski.

3.    Sztandar ma wymiary 110 cm na 97 cm . Obszyty jest złotymi frędzlami.

4.    Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:

1)    uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;

2)   ślubowanie klas pierwszych;

3)   obchody świąt państwowych;

4)   pożegnanie absolwentów;

5)   uroczyste zakończenie roku szkolnego.

5.    Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.

1)   sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację państwową i samorządową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych;

2)   w przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach     pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

6.    W skład pocztu sztandarowego wchodzą: chorąży pocztu – uczeń i asysta – dwie uczennice.

7.   Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

8.   Insygniami pocztu sztandarowego są:

1)  biało–czerwone szarfy założone przez prawe ramię i spięte pod lewym ramieniem kolorem białym do góry,

2)  białe rękawiczki[8].

 

 

§ 4.    Na podstawie rozporządzenia  MEN  z  dnia  21 maja  2001   r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.
z 2001r. Nr 61 r., poz. 624 ze zmianami) w nazwie szkoły specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

 

§ 5.   Organ prowadzący:

            Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz[9].

             

§ 6.   Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Wielkopolski Kurator Oświaty.

 

§ 7.  Ośrodek kształci i wychowuje zgodnie z  Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej,
Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Międzynarodową  Konwencją  Praw     Dziecka oraz innymi dokumentami dotyczącymi praw człowieka, podpisanymi 
i ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską.

 

§ 8.    Ośrodek realizuje cele i  zadania  określone  w  ustawie  o  systemie  oświaty 
z  dnia  7   września 1991  roku  (Dz.U. z 1991 r. Nr 95 poz. 425) oraz przepisach  wydanych  na  jej  podstawie  wraz  z późniejszymi zmianami.

 

 

 

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA OŚRODKA

                   

 

 

§ 9.   Główne cele Ośrodka:

                              

1. Wychowawcze:   

1)      wychowanie ucznia / wychowanka aktywnego, potrafiącego dokonać wyboru właściwych wartości moralnych;

2)      wychowanie człowieka dojrzałego do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych;

3)      przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku
i aktywnego uczestnictwa w  życiu społecznym;

4)      podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej[10].

2. Opiekuńcze:

1)      realizacja  zadań   opiekuńczych   odpowiednio   do   potrzeb wychowanków i ich sytuacji materialnej, rodzinnej i prawnej;

2)      organizowanie pomocy w zakresie zaspokajania potrzeb socjalnych  ucznia/ wychowanka.

3. Edukacyjne:

1)      kształtowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju poznawczego
i emocjonalno – społecznego;

2)      przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, do pracy i życia w warunkach współczesnego świata;

3)      rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego oraz wyposażanie w takie umiejętności i wiadomości, aby zdobył maksymalną niezależność życiową, był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności.

4. Profilaktyczne:

1)      popularyzacja zdrowego stylu życia, wskazywanie dróg osiągania szczęścia, propagowanie różnorodnych, społecznie akceptowanych form spędzania czasu wolnego;

2)      przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom i odpowiednie reagowanie
w przypadku występowania ich na terenie Ośrodka i w środowisku lokalnym.

5. Terapeutyczne:

1)      korygowanie, usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji (psychomotorycznych, mowy);

2)      stymulowanie rozwoju polisensorycznego uczniów/ wychowanków;

3)      wspieranie rozwoju emocjonalno – społecznego oraz osobowego.

6. Cele i zadania szczegółowo określa Program Wychowawczo-Profilaktyczny[11] Ośrodka,  podstawa programowa kształcenia w obu typach szkół.

 

 

§ 10.    Do zadań Ośrodka w szczególności należy:

 

1. Tworzenie warunków do osiągnięcia możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie poprzez dostosowanie treści, metod
i organizacji procesu nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów.

2. Zespolona działalność rewalidacyjna nauczycieli, specjalistów oraz pracowników niepedagogicznych.

3. Zachęcanie do pokonywania trudności i wskazywanie możliwości rozwiązań.

4. Współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz fundacjami i stowarzyszeniami świadczącymi poradnictwo oraz specjalistyczną pomoc uczniom/wychowankom, rodzicom i pracownikom Ośrodka.

5. Uświadomienie potrzeby poznania i akceptacji siebie, wspieranie
w rozwoju pozytywnych postaw oraz eliminacji negatywnych zachowań.

6. Współdziałanie z rodziną ucznia/wychowanka, udzielanie rodzinie pomocy
w wychowaniu, przygotowaniu go do samodzielnego, autonomicznego życia
w społeczeństwie.

7. Współdziałanie ze środowiskiem lokalnym w celu zapewnienia uczniom maksymalnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym.

8. Pozyskiwanie środków finansowych z działalności gospodarczej prowadzonej przez Ośrodek.

9. Pomoc w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących dorosłego życia.

10.  Uchylony[12].

 

 

 

 

Rozdział III

ORGANY OŚRODKA

 

§ 11.    Organami Ośrodka są:

       

1.         Dyrektor.

2.         Rada Pedagogiczna.

3.         Rada Rodziców.

4.         Samorząd Uczniowski.

 

§ 12.    Dyrektor Ośrodka.

 

1.      Dyrektor Ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników,
w tym pozostałych  członków  kadry  kierowniczej. 

2.      Dyrektor  Ośrodka  jest pracodawcą i  ponosi jednoosobową odpowiedzialność za całokształt  pracy wychowawczo-edukacyjno-terapeutycznej.

3.      Dysponuje   środkami   określonymi   w   planie  finansowym Ośrodka oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, organizuje administrację finansową i gospodarczą obsługi Ośrodka. Odpowiada za majątek Ośrodka i jego prawidłowe utrzymanie, zabezpieczenie oraz wykorzystanie.

4.      Dyrektor w szczególności:

1)     sprawuje nadzór nad właściwą organizacją pracy, porządkiem
i dyscypliną;

2)     sprawuje nadzór pedagogiczny według harmonogramu ustalonego
w Planie Nadzoru Pedagogicznego na dany rok;

3)     realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców podjęte
w ramach ich kompetencji;

4)     opracowuje sprawozdanie z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego i przedstawia go Radzie Pedagogicznej;

5)     analizuje wyniki egzaminów oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole, a także podejmuje stosowne do potrzeb działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie;

6)     wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych;

7)     wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji;

8)     gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;

9)     podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania
i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku przyszłego roku szkolnego.   

5.      Dyrektor Ośrodka decyduje w sprawach:

1)     zatrudniania i zwalniania pracowników pedagogicznych oraz  innych pracowników Ośrodka;

2)     przyznawania nagród, dodatków motywacyjnych, premii oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka – zgodnie z obowiązującymi  przepisami i po zasięgnięciu opinii kadry kierowniczej;

3)     wniosków dotyczących odznaczeń, nagród i innych  wyróżnień dla   nauczycieli   i   pozostałych    pracowników    Ośrodka    (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej);

4)     określenia zakresu czynności i kompetencji kadry kierowniczej, nauczycieli oraz pozostałych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami Ośrodka.

6.      Dyrektor Ośrodka może skreślić ucznia/wychowanka z listy wychowanków na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 

7.      Dyrektor  może  w  porozumieniu  z  organem prowadzącym zmienić bądź wprowadzić nowe profile kształcenia zawodowego.

8.      Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy
w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

9.      Dyrektor ma prawo wstrzymać wykonanie uchwał Rady  Pedagogicznej 
w przypadku  stwierdzenia  ich niezgodności z prawem. O wstrzymaniu wykonania uchwał, dyrektor  niezwłocznie  zawiadamia   Kuratora Oświaty.

10.  Dyrektor odpowiada za zgodność funkcjonowania Ośrodka z przepisami prawa oświatowego i niniejszym Statutem.

 

§ 13.    Rada Pedagogiczna.

 

1.      Rada Pedagogiczna jest wewnętrznym organem kolegialnym   Ośrodka
w zakresie realizacji  jej  zadań dotyczących edukacji, wychowania i opieki.

2.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele  zatrudnieni
w placówce. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział,
z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

3.      Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniujące zgodnie 
z  przepisami ujętymi w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (wraz z późniejszymi zmianami):

1)     zatwierdza Program Wychowawczo-Profilaktyczny[13];

                                                  a)      uchylony[14],

                                                 b)      uchylony[15];

2)     opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników. Szkolny zestaw programów i  podręczników obowiązuje przez trzy lata;

3)     może w uzasadnionych przypadkach na wniosek nauczyciela lub rady rodziców dokonać zmian w szkolnym zestawie programów lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie trwania roku szkolnego;

4)     podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;

5)     podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

6)     ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

7)     podejmuje uchwały upoważniające dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów;

8)     opiniuje organizację pracy Ośrodka, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

9)     opiniuje propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

10) opiniuje projekt planu finansowego Ośrodka;

11) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród
i odznaczeń;

12) zatwierdza regulamin Rady Pedagogicznej i opiniuje regulaminy placówki o charakterze wewnętrznym;

13) przygotowuje i uchwala Statut Ośrodka;

14) opiniuje kandydata na konkurs dyrektora, jeśli jest to członek Rady Pedagogicznej;

15) opiniuje kandydatów na wicedyrektorów placówki;

16) opiniuje wniosek o przedłużenie okresu powierzenia funkcji dyrektora na kolejne 5 lat lub na czas nieokreślony;

17) może występować do organu prowadzącego placówkę z wnioskiem
o odwołanie z funkcji dyrektora placówki lub   do dyrektora placówki
o odwołanie nauczyciela  z  funkcji kierowniczej w placówce;

18) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Ośrodka[16].

4.      W punktach 1 i 8 Rada Pedagogiczna posiada  kompetencje Rady  Szkoły  
i   podejmując  decyzje w  wyżej  wymienionych sprawach zasięga opinii Rady Rodziców.

5.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Ośrodka.

6.      Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem   wyników  klasyfikacji  i  promocji    uczniów, po zakończeniu roku szkolnego oraz
w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady  Pedagogicznej,  organu prowadzącego  placówkę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

7.      Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności, co najmniej połowy jej członków.

8.      Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli   i  innych pracowników placówki.

9.      Regulamin pracy Rady Pedagogicznej określa szczegółowe zasady pracy, prowadzenia obrad, zasady głosowania i podejmowania uchwał oraz sposób protokołowania posiedzeń.

10.  Rada Pedagogiczna wykonując zadania Rady Ośrodka z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Ośrodka i występuje z wnioskami do dyrektora lub organu prowadzącego Ośrodek oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, 5 i 6 ustawy o systemie oświaty[17].

 

§ 14.    Rada Rodziców.

 

1.      Ośrodek  w    realizacji   zadań    edukacyjno    wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych współpracuje  z  rodzicami  uczniów  jako  głównymi  partnerami szkoły w realizacji procesu wychowawczego.

2.      Dla zapewnienia całościowego współdziałania między rodzicami 
a Ośrodkiem powołana została Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców  i   w  ich  imieniu podejmuje i realizuje na rzecz uczniów oraz szkoły określone zadania wychowawcze, opiekuńcze i materialne.

3.      Radę Rodziców stanowią po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez Zebrania Rodziców uczniów danego oddziału, nie mniej niż 7 osób. Wybory do nowych Rad Rodziców powinny być przeprowadzone do dnia 31 października.

4.      Zarząd Rady Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej  
i dyrektora  Ośrodka  z  wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

5.      Rada Rodziców opiniuje:

1)     Program Wychowawczo- Profilaktyczny[18];

2)     uchylony[19];

3)     projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Placówki.

6.      W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców  może  gromadzić  fundusze  z  dobrowolnych składek  rodziców oraz innych  źródeł.  Zasady wydatkowania funduszy określa  regulamin Rady Rodziców.

7.      Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach  kształcenia
i wychowania młodzieży. Rodzice mają prawo do:

1)     zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami edukacyjno – wychowawczymi, opiekuńczymi i terapeutycznymi placówki;

2)     uzyskania informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności;

3)     uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

4)     zapoznania się z zasadami wewnątrzszkolnego  ocenienia;

5)     możliwości wyrażania i przekazywania opinii na temat  pracy      Ośrodka.

8.      Regulamin Rady Rodziców określa szczegółowo zasady prowadzenia obrad, zasady głosowania i podejmowania uchwał oraz sposób protokołowania posiedzeń. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Ośrodka.

 

 

 

 

§ 15.    Samorząd Uczniowski.

 

1.      W Ośrodku działa Samorząd Uczniowski.

2.      Samorząd Uczniowski tworzą członkowie samorządów klasowych szkoły zawodowej, powołani spośród uczniów i wychowanków Ośrodka. Wybór przedstawicieli samorządów odbywa się w głosowaniu jawnym na początku każdego roku szkolnego.

3.      Organami Samorządu Uczniowskiego są Rada, Zarząd i Sekcje.

4.      Zasady działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów.

5.      Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Ośrodka.

6.      Samorząd ma prawo do:

1)     organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie    właściwych proporcji  rozwijania  i  zaspakajania   własnych zainteresowań,

2)     redagowania i wydawania gazetki;

3)     organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi  potrzebami  i możliwościami   organizacyjnymi   Ośrodka   w porozumieniu z opiekunami samorządu;

4)     wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

7.      W Ośrodku może działać Szkolny Wolontariat:

1)      celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są:

a)     zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu,     

b)     promocja idei wolontariatu w Ośrodku,

c)     kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych,

d)     przygotowanie młodych ludzi i zachęcanie ich do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,

e)     aktywizowanie i zaangażowanie społeczności szkolnej do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym,

f)      działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej,

g)     podejmowanie działań na rzecz osób potrzebujących pomocy; 

2)      działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do:

a)     potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Ośrodka),

b)     społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych;

c)     wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne;

3)      osoby odpowiedzialne za prowadzenie Szkolnego Wolontariatu:

a)     Dyrektor Szkoły:

- zapewnienia warunki do działania w Ośrodku wolontariuszy,

- powołuje opiekuna Szkolnego Wolontariatu,

- nadzoruje i opiniuje działanie Szkolnego Wolontariatu,

b)     Opiekun Szkolnego Wolontariatu – nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję,

c)     Przewodniczący Szkolnego Wolontariatu – uczeń Ośrodka będący wolontariuszem – wskazany przez Samorząd Uczniowski,

d)     wolontariusze stali – uczniowie koordynujący poszczególne akcje;

4)      działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez:

a)     wychowawców oddziałów z wraz ich klasami,

b)     nauczycieli i innych pracowników Ośrodka,

c)     rodziców,

d)     inne osoby i instytucje; 

5)  szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Wolontariatu reguluje odrębny regulamin.

 

8.      W Ośrodku może być prowadzona działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu za zgodą i pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Dyrektora Ośrodka.

9.      Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu po uzyskaniu zgody Dyrektora Ośrodka.

10.  Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych zajęć, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów[20].

 

 

 

§ 16.    Organizacja współdziałania Ośrodka ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

 

1.      W Ośrodku mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

2.       Stowarzyszenie lub organizacja przedstawia Dyrektorowi Ośrodka materiały informacyjne związane z planowaną działalnością w Ośrodku, w tym treści i metody pracy.

3.       Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Dyrektor Ośrodka wyraża zgodę na działalność określając czas działania, warunki działalności i udostępniając pomieszczenia oraz, w miarę możliwości, zasoby szkoły.

4.       Dyrektor wspiera i monitoruje działania stowarzyszenia lub organizacji, kontroluje zgodność treści i metod z przyjętymi ustaleniami.

5.      W razie powzięcia wątpliwości, co do zgodności działania z przyjętymi ustaleniami, Dyrektor zawiesza działanie stowarzyszenia lub organizacji w Ośrodku, poddaje analizie stosowane treści i metody, przedstawia je Radzie Pedagogicznej  i Radzie Rodziców i do zaopiniowania.

6.      Dyrektor Ośrodka po zapoznaniu się z opinią Rady Pedagogicznej  i Rady Rodziców, podejmuje decyzję, co do dalszego działania stowarzyszenia lub innej organizacji działającej w Ośrodku.

7.      Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej[21].

 

 

§ 17.    Współdziałanie organów Ośrodka.

 

1.      Każdy z organów Ośrodka  ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

2.      Wszystkie organy współdziałają w sprawach kształcenia i wychowania młodzieży oraz rozwiązywania problemów w Ośrodku.

3.      Organem koordynującym współpracę jest dyrektor Ośrodka, który:

1)     zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Ośrodka,

2)     w razie potrzeby organizuje spotkania przedstawicieli organów Ośrodka,

3)     umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Ośrodka.

4.      Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Ośrodka poprzez swoich reprezentantów.

5.      Wnioski i opinie przedstawiane są dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej.

6.      Wnioski i opinie rozpatrywane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

7.      Wszystkie organy Ośrodka zobowiązuje się do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach[22].

 

 

§ 18.    Sytuacje konfliktowe zaistniałe pomiędzy organami Ośrodka rozwiązuje się poprzez:

1.      Odwołanie się do regulaminów poszczególnych organów,

2.      Wzajemne informowanie się o zmianach mających miejsce w obrębie planowanych zadań.

3.      Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Ośrodka:

1)      prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Szkoły oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do dyrektora Ośrodka;

2)      przed rozstrzygnięciem sporu między organami Ośrodka dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3)      dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w Ośrodku – strony sporu;

4)      o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem, dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku;

5)      jeżeli w sporze między organami stroną jest dyrektor Ośrodka, rozstrzygnięcia dokonuje Zespół Mediacyjny;

6)      Zespół Mediacyjny jest powoływany spośród członków Rady Pedagogicznej o najdłuższym stażu pracy;

7)      w skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi pięciu nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony;

8)      skład Zespołu Mediacyjnego ulega zmianie, jeśli któryś z jego członków przestaje pełnić funkcję nauczyciela;

9)      kolejni członkowie Zespołu Mediacyjnego wybierani są według zasady wymienionej w pkt 6 i 7;

10)  Zespół Mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów lub dyrektora Ośrodka;

11)  Zespół Mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami Ośrodka jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

12)  Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie;

13)  o swojej decyzji Zespól Mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej z pełnym uzasadnieniem;

14)  jeśli mino rozstrzygnięcia Zespołu Mediacyjnego spór nie ustał, spór rozstrzyga organ prowadzący placówkę lub organ nadzorujący[23].

 

4.      Uchylony[24].

 

 

 

 

 

Rozdział IV        

ZASADY  REKRUTACJI

 

§ 19.    Zasady rekrutacji do Ośrodka.

 

1.      Rekrutację uczniów do Ośrodka prowadzi i nadzoruje dyrektor Ośrodka. Dyrektor każdego roku powołuje Komisję Rekrutacyjną.

2.      Dyrektor Ośrodka ogłasza termin składania dokumentów oraz warunki przyjęcia do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia[25] i Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

3.      Podstawą przyjęcia ucznia/wychowanka do Ośrodka jest skierowanie wydane przez organ prowadzący.

4.      Warunkiem przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia[26] jest  złożenie następujących dokumentów:

1)     własnoręcznie podpisane podanie z prośbą o kontynuowanie  nauki
w wybranym zawodzie,

2)     orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na etap kształcenia ponadgimnazjalnego, a od roku 2019 na etap kształcenia ponadpodstawowego;

3)     wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z kwestionariuszem ucznia;

4)     świadectwo ukończenia gimnazjum, a od roku 2019  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

5)     zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał) lub o zwolnieniu z egzaminu, a od roku 2019 zaświadczenie wynikach egzaminu ósmoklasisty;

6)     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu,

7)     wniosek dla ucznia z poza terenu miasta Kalisza do jednostki samorządu terytorialnego o skierowanie do Ośrodka[27].

5.      Warunkiem przyjęcia do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
w Ośrodku jest złożenie następujących dokumentów:

1)     podanie z prośbą o kontynuowanie nauki, napisane  własnoręcznie bądź przez rodziców;

2)     orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na etap kształcenia ponadgimnazjalnego, a od roku 2019 na etap kształcenia ponadpodstawowego;

3)     wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z kwestionariuszem ucznia;

4)     świadectwo ukończenia gimnazjum, a od roku 2019  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

5)     wniosek dla ucznia z poza terenu miasta Kalisza do jednostki samorządu terytorialnego o skierowanie do Ośrodka.

6)     kartę zdrowie i informacje o stanie zdrowia.

7)     orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania)[28].

6.      W przypadku chęci korzystania przez wychowanka z zakwaterowania należy złożyć dodatkowo podanie o zakwaterowanie w Ośrodku, kierowane do Dyrektora Ośrodka.

7.      Zasady odpłatności za wyżywienie wychowanka Ośrodka określa  „Regulamin odpłatności za wyżywienie wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kaliszu”.

8.      Ciąża małoletniej nie może być powodem odmowy przyjęcia do placówki.

9.      Ucznia przyjętego do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy[29] skreśla się z listy uczniów w przypadku, gdy w ciągu 6 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego uczeń ten nie podjął nauki i nie usprawiedliwił swojej nieobecności /nie dotyczy to uczniów pozostających w obowiązku nauki/.

 

 

 

 

Rozdział V

ORGANIZACJA OŚRODKA

 

 

§ 20.    Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.

 

§ 21.    Za zgodą organu prowadzącego Ośrodek może również prowadzić działalność
w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie zimowych
i letnich ferii szkolnych.

 

§ 22.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania  i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka opracowany przez                   dyrektora  na  podstawie  planu  nauczania  oraz  planu  finansowego                   Ośrodka. Arkusz jest zatwierdzany przez organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu nadzoru pedagogicznego[30].

 

§ 23.    W arkuszu organizacji Ośrodka umieszcza się w szczególności liczbę             pracowników    łącznie  z  liczbą   stanowisk   kierowniczych, ogólną   liczbę   godzin  przedmiotów  i  zajęć  obowiązkowych  oraz liczbę   godzin   przedmiotów   nadobowiązkowych   oraz   innych  zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.

 

§ 24.    Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno –                wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii  zimowych i letnich                 określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 25.    Święta  narodowe i  kościelne ustalone przez Sejm RP  są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych.

 

§ 26.    14 października – Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, piątek po Święcie Bożego Ciała jest dniem wolnym[31].

 

§ 27.    Przy obowiązującym  pięciodniowym  tygodniu  pracy dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o potraktowaniu dnia   wypadającego     między dwoma  dniami  świątecznymi   ustawowo  wolnymi  od  pracy, 
a  także  piątku  wypadającego  bezpośrednio   po   dniu  świątecznym ustawowo     wolnym  od   pracy,  jako dnia wolnego od  zajęć dydaktycznych pod warunkiem poinformowania rodziców i zapewnieniu opieki młodzieży.

 

§ 28.    Zespół Wychowawczy Ośrodka.

 

1.      W Ośrodku działa zespół wychowawczy do spraw oceny sytuacji ucznia/ wychowanka, powoływany przez dyrektora Ośrodka.

2.      Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:

1)     analiza problemów dydaktycznych i wychowawczych w poszczególnych klasach na podstawie pisemnych sprawozdań wychowawców klas
z posiedzeń zespołów klasowych,

2)     ustalanie działań wychowawczych i profilaktycznych w indywidualnych przypadkach uczniów z bardzo niską frekwencją, zaburzeniami zachowania, zagrożonych nieklasyfikowaniem, niepromowaniem
i patologią społeczną oraz w przypadkach sytuacji kryzysowych,

3)     analizowanie stosowanych wobec uczniów dotychczasowych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej i podejmowanie nowych adekwatnych do aktualnej sytuacji wychowawczej,

4)     okresowe ocenianie efektów pracy z uczniem / wychowankiem.

3.      W skład zespołu wychowawczego wchodzą:

1)     pedagog –  przewodniczący zespołu;

2)     wicedyrektor  Ośrodka;

3)     kierownik[32] ds. opiekuńczo – wychowawczych;

4)     psycholog;

5)     wychowawca klasy[33];

6)     w zależności od potrzeb przedstawiciel nauczycieli / wychowawców lub inni specjaliści[34].

4.      Zespół wychowawczy spotyka się dwa razy w półroczu.

 

§ 29.    Organizacja pracy opiekuńczo – wychowawczej Ośrodka:

 

1.      Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Ośrodku jest grupa wychowawcza.

2.      Grupa wychowanków obejmuje wychowanków w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych. Liczba wychowanków w grupie odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły[35]:

 

1)      Branżowej Szkoły I Stopnia[36];

2)      Szkoły Przysposabiającej do Pracy[37].

 

3.      Grupą wychowawczą opiekuje się zespół złożony z dwóch wychowawców.

4.      Przy   podziale    wychowanków   na    grupy    stosuje    się    zasadę  zróżnicowania   wieku   wychowanków,  mającą  na  celu  udzielenie wychowankom    młodszym   pomocy  w   adaptacji  przez  starszych  kolegów.

5.      W Ośrodku organizuje się opiekę w porze nocnej pomiędzy godzinami 22.00 a 6.00. Opiekę w porze nocnej sprawują co najmniej dwie osoby, w tym jeden wychowawca[38].

6.      Zakres samodzielności w  podróżowaniu do domu, samodzielnych wyjściach poza  Ośrodek  ustalają   rodzice   podpisując   na początku roku szkolnego odpowiednie oświadczenie.

7.      O zmianach decyzji  w  wyżej  wymienionych  sprawach  rodzice są zobowiązani poinformować ustnie lub pisemnie placówkę.

8.      W  razie  samowolnego  opuszczenia  Ośrodka   lub nie zgłoszenia się wychowanka  w   wyznaczonym   terminie,   wicedyrektor ds. opiekuńczo-  wychowawczych powiadamia dyrektora Ośrodka i przeprowadza   postępowanie   wyjaśniające.

9.      Zakres praw i obowiązków wychowanków określa Regulamin Mieszkańca Ośrodka.

10.  Wychowawcy grup tworzą zespół wychowawczy ds. okresowej oceny sytuacji wychowanków.

11.  Przewodniczącym zespołu wychowawczego ds. okresowej oceny sytuacji wychowanków jest kierownik[39] ds. opiekuńczo – wychowawczych.

12.  Zespół wychowawczy spotyka się w zależności od pojawiających się problemów wychowawczych wymagających podjęcia decyzji zespołowej.

13.  W zależności od potrzeb w spotkaniu może uczestniczyć:

1)     dyrektor Ośrodka,

2)     wicedyrektor Ośrodka,

3)     pedagog.

14.  Spotkania zespołu są protokołowane.

15.  Organizacja pracy świetlicy:

1)     świetlica prowadzona przez Ośrodek jest przeznaczona dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy;

2)     świetlica organizuje opiekę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Ośrodku ze względu na czas pracy rodziców, ze względu na dojazd do szkoły oraz dla wychowanków Ośrodka wcześniej kończących lekcje, bądź później je zaczynających;

3)     świetlica jest czynna w godzinach, które są ustalane corocznie w zależności od potrzeb;

4)     świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą Ośrodka;

5)     w celu zapisania ucznia do świetlicy, rodzice  składają pisemny wniosek do dyrektora Ośrodka;

6)     do świetlicy uczęszczają uczniowie, którzy zostali do niej zapisani przez ich rodziców (prawnych opiekunów) poprzez złożenie wniosku;

7)     celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji;

8)     do zadań świetlicy należy w szczególności:

a)      organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia,

b)     organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów,

c)      organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień,

d)     tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego,

e)      upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,

f)       rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności,

g)      współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym;

9)     szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania świetlicy określa odrębny regulamin[40].

 

 

 

§ 30.    Współpraca z rodzicami.

 

1.      Ośrodek współdziała z rodzicami uczniów bezpośrednio oraz poprzez ich przedstawicielstwo, którym jest Rada Rodziców.

2.      Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania
i kształcenia uczniów w zakresie:

1)     rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych;

2)     rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców;

3)     udzielania i zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

4)     minimalizowania trudności rozwojowych i wtórnych skutków niepełnosprawności;

5)     rozpoznawania i rozwijania indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

6)     organizacji imprez, uroczystości, wycieczek szkolnych, zawodów
i konkursów.

 3. Formami współpracy z rodzicami:

1)     bieżące indywidualne kontakty i spotkania;

2)     planowane spotkania okresowe;

3)     spotkania klasowe, integracyjne;

4)     prelekcje i porady dla rodziców.

4.  Rodzice mają prawo do:

1)     uczestniczenia  w posiedzeniach zespołu, o którym mowa w § 38 punkt 11;

2)     otrzymania kopii Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego własnego dziecka i wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz zapoznania się z  Programem Wychowawczo-Profilaktycznym oraz uzyskania informacji o obowiązujących podstawach programowych z zajęć edukacyjnych i szkolnym zestawie programów nauczania i podręczników[41];

3)     zapoznania się z Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym własnego dziecka, Programem Wychowawczym
i Programem Profilaktyki;

4)     uzyskania informacji o obowiązujących podstawach programowych
z zajęć edukacyjnych, o szkolnym zestawie programów nauczania
i podręczników;

5)     zapoznania się z  Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania;

6)     uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów
i trudności w nauce;

7)     uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci.

5.      Rodzice są zobowiązani do:

10) przekazywania na bieżąco pełnej informacji na temat sytuacji zdrowotnej dziecka w celu zapewnienia ich dziecku właściwej opieki;

11) w sytuacji, gdy uczeń ma zalecone przez lekarza leki, rodzice mają obowiązek dostarczyć je wychowawcy klasy lub grupy wraz z pisemnym zleceniem lekarskim na ich podawanie.

 

 

 

§ 31.    Biblioteka.

 

1.      Ośrodek prowadzi bibliotekę szkolną.

2.      Biblioteka szkolna wraz z czytelnią jest pracownią służącą realizacji potrzeb edukacyjnych i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Ośrodka w doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców poprzez:

1)     gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2)     udostępnianie książek i innych źródeł informacji;

3)     tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w ramach działalności Szkolnego Centrum Multimedialnego;

4)     rozwijanie i rozbudzanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się na miarę ich możliwości;

5)     organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną[42].

3.      Do korzystania ze zbiorów zgromadzonych w bibliotece mają prawo uczniowie/wychowankowie, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Ośrodka oraz rodzice.

4.      W bibliotece odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

5.      Szczegółowe warunki korzystania z biblioteki szkolnej oraz  prawa
i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

 

§ 32.  Organizacja biblioteki.

 

1.      Lokal biblioteki składa się z:

1)      wypożyczalni;

2)      czytelni;

3)      centrum multimedialnego;

4)      magazynu.

2.      Wyposażenie biblioteki stanowią:

1)     odpowiednie meble, sprzęt biblioteczny oraz urządzenia komputerowe
i audiowizualne, które umożliwiają:

a)               bezpieczne i funkcjonalne udostępnianie zbiorów,

b)              zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno-informacyjnego umożliwiającego realizacje przypisanych bibliotece zadań.

2)   sprzęt przeciwpożarowy.

3.      Czas pracy biblioteki:

1)      biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie
z organizacją roku szkolnego;

2)      szczegółowe godziny otwarcia biblioteki są wywieszone
w ogólnodostępnym miejscu.

4.      Zbiory:

1)      biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne przeznaczone do rozpowszechniania niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści (druki, dokumenty dźwiękowe, audiowizualne, elektroniczne), które służą wypełnianiu zadań biblioteki;

2)      rodzaje zbiorów:

a)     wydawnictwa informacyjne i albumowe,

b)    programy i podręczniki szkolne,

c)     lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,

d)    wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej
i naukowej,

e)     czasopisma dla dzieci i młodzieży, ogólnopedagogiczne
i metodyczne dla nauczycieli, naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne,

f)      podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,

g)     dokumenty dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne,

h)     materiały regionalne;

3)     w bibliotece stosuje się następujące zasady rozmieszczania zbiorów:

a)      księgozbiór podstawowy w wypożyczalni,

b)      księgozbiór podręczny w czytelni.

 

§ 33.    Zasady współpracy biblioteki z uczniami, nauczycielami, rodzicami
i innymi bibliotekami.

 

1.      W zakresie współpracy z uczniami i rodzicami[43] biblioteka:

1)     prowadzi pracę pedagogiczną /podczas różnych zajęć edukacyjnych/ służącą rozwojowi zainteresowań czytelniczych;

2)     w ramach zajęć pozalekcyjnych organizuje imprezy czytelnicze;

3)     włącza się do życia kulturalnego i realizuje różne działania wychowawcze wynikające z programu rozwoju szkoły zgodnie z pracą biblioteki;

4)     współpracuje z bibliotekami, stwarzając uczniom możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta.

2.      W zakresie współpracy z nauczycielami biblioteka:

1)     prowadzi indywidualne poradnictwo informacyjne: wyszukuje materiały na określone tematy do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych, na uroczystości
i imprezy, przygotowuje materiały związane z realizacją projektów edukacyjnych;

2)     udostępnia materiały z zakresu prawa oświatowego, wewnętrzne regulaminy i dokumenty, związane z awansem zawodowym nauczyciela, poradniki metodyczne, podstawy programowe, programy nauczania, lektury omawiane w poszczególnych klasach;

3)     przekazuje wychowawcom informacje o stanie czytelnictwa uczniów oraz ich zainteresowaniach czytelniczych.

 

§ 34.    Zasady organizacji Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej Nr 5.

1.      Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone są corocznie w przepisach ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji roku szkolnego.

2.      Nauka w Szkole trwa trzy lata.

3.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

4.      Liczba uczniów w oddziałach szkolnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wynosi od 10 do 16.

5.      W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów w oddziale można obniżyć
o 2.

6.      Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym w zakresie kształcenia ogólnego
i teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz zajęcia praktyczne prowadzone na terenie szkoły w grupach zawodowych i u pracodawców.

7.      Godzina lekcyjna w szkole trwa 45 minut, a godzina zajęć praktycznych 55 minut.

8.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie szkolnych planów nauczania.

9.      Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizacje obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

10.  Profile kształcenia i specjalności szkolnictwa zawodowego określane są
w trybie bieżących potrzeb rynku, możliwości zabezpieczenia kształcenia pozwalającego absolwentom na podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie lub kontynuowanie edukacji na wyższym etapie kształcenia.

11.  Szkoła posiada odpowiednią bazę i może kształcić w zawodach: kucharz, cukiernik, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

12.  Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie Ośrodka w pracowniach kształcenia praktycznego lub na terenie zakładów pracy na postawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem, a zakładem lub umów indywidualnych.

13.  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany jest dla uczniów i absolwentów Branżowej Szkoły l Stopnia.

14.  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

15.  Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu zawodowego określają odrębne przepisy.

16.  Absolwenci Branżowej Szkoły l Stopnia uzyskują świadectwo ukończenia szkoły, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Umożliwia to dalsze kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia lub, począwszy od klasy drugiej, w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. 

17.  W okresie przejściowym (lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019)  Szkoła Branżowa  I Stopnia będzie prowadziła klasy dotychczasowej 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej (odpowiednio klasa druga i trzecia). Uczniowie tych klas otrzymają świadectwa i dyplomy ustalone dla dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej. Do klas tych będą miały zastosowanie przepisy dotyczące dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.

18.  Uczniowie dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy nie uzyskają promocji do klasy programowo wyższej będą kontynuowali naukę w odpowiedniej klasie Branżowej Szkoły I Stopnia.

19.  W latach szkolnych 2019/2020 – 2021/2022 w Branżowej Szkole I Stopnia organizowane będą odrębne oddziały dla absolwentów gimnazjum oraz dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

20.  Branżowa Szkoła l Stopnia może wprowadzić nowe kierunki kształcenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

21.  Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale oraz wychowawcy ucznia/wychowanka tworzą zespół klasowy.

22.  Zadaniem zespołu jest w szczególności:

1)     ustalenie zestawów programów nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb;

2)     diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów;

3)     monitorowanie postępów uczniów;

4)     opracowywanie form i metod badania poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów;

5)     dokonywanie okresowej oceny postępów edukacyjnych ucznia;
w przypadku stwierdzenia, że poziom osiągnięć edukacyjnych utrudni uczniowi kontynuowania nauki w klasie programowo wyższej (półroczu programowo wyższym) przewodniczący zespołu wnioskuje do dyrektora
o stworzenie uczniowi /w miarę możliwości/ szansy na uzupełnienie braków;

6)     rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych klasy oraz pojedynczych uczniów;

7)     współorganizacja i dobór wyposażenia pracowni przedmiotowych
i warsztatowych.

23.  Przewodniczącym zespołu jest wychowawca klasy.

24.  Zespół klasowy spotyka się, co najmniej raz w miesiącu.

25.  Sprawozdanie ze spotkania zespołu klasowego należy przekazać do pedagoga Ośrodka w terminie 7 dni.

26.  Przewodniczący zespołu zobowiązany jest przedstawić wicedyrektorowi Ośrodka harmonogram spotkań swojego zespołu.

27.  W zależności od potrzeb w spotkaniu może uczestniczyć:

1)     wicedyrektor Ośrodka;

2)     pedagog;

3)     inni specjaliści.

28.  Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek członków zespołu.

29.  W szkole mogą odbywać się próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, w oddziałach kończących Branżową Szkołę I Stopnia[44].

 

 

 

 

 

§ 35.    Zasady organizacji Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

 

1.      Nauka w Szkole trwa 3 lata.

2.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

3.      Oddział dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym liczy od 6 do 8 osób.

4.      W przypadku, gdy u co najmniej 1 ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów w oddziale można obniżyć
o 2.

5.      Kształcenie uczniów prowadzone jest nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 24 rok życia[45].

6.      W Szkole Przysposabiającej do Pracy kształcenie i wychowanie ma charakter zintegrowany. Czas trwania poszczególnych zajęć na tym etapie ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu zajęć, uwzględniając w szczególności:

1)     dostosowanie czasu zajęć i przerw do aktywności uczniów;

2)     zachowanie ciągłości nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności uczniów;

3)     realizację zajęć ruchowych, w tygodniowym łącznym wymiarze nie mniejszym niż określają to przepisy szczegółowe.

7.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale oraz specjaliści pracujący z uczniami tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności:

1)     ustalenie dla każdego ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego z uwzględnieniem programu przysposobienia do pracy opracowanego dla tego oddziału;

2)     diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów;

3)     monitorowanie postępów uczniów i modyfikacja programów;

4)     współorganizacja i dobór wyposażenia pracowni.

8.      Młodzież kończąc szkołę uzyskuje świadectwo ukończenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

 

§ 36.    Ogólne zasady organizacji szkół.

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka, opracowany przez dyrektora SOSW.

2.      Podstawę opracowania arkusza organizacji Szkoły na dany rok szkolny stanowią, obowiązujące ramowe plany nauczania, dla całego cyklu kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej[46] oraz Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

3.      Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły dyrektor ustala na dany rok szkolny, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych (obowiązkowych i nadobowiązkowych)
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

4.      Ilość uczniów w grupie zawodowej nie może wynosić mniej niż 5 uczniów. Dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej grupa zawodowa może liczyć 4 uczniów.

5.      W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego[47], liczba osób w oddziałach może być niższa od liczby określonej w § 35 ust. 4 i § 36 ust. 4.

6.      W uzasadnionych przypadkach można:

a.      przedłużyć uczniowi okres nauki, zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych,

b.      przenieść ucznia z Branżowej Szkoły I Stopnia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy .[48]

7.      Religia i etyka nie są dla ucznia przedmiotami obowiązkowymi, udział
w nich jest dobrowolny. O udziale w zajęciach z tych przedmiotów decydują rodzice lub pełnoletni uczniowie poprzez złożenie - na zasadzie dobrowolności – oświadczenia w formie pisemnej, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione. Po złożeniu oświadczenia udział w wybranych zajęciach staje się dla ucznia obowiązkowy.

8.      Zajęcia wychowania do życia w rodzinie w Branżowej Szkole I Stopnia[49] są organizowane dla wszystkich uczniów. Rodzic ma prawo złożyć pisemny wniosek dotyczący rezygnacji z zajęć. W sytuacji, gdy uczeń jest osobą pełnoletnią  może samodzielnie złożyć w/w wniosek.

9.      Szkoła prowadzi, zgodnie z możliwościami finansowymi, zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości rozwojowych,
w tym przede wszystkim:

1)     zajęcia rewalidacyjne; 

2)     zajęcia sportowe;

3)     zajęcia kształtujące kreatywność;

4)     inne zajęcia specjalistyczne.

10.  Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i rewalidacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora.

11.  Oddziałem opiekuje się wychowawca klasy.

12.  Przerwy pomiędzy lekcjami trwają po 10 min., przerwa po 3 lekcji trwa 20 min. Przerwa na zajęciach praktycznych jest jedna i trwa 30 min.

13.  Strukturę i organizację kształcenia praktycznego określa regulamin pracowni zawodowych.

14.  Szkoły organizują imprezy kulturalno-rozrywkowe dla uczniów przestrzegając w szczególności następujących zasad:

1)     bez zgody dyrektora szkoły w imprezach nie mogą uczestniczyć uczniowie innych szkół;

2)     imprezy mogą się odbywać pod nadzorem wychowawców, nauczycieli oraz rodziców uczniów biorących w nich udział.

15.  Ośrodek może organizować i uczestniczyć w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach, przeglądach oraz innych formach współzawodnictwa i prezentowania osiągnięć uczniów/ wychowanków
o zasięgu wewnętrznym, miejskim, regionalnym, krajowym, międzynarodowym.

16.  Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1, w tym praktyczną naukę zawodu;

 

1a) formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 (nauka religii), zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 (zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury), oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.; wiedza o życiu seksualnym człowieka), organizowane w trybie określonym w tych przepisach;

     2)  dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

     a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny

      nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których

      mowa w pkt 1;

      b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz

      program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu

      programów nauczania;

3)     zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4)     zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

5)     zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6)     zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

17.  Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 1a zajęcia edukacyjne.

18.  Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy[50].

 

§ 37.    Bezpieczeństwo i potrzeby uczniów.

 

1.      Uczniom / wychowankom Ośrodka zapewnia się ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej, poprzez podejmowanie działań wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Ośrodka[51].

2.      Udział uczniów / wychowanków w pracach na rzecz Ośrodka
i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywania prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

3.      Plan ewakuacji umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp:

1)     drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały;

2)     uczniowie / wychowankowie oraz pracownicy Ośrodka są zapoznani
z planem ewakuacyjnym i postępowaniem w stanie zagrożenia.

4.      Dyrektor zapewnia warunki do nauki, wychowania i opieki, uwzględniające bezpieczeństwo i potrzeby uczniów/ wychowanków w Ośrodku poprzez:

1)     realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, odpowiednie warunki do nauki, oprzyrządowanie i środki dydaktyczne oraz dostępność środowiska szkolnego;

2)     realizację, we współpracy z rodziną, programu nauczania dostosowanego do indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych,
z wykorzystaniem form i metod pracy dydaktycznej odpowiednich do stopnia niepełnosprawności;

3)     realizację zajęć rewalidacyjnych wynikających ze szkolnego planu nauczania odpowiedniego typu szkoły.

5.      Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu
w Ośrodku i uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Ośrodek i poza jego terenem.

6.      Zasady bezpiecznego korzystania z pracowni regulują regulaminy pracowni.

7.      Zasady bezpiecznego korzystania z maszyn, urządzeń, narzędzi
i sprzętu sportowego w pracowniach regulują instrukcje obsługi bhp i ppoż.

8.      Pomieszczenia, w szczególności pokoje nauczycielskie, pracownie zajęć praktycznych, technologicznych, sale gimnastyczne oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

9.      Opieka medyczna nad wychowankami i uczniami Ośrodka sprawowana jest przez pielęgniarkę szkolną, która pełni wiodącą rolę w profilaktycznej
i edukacyjnej opiece zdrowotnej, udzielaniu pomocy medycznej
w przypadku nagłych zachorowań i urazów.

10.  Uczniowi przebywającemu na terenie Ośrodka uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne, udziela się pierwszej pomocy medycznej
w gabinecie szkolnej pielęgniarki, a w uzasadnionych przypadkach wzywana jest pomoc lekarska. Ucznia w danym dniu zwalnia się z planowanych zajęć, informując o tym jego rodziców.

11.  Wszyscy nauczyciele podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

12.  W celu stworzenia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynki oraz teren szkolny objęto nadzorem kamer CCTV[52].

 

§ 38     Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

 

1.      Pomoc psychologiczno – pedagogiczna  w Ośrodku realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 maja 2013 r.
i polega na:

1)     rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

2)     wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

2.      Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1)     ucznia;

2)     rodziców ucznia;

3)     dyrektora Ośrodka;

4)     nauczyciela, wychowawcy grupy[53] lub  specjalisty prowadzących zajęcia z uczniem;

5)     pielęgniarki;

6)     poradni psychologiczno-pedagogicznej, innychporadni; 

7)     asystenta rodziny lub asystenta edukacji romskiej[54];

8)     pomocy nauczyciela;

9)     pracownika socjalnego;

10) kuratora sądowego;

11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży[55].

3.      Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)     rodzicami  uczniów;

2)     poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i specjalistycznymi;

3)     placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)     innymi szkołami i placówkami[56];

5)     organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i młodzieży.

4.      Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i wychowawców grup, specjalistów, a także w formie:

1)     zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

2)     zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3)     zajęć usprawniania ruchowego;

4)     zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

5)     porad i konsultacji, warsztatów[57].

5.      O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz ustalonych dla ucznia formach pomocy informowani są pisemnie rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń.

6.      Zespół nauczycieli i specjalistów, co najmniej 2 razy w roku dokonuje oceny efektywności udzielonej pomocy i formułuje wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

7.      Uczniowie realizują program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuję na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno –terapeutycznego /IPET/uwzględniającego diagnozę i zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia w szkole (WOFU).

8.      Zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w tworzeniu IPET uwzględnia się potrzebę organizacji dla uczniów zajęć rewalidacyjnych a także innych, prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów, zintegrowanych działań rewalidacyjnych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania ucznia, w zakresie komunikowania się z otoczeniem (np. z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji, takich jak: Makaton, język migowy), samodzielnego poruszania się (w przypadku ucznia niepełnosprawnego ruchowo) oraz wzmacniania uczestnictwa ucznia w życiu szkolnym i środowisku społecznym.

9.      Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny w terminie do końca września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczął edukację w Ośrodku lub w  ciągu 30 dni od złożenia w Ośrodku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

10.  Wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia (WOFU)  i IPET opracowuje „Zespół”, który tworzą nauczyciele, wychowawcy klas i grup wychowawczych oraz specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem. Pracą zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczeń uczęszcza.

11.  Spotkania Zespołu odbywają się zgodnie z potrzebami, przy czym Zespół co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniającą ocenę efektywności pomocy udzielanej uczniowi oraz w razie potrzeb dokonuje modyfikacji indywidualnego programu.

12.  Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń mogą uczestniczyć w posiedzeniach zespołu.

13.  Nauczyciel – wychowawca powiadamia pisemnie rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania Zespołu.

14.  Rodzice lub pełnoletni uczeń otrzymują kopię programu oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, co potwierdzają własnoręcznym podpisem.

 

15.  W Ośrodku organizowany jest wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

16.  Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego określa działania podejmowane w Ośrodku w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

17.  Ośrodek poprzez swoją działalność dydaktyczną i wychowawczą umożliwia uczniom świadomy wybór dalszego kierunku kształcenia i przygotowuje ich do działania przedsiębiorczego oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej.

18.   Adresatami wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego są: uczniowie, rodzice, nauczyciele, środowisko lokalne. Obejmuje on indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami, ma charakter planowanych działań.

19.  Działania doradcze, realizowane są na zasadzie dobrowolności uczestnictwa.

20.  W procesie wyboru ścieżki kształcenia ucznia wspomagają nauczyciele i jego rodzice.

21.  W Ośrodku działa szkolny doradca zawodowy.

22.  Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest przez szkolnego doradcę zawodowego oraz nauczycieli wszystkich przedmiotów.

23.  Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest:

1)      przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi życiowej, świadomego wyboru szkoły kolejnego etapu edukacyjnego, kursów zawodowych, zawodu, zakładu pracy;

2)      pomaganie uczniom w reorientacji zawodowej w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu;

3)      wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku samopoznania, odkrycie zainteresowań, uzdolnień, rozpoznawanie swego usposobienia i temperamentu pod kątem predyspozycji do wykonywania wybranego zawodu;

4)      rozwijanie w uczniach mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność);

5)      rozwijanie świadomości zawodowej;

6)      kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania się, współpracy w grupie i autoprezentacji;

7)      nabycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy;

8)      poznanie rynku pracy.

24.  W Ośrodku realizowane są zajęcia doradztwa zawodowego w wymiarze przewidzianym przez ramowe plany nauczania (dotyczy Branżowej Szkoły I Stopnia i klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej).

25.  Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz wpisany do Szkolnego Zestawu Programów.

26.  Program, o którym mowa w ust. 25, zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.

27.  W zakresie doradztwa zawodowego Ośrodek współpracuje również z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz poradniami specjalistycznymi, Powiatowym i Wojewódzkim Urzędem Pracy i innymi organizacjami wspierającymi pracę Ośrodka w tym zakresie[58].

 

§ 39.    Plan zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

1.      W planie zajęć dydaktyczno – wychowawczych Ośrodka, w miarę możliwości uwzględnia się:

1)     potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

2)     potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu.

2.      Nad bezpieczeństwem wychowanków czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele i wychowawcy Ośrodka:

1)     w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący zajęcia;

2)     w czasie przerw miedzy lekcjami – nauczyciel dyżurujący;

3)     w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza szkołą – nauczyciel kierownik wycieczki i ustalony opiekun;

4)     w czasie zajęć w Ośrodku – wychowawca grupy wychowawczej.

 

§ 40.    Zasady, organizacja dyżurów.

 

1.      Pełnienie dyżurów nauczycielskich odbywa się według następujących zasad organizacyjno – porządkowych:

1)     plan dyżurów opracowuje wicedyrektor Ośrodka  z  powołanym przez niego zespołem nauczycieli;

2)     przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają w  zależności od pogody, na korytarzach szkoły lub na boisku;

3)     po 3 lekcji jest 20 minutowa przerwa;

4)     w zajęciach warsztatowych jest tylko jedna przerwa trwająca 30 minut;

5)     nauczyciele dyżurni zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i stosowania się do regulaminu dyżurów funkcjonującego Ośrodku[59].

 

 

 

§ 41.    Wycieczki i inne formy turystyki.

 

1.      Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności dydaktyczno – wychowawczej Ośrodka.

2.      Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele / wychowawcy Ośrodka, rodzice, uczniowie / wychowankowie oraz firmy
i stowarzyszenia wspomagające.

3.      Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

4.      Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów / wychowanków, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

5.      Zasady organizowania wycieczek i innych form turystyki w Ośrodku określa odrębny Regulamin.

6.      Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej
w dniu zajęć szkolnych, mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez wicedyrektora Ośrodka.

 

§ 42.    Turnusy rehabilitacyjne.

 

1.      Ośrodek może organizować turnusy rehabilitacyjne:

1)     turnus jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej
z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznych sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczniów oraz ich zainteresowań;

2)     turnus odbywa się w zorganizowanej grupie, liczącej nie mniej niż 10 uczestników.

2.      Uczestnikami turnusu mogą być uczniowie / wychowankowie posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

§ 43.    Wypadek w Ośrodku.

 

1.      Nauczyciel / wychowawca Ośrodka lub pracownik Ośrodka, który był świadkiem wypadku lub dowiedział się o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.

2.      Postępowanie w razie wypadków osób pozostających pod opieką Ośrodka regulują odrębne przepisy.

3.      O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

1)     dyrektora;

2)     rodziców poszkodowanego;

3)     społecznego inspektora pracy.

4.      O wypadku śmiertelnym, ciężkim, zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i organ prowadzący Ośrodek oraz organ nadzoru pedagogicznego.

5.      O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.

6.      Zawiadomień, o których mowa w ust. 4 - 5 dokonuje dyrektor Ośrodka bądź upoważniony przez niego pracownik Ośrodka.

7.      Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej „zespołem”, dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

8.      Powołany przez dyrektora zespół:

1)     wicedyrektor Ośrodka – przewodniczący zespołu;

2)     społeczny inspektor pracy;

3)     nauczyciel / wychowawca, przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.

9.      W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Ewentualne odmienne stanowisko członka zespołu odnotowuje się w protokole.

10.  Dalsze postępowanie powypadkowe odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem i procedurą postępowania.

11.  Rejestr wypadków prowadzi społeczny inspektor pracy.

12.  Dyrektor omawia z pracownikami Ośrodka okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

 

§ 44.    Dyrektor może przyjąć słuchaczy i studentów na praktyki w Ośrodku.

 

§ 45.  W Ośrodku istnieje system zapewniania jakości pracy  rozumiany jako zespół
            zorganizowanych, powiązanych ze sobą  i spójnych działań podejmowanych
            przez dyrektora, organy Ośrodka oraz poszczególnych nauczycieli /
            wychowawców Ośrodka, niezbędnych do uzyskania i utrzymania        
            wiarygodności, że działania podejmowane przez Ośrodek będą spełniać ustalone
            wymagania jakościowe. Proces ten odbywa się poprzez ewaluacje wewnętrzną     
            w wyznaczonych na każdy rok szkolny obszarach pracy Ośrodka.

 

 

 

Rozdział VI        

PRACOWNICY OŚRODKA

 

 

§ 46.    W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka zatrudnia się pracowników pedagogicznych, ekonomiczno - administracyjnych  oraz  obsługi  zgodnie  z  zatwierdzonym  przez organ prowadzący projektem organizacyjnym Ośrodka.

 

1.      Pracownikami pedagogicznymi są:

1)     dyrektor Ośrodka;

2)     wicedyrektor Ośrodka;

3)     kierownik[60] ds. opiekuńczo-wychowawczych;

4)     uchylony;

5)     pedagog;

6)     psycholog;

7)     nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych;

8)     nauczyciele – wychowawcy;

9)     nauczyciele zajęć praktycznych;

10) nauczyciel - bibliotekarz.    

2.      Pracownikami ekonomiczno – administracyjnymi są:

1)     główny księgowy;

2)     sekretarz Ośrodka;

3)     samodzielni referenci księgowi;

4)     specjalista do spraw kadr.

3.      Pracowników obsługi stanowią:

1)     sprzątaczki;

2)     praczka;

3)     robotnicy do prac lekkich;

4)     zaopatrzeniowiec;

5)     dozorca.

4.      Pracownicy służby zdrowia:

1)     pielęgniarka (opłacana przez służbę zdrowia).

 

§ 47.    Kwalifikacje oraz zasady zatrudniania pracowników pedagogicznych               Ośrodka   regulują  przepisy  wynikające z ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425), ustawy z dnia 26  stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela wraz  z późniejszymi zmianami.

 

§ 48.    Zakres obowiązków dyrektora  Ośrodka  szczegółowo  zawiera dział – Organy Ośrodka /§ 12 p. 4/.

 

§ 49.    Wicedyrektor Ośrodka podlega dyrektorowi. Wicedyrektor w szczególności:

 

1.      Kieruje   bieżącą   działalnością    dydaktyczno – wychowawczą Ośrodka, jest przełożonym nauczycieli / wychowawców.

2.      Sprawuje nadzór pedagogiczny w Ośrodku.

3.      Odpowiada za bieżącą realizację   zadań  dydaktyczno - wychowawczych placówki.

4.      Odpowiada   za   właściwy   przebieg   zajęć dydaktycznych.                                                                                                                                                              

5.      Czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny pracy.

6.      Zajmuje się całokształtem spraw związanych z właściwym funkcjonowaniem Ośrodka, podejmując działania zapewniające świadczenie wysokiej jakości pracy we współpracy z uczniami, rodzicami
i nauczycielami oraz w integracji ze środowiskiem.

7.      Koordynuje pracę zespołów samokształceniowych i jest odpowiedzialny za doskonalenie zawodowe.

8.      Odpowiada za współpracę z Radą Rodziców, samorządem uczniowskim, organizacjami szkolnymi i uczniowskimi.

9.      Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora.

10.  Podczas nieobecności dyrektora, przejmuje jego obowiązki.

11.  Nadzoruje proces kształcenia zawodowego[61].

 

§ 50.   Kierownik ds. opiekuńczo - wychowawczych podlega bezpośrednio  dyrektorowi   Ośrodka  oraz wykonuje zlecone przez niego czynności.

 

1.      Jest  bezpośrednim  przełożonym nauczycieli - wychowawców.

2.      Jest odpowiedzialny za  poziom  pracy wychowawczo –opiekuńczej.

3.      Kieruje   pracą   zespołu nauczycieli – wychowawców.

4.      Organizuje  pracę  opiekuńczo    wychowawczą. 

5.      Troszczy się o warunki socjalno – bytowe i bezpieczeństwo wychowanków.

6.      Jest odpowiedzialny za współpracę ze szkołą oraz rodzicami wychowanków.

7.      Współpracuje z Samorządem Uczniowskim.

8.      Odpowiada za  realizację  uchwał Rady Pedagogicznej dotyczących wychowanków.

9.      Współuczestniczy w opiniowaniu pracy nauczycieli - wychowawców.

10.  Jest odpowiedzialny za kontrolę terminowości opłat za wyżywienie
w Ośrodku i informowanie dyrektora Ośrodka o zaległościach.

11.  Odpowiada za istniejące w Ośrodku mienie, sprzęt i urządzenia.

12.  Jest odpowiedzialny  za prawidłowe  prowadzenie  dokumentacji opiekuńczo - wychowawczej.

 

§ 51.    Wicedyrektor sprawuje nadzór nad kształceniem zawodowym i podlega bezpośrednio dyrektorowi Ośrodka[62]:

      

1.      Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich nauczycieli zawodu.

2.      Jest organizatorem całokształtu działalności dydaktycznej i szkoleniowo  – produkcyjnej oraz odpowiada za poziom pracy dydaktyczno – szkoleniowej
i wychowawczej.

3.      Do obowiązków kierownika należy w szczególności:

1)     zapewnienie  właściwej  organizacji    działań    szkoleniowo   – produkcyjnych   poszczególnych   działów z  dostosowaniem  do wymogów  programowych  oraz  bezpieczeństwa i higieny pracy   uczniów, pracowników i nauczycieli zawodu;

2)     nadzór  pedagogiczny  oraz  kontrola   realizacji  programu  zajęć praktycznych;

3)     współpraca z instytucjami i jednostkami  gospodarczymi, w których uczniowie odbywają zajęcia praktyczne;    

4)     dopilnowanie  właściwego  opracowania  i   przebiegu   procesów technologicznych,  kalkulacji  i  wyników  ekonomicznych  oraz obiegu dokumentacji pracowni;

5)     nadzór  nad stanem  technicznym  maszyn,  urządzeń 
i narzędzi oraz informowanie dyrektora Ośrodka o konieczności ich naprawy lub remontu;

6)     zapewnienie dla celów kształcenia praktycznego niezbędnych    zleceń,     materiałów i surowców,  a także odpowiedniego zbytu produkcji i usług;

7)     uczestnictwo w opiniowaniu pracy nauczycieli zawodu.

 

§ 52.    Powierzenie i odwołanie z funkcji kierowniczej, o których mowa
w § 49, 50 i 51 dokonuje dyrektor Ośrodka po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

 

§ 53.    W przypadku potrzeby utworzenia dodatkowego stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego wymagana jest akceptacja organu prowadzącego.

 

§ 54.    Kadra pedagogiczna.

 

1.      Pracownicy   pedagogiczni   Ośrodka   zgodnie  z   obowiązującymi   ustaleniami    prawnymi      ustawą   o   systemie  oświaty z dnia
7  września   1991   roku   (Dz.U. z 1991 r.  Nr  95,   poz.  425  z   późniejszymi  zmianami),  znowelizowaną Kartą  Nauczyciela zobowiązani są do:

1)     ustalenia  dla  danego  oddziału  zestawu programów nauczania z zakresu  kształcenia  ogólnego  i  programów  nauczania  w danym zawodzie; 

2)     przestrzegania dyscypliny pracy, punktualnego  rozpoczynania 
i  kończenia  lekcji,  zajęć  i  dyżurów,  racjonalnego wykorzystania czasu pracy;

3)     przygotowywania  się  do zajęć dydaktyczno – wychowawczych
i szkoleniowo – produkcyjnych;

4)     prowadzenia obowiązującej dokumentacji szkolnej;

5)     realizacji planów i programów dydaktyczno – wychowawczych
i  opiekuńczych;

6)     stałej   troski   o   zdrowie  i   bezpieczeństwo   powierzonej   ich opiece młodzieży;

7)     dbałości o sprzęt, środki dydaktyczne i mienie Ośrodka.

 

§ 55.    Wszyscy pracownicy pedagogiczni Ośrodka (kadra kierownicza,                nauczyciele szkoły, wychowawcy, nauczyciele zajęć praktycznych)                odpowiadają:

1.      Służbowo  przed   dyrektorem (za  poziom  wyników  dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych     stosowanie   programu i jego realizacja).

2.      Karnie za skutki wynikłe  z  braku nadzoru nad  bezpieczeństwem uczniów/wychowanków w czasie   zajęć    szkolnych, zajęć warsztatowych
i wychowawczych oraz  w   okresie    sprawowania    opieki    poza Ośrodkiem, a  także przestrzegania bezpieczeństwa p-pożarowego oraz  brak nadzoru nad powierzonym mieniem Ośrodka.

 

 

 

§ 56.    Nauczyciel  szkoły. 

 

1.      Organizuje   proces   dydaktyczno –   wychowawczy w  zakresie powierzonego przedmiotu nauczania  i jest   odpowiedzialny     za    jego    przebieg,    poziom    i    wyniki    oraz bezpieczeństwo uczniów.

2.      Ponadto do obowiązków nauczyciela szkoły należy:

1)     wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów;

2)     udzielanie pomocy w  przezwyciężaniu  niepowodzeń  szkolnych
w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;

3)     wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej;

4)     obiektywne ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów;

5)     informowanie   rodziców   uczniów   oraz   wychowawców klasy, grupy wychowawczej   i   Dyrektora,   a   także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów;

6)     sprawowanie    opieki   nad     powierzonymi     mu     szkolnymi organizacjami, kółkami zainteresowań, zajęciami specjalistycznymi;

7)     obowiązkowe uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
i realizacji jej uchwał;

8)     udział  w   różnych      formach    doskonalenia   zawodowego organizowanych   w   szkole   i   przez   instytucje wspomagające szkołę,

9)     prawidłowe  prowadzenie  dokumentacji  pedagogicznej przedmiotu, koła zainteresowań;

10) uczestnictwo w imprezach i uroczystościach szkolnych;

11) wypełnianie  innych   obowiązków   wynikających   z charakteru pracy placówki;

12) udział i praca w zespołach tworzących indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne[63].

 

3.      Nauczycielowi może być powierzone wychowawstwo klasy. Wychowawca   powinien    prowadzić   powierzoną   mu    klasę       od  rozpoczęcia   nauki  przez   uczniów,     do  ukończenia  przez  nich  szkoły. Do szczególnych obowiązków wychowawcy klasy należy:

1)     poznanie  stanu   psychofizycznego   ucznia,   jego    osobowości, zdolności i zainteresowań oraz warunków środowiskowych;

2)     systematyczne konsultowanie się ze służbą zdrowia, pedagogiem, psychologiem   Ośrodka   na   temat   psychofizycznego  rozwoju ucznia;

3)     współpraca z nauczycielami uczącymi w klasie, wychowawcami grup,   rodzicami    w    celu    pełniejszego    oddziaływania wychowawczego na ucznia;

4)     reprezentowanie   interesów    ucznia    wobec   Dyrektora,   Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i instytucji pozaszkolnych,

5)     poinformowanie (w formie pisemnej  bądź  rozmowie indywidualnej)  ucznia  i   jego rodziców o  przewidywanej ocenie niedostatecznej    (śródrocznej, rocznej) zgodnie z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego;

6)     koordynowanie pracy zespoły opracowującego indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w oddziale, którego jest wychowawcą[64].

4.      Nauczyciela zawodu obowiązuje:

1)     wykonywanie zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych wynikających z realizacji programu;

2)     należyte   i   terminowe   przygotowanie   do   pracy   urządzeń  
i stanowisk pracy;

3)     rozwijanie u uczniów inicjatywy oraz myślenia technologicznego
i estetyki pracy;

4)     przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztacie oraz wdrażanie uczniów do ich stosowania;

5)     czuwanie nad starannym obchodzeniem się uczniów z urządzeniami
i  narzędziami  oraz   nad  oszczędnym   zużyciem materiałów;

6)     zapewnienie należytej konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi.

5.      Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1)     praca pedagogiczna:

a)      zaznajamianie  wszystkich  uczniów z zasadami korzystania
z biblioteki szkolnej,

b)      udostępnianie zbiorów czytelnikom i umożliwianie im  swobodnego  przeglądania  i  dokonywania wyboru książek,

c)      poradnictwo w wyborze lektur oraz udzielanie informacji,

d)      prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa;

2)     praca organizacyjno - techniczna:

a)      gromadzenie zbiorów,

b)      ewidencja i opracowanie zbiorów,

c)      selekcja zbiorów,

d)      konserwacja zbiorów,

e)      prowadzenie warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogu elektronicznego),

f)        prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy i sprawozdania, statystyka czytelnictwa półroczna
i roczna),

g)      planowanie zakupów wynikających z zainteresowań czytelników oraz potrzeb szkoły,

h)      prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,

i)        prowadzenie kontroli wypożyczeń,

j)        udział w kontroli zbiorów (skontrum),

k)      uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością;

3)     w zakresie współpracy z nauczycielami i Radą Pedagogiczną:

a)      umożliwianie zapoznania z nowościami,

b)      udzielanie porad bibliotecznych i bibliograficznych,

c)      wydzielanie kompletów książek do pracowni,

d)      planowanie, inicjowanie imprez czytelniczych,

e)      dokonywanie analizy pracy i stanu czytelnictwa,

f)        sporządzanie szkolnych zestawów: podręczników i programów.

 

 

§ 57.    Nauczyciel - wychowawca grupy zobowiązany jest do organizowania
i prowadzenia pracy wychowawczej i opiekuńczej w powierzonej grupie  wychowanków.

 

1.      Nauczyciel - wychowawca w szczególności zobowiązany jest do:

1)     poznania wychowanka, jego uwarunkowań psychofizycznych
i  środowiskowych;

2)     wdrażania wychowanków do samodzielnej pracy w zakresie:

a)      przygotowania do zajęć szkolnych,

b)      posługiwania się podręcznikiem i przyborami szkolnymi,

c)      przygotowania do pracy społecznie użytecznej, samoobsługi oraz współżycia społecznego;

3)     zapewnienia bezpieczeństwa, higieny i zdrowia wychowanka;

4)     wdrażania wychowanków  do  utrzymania  w  czystości odzieży, bielizny,  obuwia  oraz  utrzymania  na  odpowiednim   poziomie stanu estetycznego pomieszczeń grupy, otoczenia oraz poszanowania mienia społecznego;

5)     prowadzenia obserwacji wychowanków, konsultacji  z  pedagogiem,  psychologiem,  służbą  zdrowia,  nauczycielami i rodzicami;

6)     uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i realizacji jej uchwał;

7)     współpracy z nauczycielami szkoły, pedagogiem, psychologiem, rodzicami przy realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych[65];

8)     uczestnictwa w uroczystościach szkolnych;

9)     samokształcenia i doskonalenia umiejętności pedagogicznych;

10) pracy w zespole opracowującym indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne[66].

 

§ 58.    Pedagog i psycholog podlegają bezpośrednio  dyrektorowi Ośrodka oraz ściśle współpracują z pozostałą kadrą kierowniczą, nauczycielami, wychowawcami. Do zadań pedagoga  i psychologa w Ośrodku należy:

 

1.      Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

2.      Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

3.      Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

4.      Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży.

5.      Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

6.      Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
w sytuacjach kryzysowych.

7.      Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

8.      Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

9.      Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny i młodzieży (m.in. ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, kuratorami sądowymi, ośrodkami opiekuńczo-wychowawczymi) w zakresie pomocy materialnej, działań prozdrowotnych, diagnozowania trudności szkolnych i środowiska wychowawczego ucznia, konsultacji i porad dla rodziców i nauczycieli, szkolenia Rady Pedagogicznej[67].

 

 

§ 59.    Pracowników obowiązuje przestrzeganie tajemnicy służbowej.

 

§ 60.    Zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami pracownicy Ośrodka, w tym również nauczyciele mają prawo do:

 

1.      Korzystania z uprawnień wynikających z przepisów obowiązujących 
w  oświacie.

2.      Otrzymywania dodatków motywacyjnych, nagród, wyróżnień.

3.      Korzystania za ustaloną  odpłatnością  z  urządzeń  socjalnych, pomieszczeń i sprzętu oraz usług warsztatowych.

4.      Korzystania ze świadczeń funduszu socjalnego i zdrowotnego na zasadach obowiązujących przepisów (Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

5.      Zgłaszania  wniosków   Radzie   Pedagogicznej  oraz  do dyrektora Ośrodka,  jak również korzystania z prawa odwołań do organów oświatowych     sprawujących  nadzór pedagogiczny  nad Ośrodkiem.

 

 

 

Rozdział VII

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA / WYCHOWANKA

 

§ 61.    Do Ośrodka przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną[68].

Uczniami placówki jest młodzież kontynuująca naukę nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 lat.

 

§ 62.    W Ośrodku przestrzegane są prawa wywodzące się z Konwencji o Prawach Dziecka oraz z przepisów prawa oświatowego, a w szczególności prawo do:

 

1.      Poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia, osobistej własności oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej w szkole.

2.      Bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, pobytu i wypoczynku
w szkole oraz bezpieczeństwa podczas organizowanych przez szkołę imprez, wycieczek, obozów, zawodów sportowych.

3.      Właściwie zorganizowanego kształcenia ogólnego i zawodowego.

4.      Zapoznania się z treścią, celami i wymaganiami edukacyjnymi programów nauczania oraz ze sposobami sprawdzania i oceniania osiągnięć szkolnych ucznia.

5.      Jawnej obiektywnej i sprawiedliwej oceny.

6.      Swobodnego wyrażania swoich myśli, poglądów, przekonań.

7.      Korzystania z pomocy i porad psychologa i pedagoga.

 

§ 63.    Prawa i obowiązki ucznia/wychowanka.

 

1.      Uczeń/wychowanek ma prawo do:

1)     właściwie zorganizowanego procesu kształcenia - zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej oraz higieny pracy umysłowej;

2)     zapewnienia  warunków  do  pełnego  rozwoju  psychofizycznego  
i emocjonalnego;

3)     szacunku dla swojej osoby i wykonywanej pracy;

4)     swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących  życia  szkoły,  a  także  światopoglądowych  i  religijnych,  jeżeli  nie  narusza tym dobra innych osób;

5)     życzliwego, podmiotowego  traktowania w procesie dydaktyczno –   wychowawczym;

6)     zamieszkania w Ośrodku;

7)     pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętności, korzystania z zajęć specjalistycznych;

8)     korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego;

9)     rozwijania    zainteresowań    i    pogłębiania    wiedzy    w    kołach zainteresowań;

10) zrzeszania   się   w   organizacjach   młodzieżowych działających na terenie Ośrodka;

11) podejmowania decyzji w Ośrodku w ramach uprawnień Samorządu Uczniowskiego;

12) zorganizowanego   korzystania   w   czasie wolnym z pomieszczeń
i urządzeń do rekreacji i czynnego wypoczynku;

13) sprawiedliwej,  obiektywnej  i  jawnej  oceny w nauce i zachowaniu zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania;

14) usprawiedliwionej  nieobecności  (w dzienniku zaznaczonej literą u) 
w przypadku reprezentowania Ośrodka na zewnątrz;

15) w przypadku  drastycznego  naruszenia  praw  ucznia lub powstania    innego  sporu  uczeń  może  zwrócić   się  o   pomoc   do   pedagoga  szkolnego.

2.      Uczeń/wychowanek ma obowiązek:

1)     przestrzegania postanowień zawartych w statucie Ośrodka;

2)     dbania o honor Ośrodka, godne jego reprezentowanie oraz poszanowanie tradycji;

3)     systematycznego uczęszczania na zajęcia i uczenia się, doskonalenia wiedzy, umiejętności i sprawności oraz uczestniczenia w imprezach
i uroczystościach organizowanych w Ośrodku w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

4)     punktualnego przychodzenia na zajęcia;

5)     usprawiedliwiania nieobecności w szkole w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;

6)     zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny, nie raniący godności innych;

7)     dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzeganie się wszelkich szkodliwych używek;

8)     dbania o schludny wygląd i higienę osobistą;

9)     poszanowania mienia Ośrodka, dbania o czystość i porządek na jego terenie, uczestniczenia w pracach na rzecz Ośrodka;

10) przestrzegania ustalonych regulaminów wewnętrznych;

11) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie;

12) terminowego poddawania się badaniom lekarskim, niezbędnym do wykonywania praktyki zawodowej.

3.      Zasady korzystania z telefonów komórkowych:

1)     na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych i przerw;

2)     uczeń przed wejściem do szkoły ma obowiązek wyłączenia  i schowania do plecaka telefonu komórkowego, z którego może korzystać jedynie podczas przerw[69];

3)     nauczyciel przypomina przed zajęciami o wyłączeniu i schowaniu telefonów;

4)     uczniowie nie mogą korzystać na lekcjach z własnych urządzeń elektronicznych w celu filmowania, nagrywania dźwięków, odtwarzania;

5)     na lekcji wychowania fizycznego uczeń ćwiczący i nie ćwiczący powinien oddać telefon komórkowy i inne wartościowe przedmioty
w depozyt nauczycielowi celem ich ochrony;

6)     na zajęciach praktycznych w celu zachowania bezpieczeństwa uczeń oddaje telefon w depozyt nauczycielowi zawodu;

7)     wychowankowie mają obowiązek oddać telefony komórkowe w depozyt na czas od godziny 22.00- 14.00 następnego dnia;

8)     Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przyniesiony przez uczniów/wychowanków sprzęt elektroniczny i telefony komórkowe;

9)     wychowankowie mogą składać w depozyt u wychowawcy
grupy pieniądze (kieszonkowe) na czas pobytu w internacie.

 

4.      Strój uczniowski:

1)     każdy uczeń /wychowanek ma obowiązek nosić strój galowy w czasie:

a)      uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

b)      reprezentowania szkoły na uroczystościach poza terenem Ośrodka;

2)     przez strój galowy należy rozumieć:

a)      dla dziewcząt – ciemna spódnica (spodnie) i biała bluzka lub ciemny kostium,

b)      dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula lub garnitur;

3)     ubiór codzienny ucznia /wychowanka jest dostosowany do następujących ustaleń:

a)      w szkole obowiązuje strój estetyczny, stonowany kolorystycznie, bez ekstrawaganckich dodatków,

b)      należy zachować umiar w doborze ubioru, rodzaju fryzury,                
biżuterii pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki i pracy,

c)      strój ucznia nie może eksponować gołego brzucha,
głębokich dekoltów i odsłaniać zbytnio części intymnych ciała,

d)      na zajęciach praktycznej nauki zawodu obowiązuje stój  ochronny zgodny z przepisami bhp,

e)      na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy
( dres lub getry, krótkie spodenki, koszulka z krótkim rękawem) oraz zmienne obuwie sportowe,

f)        na terenie Ośrodka uczeń zobowiązany jest nosić obuwie niezagrażające zdrowiu ( niedopuszczalne są wysokie obcasy),

g)      strój ucznia powinien być dostosowany do pory roku i warunków atmosferycznych,

h)      uczniowie zobowiązani są do pozostawiania odzieży wierzchniej
i czapek w szatni oraz zmiany obuwia.

 

5.      Zasady właściwego zachowania się uczniów /wychowanków na terenie Ośrodka, w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły:

1)      uczniowie /wychowankowie mają obowiązek:

a)      przestrzegania rozkładu dnia w Ośrodku,

b)      dopełniania starań o sprostanie wymaganiom i poleceniom nauczycieli,

c)      traktowania z szacunkiem wszystkich pracowników szkoły;

2)      na lekcjach i zajęciach obowiązują ucznia następujące zasady:

a)      ustawianie się przed wejściem do klasy,

b)      powstanie z krzeseł na powitanie innego nauczyciela, pracownika Ośrodka,

c)      przyjęcie właściwej postawy podczas rozmowy z nauczycielem (uczeń stoi, ręce wyjęte z kieszeni, nie żuje gumy),

d)      zabieranie głosu po uprzednim podniesieniu ręki i zgodzie
nauczyciela,

e)      przestrzeganie zaplanowanego przez nauczyciela toku zajęć,

f)        używanie zwrotów grzecznościowych,

g)      o sposobie samodzielnego wyjścia z internatu w czasie 
wolnym decyduje rodzic, prawny opiekun w formie pisemnego oświadczenia, za zgodą wychowawcy. Wychowawca w przypadku nieprzestrzegania przez wychowanka harmonogramu dnia może nie wyrazić na takie wyjścia zgody.

h)      wychowanek otrzymuje leki w internacie na podstawie pisemnej zgody rodzica, prawnego opiekuna, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza;

3)      niedopuszczalne są zachowania naruszające godność osobistą
i zasady współżycia społecznego takie jak:

a)      akty przemocy, bójki, agresja słowna,

b)      używanie wulgarnego słownictwa,

c)      kradzieże,

d)      przynoszenie i używanie niebezpiecznych narzędzi  i przedmiotów,

e)      spożywanie alkoholu i innych używek,

f)        wszelkie inne nieprzemyślane, nieodpowiedzialne zachowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa w Ośrodku.

 

§ 64.    System nagród i kar.

 

1.      Nagrody:

1)     pochwała udzielona przez nauczyciela / wychowawcę w obecności wychowanków;

2)     pochwała udzielona przez dyrektora;

3)     pochwała na apelu;

4)     list pochwalny;

5)     nagroda   rzeczowa   za  bardzo   dobre  wyniki  w  nauce,  wzorową frekwencję, osiągnięcia z praktycznej nauki zawodu;

6)     nagroda specjalna dyrektora:

a)      dyrektor Ośródka przedstawia propozycję ucznia, który ma otrzymać nagrodę specjalną i prosi Radę Pedagogiczną wyrażenie opinii,

b)      po zapoznaniu się z opinią Rady Pedagogicznej, dyrektor Ośrodka podejmuje decyzję, co do przyznania nagrody[70];

7)     nagrodę  na  zakończenie   roku   otrzymuje   uczeń /wychowanek,   który  osiągnął średnią ocen co najmniej 4,0 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

8)     Ustala się tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody:

a)      wniesienie ustnego zastrzeżenia do wychowawcy klasy w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia,

b)      wychowawca klasy informuje ustnie ucznia o rozstrzygnięciu zastrzeżenia w terminie 3 dni od jego wniesienia,

c)      jeśli rozstrzygnięcie zastrzeżenia przez wychowawcę klasy, zdaniem wnoszącego zastrzeżenie jest niezadowalające, uczeń składa pisemne zastrzeżenie do dyrektora Ośrodka w terminie 3 dni od uzyskania ustnej informacji od wychowawcy klasy,

d)      dyrektor Ośrodka rozstrzyga zastrzeżenie w terminie 3 dni od jego otrzymania i powiadamia o rozstrzygnięciu wnoszącego zastrzeżenie,

e)      na wniosek ucznia rozstrzygnięcie zastrzeżenia, dyrektor Ośrodka przekazuje wnoszącemu zastrzeżenie w formie pisemnej,

f)       rozstrzygnięcia dyrektora Ośrodka są ostateczne[71].

 

2.      Nieprzestrzeganie obowiązków ucznia/wychowanka oraz wielokrotne łamanie zasad funkcjonowania w Ośrodku skutkuje udzielaniem następujących kar:

1)     upomnienie indywidualne przez nauczyciela / wychowawcę;

2)     upomnienie w obecności wychowanków;

3)     nagana udzielona przez dyrektora;

4)     obniżenie oceny z zachowania;

5)     przeniesienie do innej grupy/oddziału;

6)     zawieszenie w obowiązkach ucznia/wychowanka (następuje
w przypadku poważnego naruszenia dyscypliny).

3.      Wobec uczniów/wychowanków  nie  mogą  być  stosowane  kary naruszające nietykalność i godność osobistą.

4.      Skreślenie ucznia z listy następuje w przypadku:

1)     nieusprawiedliwionej nieobecności wynoszącej powyżej 50% godzin
w roku szkolnym;

2)     poważnego naruszenia dyscypliny;

3)     rezygnacji ucznia/wychowanka lub jego rodziców (opiekunów) z nauki w szkole i zdobycia zawodu.

5.      Wychowawca  ma  obowiązek  informowania rodziców (opiekunów) wychowanka o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej karze.

6.      Od decyzji  dyrektora  przysługuje  uczniowi  złożenie  odwołania  w formie pisemnej w terminie  7  dni.

7.      Dyrektor Ośrodka  po  rozpatrzeniu  złożonego odwołania udziela    pisemnej odpowiedzi w ciągu 7 dni.

8.      Fakt ten znajduje odzwierciedlenie w aktach ucznia oraz w protokole Zespołu Wychowawczego Ośrodka.

9.      Ustala się tryb wnoszenia odwołania od przyznanej kary:

1)     wniesienie ustnego odwołania do wychowawcy klasy w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia;

2)     wychowawca klasy informuje ustnie ucznia o rozstrzygnięciu odwołania w terminie 3 dni od jego wniesienia;

3)     jeśli rozstrzygnięcie odwołania przez wychowawcę klasy, zdaniem wnoszącego odwołanie jest niezadowalające, uczeń składa pisemne zastrzeżenie do dyrektora Ośrodka w terminie 3 dni od uzyskania ustnej informacji od wychowawcy klasy;

4)     dyrektor Ośrodka rozstrzyga odwołanie w terminie 3 dni od jego otrzymania i powiadamia o rozstrzygnięciu wnoszącego odwołanie;

5)     na wniosek ucznia rozstrzygnięcie odwołania, dyrektor Ośrodka przekazuje wnoszącemu odwołanie w formie pisemnej;

6)     rozstrzygnięcia dyrektora Ośrodka są ostateczne[72];

7)     w przypadku  decyzji  o   skreśleniu  z   listy  uczniów /wychowanków,   przysługuje odwołanie  w formie pisemnej za pośrednictwem dyrektora placówki do   Kuratorium   Oświaty  w   Poznaniu,   Delegatury  w  Kaliszu   w  terminie 14 dni. O  możliwości  odwołania  uczeń  jest  poinformowany  w  decyzji o skreśleniu.

 

 

10.  Obowiązki i prawa uczniów / wychowanków Ośrodka określa Regulamin oceniania ucznia / wychowanka.

11.  Uczeń/wychowanek, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.

12.  Uczeń/wychowanek, którego postępowanie spowodowało szkodę  materialną innych osób lub mienia Ośrodka zobowiązany jest do pokrycia kosztów
(w całości lub części) wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.

 

§ 65.    W Ośrodku obowiązują procedury:

 

1.      Postępowania z uczniem wagarującym.

2.      Postępowania z uczniem pozostającym pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

3.      Postępowania wobec ucznia podejrzanego o kradzież.

4.      Postępowania wobec ucznia zachowującego się agresywnie.

5.      Postępowania wobec ucznia wnoszącego na teren placówki alkohol lub substancje psychoaktywne.

         Oraz:

6.      Tryb i warunki usprawiedliwiania nieobecności.

7.      Postępowanie w przypadku skreślania ucznia z listy uczniów.

8.      Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego oraz zwalnianie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.

9.      Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia cyberprzemocy[73].
             

 

 

 

 

 

Rozdział VIII

OCENIANIE[74]

 

 

 

§ 65a.   Zasady wewnątrzszkolnego oceniania[75].

 

 

1.      Postanowienia wstępne:

1)      szczegółowe warunki sposób oceniania wewnątrzszkolnego są zbiorem zasad dotyczących oceniania wiedzy, umiejętności i postaw ucznia obowiązujących w Ośrodku;

2)      ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

b) zachowanie ucznia;

3)      ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę;

4)      ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli, wychowawców oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Ośrodka;

5)      ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

2.      Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

1)      ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a)     informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

b)     udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

c)     udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju[76],

d)     motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

e)     dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

f)       umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2)      ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć[77];

3)      ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b)     ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

c)     ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,

d)     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,

e)     ustalanie rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

f)       ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

g)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

3.      Ocenianie, skala i kryteria ocen:

 

1)     roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

a)     stopień celujący – 6,

b)     stopień bardzo dobry – 5,

c)     stopień dobry – 4,

d)     stopień dostateczny – 3,

e)     stopień dopuszczający – 2,

f)       stopień niedostateczny – 1;

2)     pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w pkt 1 litera od a) do e) 1–5; 

3)     negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt 1 litera f)[78];

4)     przy bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-”;

5)     stopnie roczne (śródroczne) w dziennikach, arkuszach ocen oraz na świadectwach zapisywane są w pełnej formie;

6)     oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi;

7)     wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

a)      posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,

b)      posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,

c)      posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii[79];

8)     nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

9)     przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej[80]; 

10) szczegółowe warunki i sposób oceniania z poszczególnych przedmiotów określone są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu;

11) ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

a)     prace klasowe,

b)     testy,

c)     sprawdziany,

d)     kartkówki,

e)     prace domowe,

f)       zadania i ćwiczenia wykonywane podczas lekcji lub zajęć praktycznych,

g)     wypowiedzi ustne,

h)     praca indywidualna i w zespole,

i)       aktywność w czasie zajęć,

j)       testy sprawnościowe,

k)     projekt edukacyjny;

12) ilość prac pisemnych przewidzianych w roku szkolnym jest zależna od specyfiki przedmiotu, ustala ją i podaje uczniom każdy nauczyciel;

13) w tygodniu mogą odbyć się najwyżej trzy prace klasowe lub testy, przy czym nie więcej niż jedna dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast odpowiedzi ustnej i może jej nie zapowiadać. Kartkówki sprawdzają wiadomości i umiejętności najwyżej z trzech ostatnich lekcji;

14) termin zwrotu ocenionych testów i kartkówek nie powinien być dłuższy niż jeden tydzień,  a prac klasowych dwa tygodnie;

15) uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań, którym będzie musiał sprostać;

16) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania;

17) dyrektor Ośrodka zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;

18) dyrektor Ośrodka zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki lub na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;

19) jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”[81];

20) celem oceniania zachowania jest kształtowanie wśród uczniów postaw określonych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Ośrodka;

21) śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia:

a)     wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b)     postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c)     dbałość o honor i tradycje szkoły,

d)     dbałość o piękno mowy ojczystej,

e)     dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g)      okazywanie szacunku innym osobom;

22) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy według skali z pkt 23[82];

23) ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:

a)     wzorowe,

b)     bardzo dobre,

c)     dobre,

d)     poprawne,

e)     nieodpowiednie,

f)       naganne;

24) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

25) ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy (jest ona ostateczna), po uwzględnieniu:

a)      własnych obserwacji,

b)     informacji o zachowaniu ucznia zamieszczonych w dokumentacji,

c)     opinii wszystkich nauczycieli uczących ucznia,

d)     opinii wychowawców internatu,

e)     samooceny ucznia,

f)       opinii klasy;

26) ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

a)     oceny z zajęć edukacyjnych,

b)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły;

27) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną  ocenę klasyfikacyjną zachowania;

28) kryteria ocen z zachowania:

a)     ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

-      jest wzorem do naśladowania przez innych uczniów, wywiera pozytywny wpływ na inne osoby,

-      ma wzorowy stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,

-      systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne i bierze w nich aktywny udział,

-      ma tylko usprawiedliwione nieobecności, dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,  nie spóźnia się,

-      jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, wychowawcę,

-      chętnie i aktywnie bierze udział w życiu klasy i szkoły,

-      reprezentuje swoją klasę, szkołę biorąc udział w imprezach okolicznościowych, konkursach oraz zawodach sportowych,

-      pomaga słabszym w nauce,

-      przeciwstawia się przejawom przemocy i wulgarności,

-      szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów, dba o porządek otoczenia, nie ulega nałogom,

 

b)     ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-      systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne i bierze w nich aktywny udział,

-      ma usprawiedliwione nieobecności, dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,  nie spóźnia się,

-      zdobywa wiedzę i kształci swoje umiejętności w pełni swoich możliwości intelektualnych,

-      chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

-      dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań przez nauczycieli,

-      właściwie reaguje na przejawy przemocy i wulgarności,

-      jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada
w konflikty,

-      dba o bezpieczeństwo oraz zdrowie swoje i innych,

-      szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia,

-      nie ulega nałogom,

 

c)     ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-      systematycznie uczęszcza na zajęcia, w semestrze ma nieliczne dni nieusprawiedliwione i rzadko spóźnia się na zajęcia,

-      wywiązuje się z powierzonych obowiązków,

-      bierze udział w pracach na rzecz klasy,

-      właściwie reaguje na przejawy przemocy i wulgarności,

-      zachowuje się kulturalnie, jego zachowanie nie przeszkadza w pracy nauczycielom, kolegom i innym pracownikom szkoły, a zwracane mu uwagi odnoszą pozytywny skutek,

-      dba o bezpieczeństwo oraz zdrowie swoje i innych,

-      szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów,

-      nie ulega nałogom,

 

d)     ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

-      spełnia obowiązki ucznia,

-      czasami spóźnia się i opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia,

-      nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości intelektualnych,

-      biernie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

-      zdarza mu się uczestniczyć w kłótniach i konfliktach,

-      w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokona naprawy lub w inny sposób zrekompensuje szkodę,

-      w ciągu semestru otrzyma nieliczne uwagi o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, ale dotyczą zachowań o niewielkiej szkodliwości,

-      wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły,

 

e)     ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

-      nie zawsze spełnia obowiązki ucznia, czasami wagaruje,

-      spóźnia się i opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia,

-      nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań,

-      wielokrotnie dopuszcza się łamania postanowień Statutu Ośrodka,

-      wywiera negatywny wpływ na innych,

-      ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego i innych osób,

-      samowolnie opuszcza teren Ośrodka lub oddala się od grupy,

-      ulega nałogom,

-      wykazuje brak kultury - jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły lub kolegów,

-      w ciągu półrocza często otrzymuje uwagi o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm zachowania,

-      nie dba o mienie Ośrodka,

 

f)       ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

-      nie spełnia obowiązków ucznia, wagaruje, ma długie nieusprawiedliwione nieobecności w szkole, wielokrotnie spóźnia się na zajęcia, w półroczu opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 25% dni nauki,

-      często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w nich udziału, utrudnia lub uniemożliwia ich prowadzenie,

-      zachowuje się arogancko i wulgarnie w stosunku do innych,

-      ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych,

-      bierze udział w bójkach lub kradzieżach,

-      znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,

-      rozmyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne,

-      ulega nałogom,

-      kłamie i oszukuje,

-      działa w nieformalnych grupach,

-      wchodzi w konflikt z prawem,

-      nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych,

-      otrzymał naganę od dyrektora Ośrodka.

 

 

4.      Sposoby informowania uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach edukacyjnych:

 

1)      nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a)           wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

b)          sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c)           warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej, rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2)      wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a)           warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

b)           warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

c)           skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3)      oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów);

4)      nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę:

a)          oceny są uzasadniane w formie informacji ustnej przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne,

b)          Komentarz nauczyciela powinien zawierać informacje o posiadanej przez uczniów wiedzy, opanowanych przez niego umiejętnościach, ale także o brakach w wiedzy i formach ich uzupełnienia,

c)           uczniowie oraz ich rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informacje o postępach w zdobywaniu sprawności edukacyjnych na zebraniach, jak też podczas rozmów indywidualnych z nauczycielem w ciągu całego roku szkolnego,

5)      sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)[83].

 

 

5.      Klasyfikacja, egzamin klasyfikacyjny, egzamin sprawdzający:

 

1)     rok szkolny dzieli się na dwa półrocza zakończone klasyfikacją śródroczną i roczną;

2)     klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego na koniec pierwszego półrocza;

3)     klasyfikacja śródroczna ucznia Branżowej Szkoły I Stopnia[84] polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz zachowania ucznia i ustaleniu ocen - według skali określonej w ust. 3 pkt 1 i 23;

4)     klasyfikacja śródroczna ucznia szkoły przysposabiającej do pracy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym[85] polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

5)     jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków[86];

6)     klasyfikacja roczna ucznia Branżowej Szkoły I Stopnia[87] polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz zachowania ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych a także rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)     klasyfikacja roczna ucznia szkoły przysposabiającej do pracy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym[88] polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia  i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

8)     śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi;

9)     w przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”[89];

10) na  4 tygodnie przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych lub braku podstaw do wystawienia oceny z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania;

11) informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych lub braku podstaw do wystawienia oceny jest przekazywana uczniowi w czasie lekcji przez nauczyciela danego przedmiotu, a rodzicom (prawnym opiekunom) przez wychowawcę klasy. Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają przekazanie informacji podpisem w dokumentacji prowadzonej przez wychowawcę klasy. Uczniowie pełnoletni mają prawo sami potwierdzić podpisem przekazanie informacji o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych;

12) na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele ustalają ostatecznie ocenę śródroczną lub roczną;

13) na podstawie informacji nauczycieli poszczególnych przedmiotów, wychowawca powinien poinformować rodziców uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub nieklasyfikowaniu, na co najmniej 3 tygodnie przed zakończeniem zajęć. Przekazanie informacji rodzic potwierdza pisemnie w dokumentacji nauczyciela. W przypadku nieobecności rodzica w szkole przekazanie informacji następuje w formie listu poleconego;

14) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy;

15) śródroczne i roczne  oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna  ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły;

16) w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawodu, na warunkach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, śródroczną i roczną  ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:

a)     w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy  - pracodawca lub inna osoba wskazana przez dyrektora w porozumieniu z osobami prowadzącymi praktyczną naukę zawodu,

b)     pracodawca wystawiający ocenę z zajęć praktycznych potwierdza ocenę na piśmie, dokument ten przekazuje wychowawcy klasy z zachowaniem terminów ustalonych w ust 5 pkt 10;

c)     w pozostałych przypadkach - nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu lub inna osoba wskazana przez dyrektora w porozumieniu z osobami prowadzącymi praktyczną naukę zawodu;

17) oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali, o której mowa w ust. 3 pkt 1;

18) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania;

19) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny;

20) na pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny;

21) egzaminy klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia zająć dydaktyczno-wychowawczych;

22) termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), w przypadku ucznia pełnoletniego tylko z nim;

23) egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, za wyjątkiem informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego i zajęć praktycznych – w przypadku tych przedmiotów egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;

24) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych;

25) przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia;

26) podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia[90];

27) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)     nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin[91],

b)     imiona i nazwiska nauczycieli,

c)     termin egzaminu klasyfikacyjnego,

d)     zadania egzaminacyjne,

e)     wyniki egzaminu oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną[92],

f)       do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

28) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Ośrodka;

29) dla ucznia, Branżowej Szkoły I Stopnia[93], nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych;

30) uczeń ma prawo do poprawienia oceny klasyfikacyjnej jeżeli:

a)     ocenianie cząstkowe lub końcowe było niezgodne z zasadami podanymi przez nauczyciela na początku roku szkolnego,

b)     gdy uczeń ma poczucie rażącej niesprawiedliwości wystawionej oceny i potrafi to uzasadnić;

31)  powołanie komisji weryfikacyjnej musi poprzedzić pisemna prośba ucznia o umożliwienie mu przystąpienia do egzaminu sprawdzającego. Prośba ta powinna być skierowana do dyrektora Ośrodka, a złożona co najmniej trzy dni przed radą klasyfikacyjną;

32) ostateczna decyzja dyrektora w sprawie dopuszczenia ucznia do egzaminu sprawdzającego powinna być przekazana Radzie Pedagogicznej w terminie rady klasyfikacyjnej, zaś egzamin powinien odbyć się przed radą plenarną (zatwierdzającą);

33) dyrektor powołuje komisję, w skład której wchodzą: dyrektor jako przewodniczący komisji (lub nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko), nauczyciel danego przedmiotu, nauczyciel przedmiotu pokrewnego;

34) egzamin sprawdzający powinien składać się z części ustnej i pisemnej:

a)     uczeń, który w wyniku egzaminu sprawdzającego uzyskał ocenę niższą niż tę, o którą się ubiegał, otrzymuje taką ocenę, jaka została wystawiona na koniec półrocza lub roku szkolnego.

a)

 

6.      Zgłaszanie zastrzeżeń:

 

1)      uczeń  lub  jego  rodzic  zastrzeżenia  składa  na  piśmie  w  sekretariacie  szkoły do  dyrektora  Ośrodka  w  terminie  do  2 dni roboczych od  zakończenia  zajęć  dydaktyczno- wychowawczych z  dokładnym  opisem  niezgodności  z  prawem  występujących wg  ucznia  lub  rodzica  przy  ustaleniu  oceny  rocznej;

2)      dyrektor  rozpatruje zasadność zgłoszonego zastrzeżenia;

3)      w  przypadku  stwierdzenia, że  zastrzeżenia  nie    zasadne  Dyrektor    informuje  pisemnie  ucznia  lub  rodzica  o  braku  podstaw  do  zmiany  oceny rocznej;

4)      w przypadku potwierdzenia zasadności wniesionego zastrzeżenia Dyrektor  w  terminie  3  dni  powołuje  komisję,  która  przeprowadza  sprawdzian wiadomości  i  umiejętności  ucznia, w  formie  pisemnej i  ustnej;

5)      termin  sprawdzianu  ustala z  uczniem i  jego rodzicem  przewodniczący  komisji;

6)      w  skład  komisji  wchodzą:

a)      dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący w  tej  szkole  inne  stanowisko kierownicze – jako  przewodniczący  komisji,

b)      nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne,

c)      dwóch  nauczycieli  z  danej  lub  innej  szkoły  tego  samego  typu prowadzących  takie  same  zajęcia  edukacyjne;

7)      nauczyciel,  o którym  mowa pkt. 6a, może  być  zwolniony  z  udziału w  pracy komisji  na własną  prośbę  lub  w  innych,  szczególnie  uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego  takie same zajęcia edukacyjne, z tym  że  powołanie  nauczyciela zatrudnionego  w  innej  szkole  następuje  w  porozumieniu  z  dyrektorem  tej szkoły;

8)      ustalona  przez  komisję  roczna ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych nie  może  być  niższa  od  ustalonej  wcześniej  oceny. Ocena  ustalona  przez komisję  jest  ostateczna;

9)      z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  w  szczególności:

a)      skład  komisji,

b)      termin  sprawdzianu,

c)      zadania  ( pytania )  sprawdzające,

d)      wynik  sprawdzianu  oraz  ustaloną  ocenę.

10)  protokół  stanowi  załącznik  do  arkusza  ocen  ucznia.  Do  protokołu dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych odpowiedziach  ucznia;

11)  uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzian w  wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym terminie,  wyznaczonym   przez  Dyrektora  Ośrodka[94].

 

7.      Promowanie, egzamin poprawkowy:

 

1)      uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 3 ust. 19 oraz § 6 ust. 14;

2)      uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem;

3)      uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć;

4)      uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej  i powtarza klasę;

5)      uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych przedmiotów, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć:

a)      egzamin poprawkowy może zdawać na pisemną prośbę uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów,

b)      przyczyną upoważniającą Radę Pedagogiczną do wyrażenia zgody na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych może być: długotrwałe leczenie, trudna sytuacja rodzinna inne przypadki losowe;

6)      egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z  informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych  oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;

7)      egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych;

8)      termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Ośrodka do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich;

9)      egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Ośrodka;

10)   w skład komisji wchodzą:

a)      dyrektor Ośrodka albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b)       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

c)       nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji;

11)   z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)      skład komisji,

b)      termin egzaminu poprawkowego,

c)       pytania egzaminacyjne,

d)      wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę;

do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

 

12) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym  terminie, wyznaczonym przez dyrektora Ośrodka, nie później niż do końca września;

13) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej  i powtarza klasę;

14) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego obowiązkowego przedmiotu, pod warunkiem że ten przedmiot, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowany będzie w klasie programowo wyższej;

15) o promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym[95]

 

8.      Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

 

Absolwenci Szkoły Branżowej I Stopnia  mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określają odrębne przepisy[96].

 

 

9.      Warunki ukończenia szkoły:

1)      uczeń kończy Branżową Szkołę I Stopnia[97], jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 19;

2)      uczeń kończy Branżową Szkołę I Stopnia[98] z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w pkt. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;

3)      o ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym[99].

 

10.  Postanowienia końcowe:

 

1)      zasady wewnątrzszkolnego oceniania zatwierdza uchwałą Rada Pedagogiczna;

2)      wszelkie zmiany są wprowadzane uchwałą Rady Pedagogicznej.

3)      nałożony na nauczycieli i wychowawców klas obowiązek informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przyjętych zasadach oceniania na początku każdego roku szkolnego, uniemożliwia dokonywanie zmian w tym systemie w trakcie roku szkolnego, z wyjątkiem konieczności dostosowania wewnątrzszkolnych zasad oceniania do zmian w przepisach prawa;

4)      zmiany w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania, nie wynikające ze zmian w przepisach prawa, powinny być dokonywane przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego;

5)      zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej w szkołach publicznych reguluje Dyrektorium Kościoła katolickiego w Polsce z 20 kwietnia 2001 roku oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, Dz. U. Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3 poz. 9);

6)      uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne z tych zajęć[100].

 

 

 

Rozdział IX[101]

DOKUMENTACJA  OŚRODKA

                                                   

 

 

§ 66.    Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu uczniów/wychowanków
a w szczególności:

1.      Księgę ewidencji wychowanków.

2.      Księgi uczniów.

3.      Dzienniki zajęć.

4.      Dokumentację przebiegu nauczania.

5.      Dokumentację  pobytu  w placówce stanowią również uchwały Rady Pedagogicznej dotyczące procesu  wychowawczego,  dydaktycznego, opiekuńczego i  rewalidacyjnego.  

6.      W Ośrodku prowadzona jest:

1)     Kronika Ośrodka;

2)     Kronika harcerska;

3)     Kronika wychowanków;

4)     uchylony[102].

 

 [1] Uchwała Nr 14/2015/2016; 3.02.2016 r.

[2] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[3] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[4] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[5] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[6] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[7] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[8] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[9] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[10] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[11] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[12] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[13] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[14] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[15] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[16] Uchwała Nr 3/2015/2016; 27.08.2015 r.

[17] Uchwała Nr 3/2015/2016; 27.08.2015 r.

[18] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[19] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[20] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[21] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[22] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

 

[23] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[24] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[25] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[26] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[27] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[28] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

 

[29] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

 

[30] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[31] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

 

[32] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[33] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[34] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[35] Uchwała Nr 14/2015/2016; 3.02.2016 r.

[36] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[37] Uchwała Nr 14/2015/2016; 3.02.2016 r.

[38] [38] Uchwała Nr 14/2015/2016; 3.02.2016 r.

[39] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[40] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[41] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

 

[42] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

 

[43] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

 

[44] Uchwała Nr 5/2017/2018.; 28.11.2017 r.

[45] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

 

[46] Uchwała Nr 5/2017/2018.; 28.11.2017 r.

[47] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[48] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[49] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

 

[50] Uchwała Nr 3/2015/2016; 27.08.2015 r.

[51] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

 

[52] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[53] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[54] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[55] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[56] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[57] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

 

[58] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[59] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

 

[60] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

 

[61] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[62] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

 

[63] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

 

[64] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

 

[65] Uchwała Nr 5/2017/2018.; 28.11.2017 r.

[66] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

 

[67] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

 

[68] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

 

[69] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

 

[70] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

 

[71] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

 

[72] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[73] Uchwała Nr 14/2015/2016; 3.02.2016 r.

[74] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[75] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[76] Uchwała Nr 3/2015/2016; 27.08.2015 r.

[77] Uchwała Nr 3/2015/2016; 27.08.2015 r.

[78] Uchwała Nr 3/2015/2016; 27.08.2015 r.

 

[79] Uchwała Nr 3/2015/2016; 27.08.2015 r.

[80] Uchwała Nr 3/2015/2016; 27.08.2015 r.

 

[81] Uchwała Nr 3/2015/2016; 27.08.2015 r.

[82] Uchwała Nr 3/2015/2016; 27.08.2015 r.

 

[83] Uchwała Nr 3/2015/2016; 27.08.2015 r.

 

[84] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[85] Uchwała Nr 3/2015/2016; 27.08.2015 r.

[86] Uchwała Nr 3/2015/2016; 27.08.2015 r.

[87] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[88] Uchwała Nr 3/2015/2016; 27.08.2015 r.

[89] Uchwała Nr 3/2015/2016; 27.08.2015 r.

 

[90] Uchwała Nr 3/2015/2016; 27.08.2015 r.

[91] Uchwała Nr 3/2015/2016; 27.08.2015 r.

[92] Uchwała Nr 3/2015/2016; 27.08.2015 r.

[93] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[94] Uchwała Nr 3/2015/2016; 27.08.2015 r.

 

[95] Uchwała Nr 3/2015/2016; 27.08.2015 r.

[96] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[97] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[98] Uchwała Nr 5/2017/2018; 27.08.2015 r.

[99] Uchwała Nr 3/2015/2016; 27.08.2015 r.

[100] Uchwała Nr 3/2015/2016; 27.08.2015 r.

 

[101] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.

[102] Uchwała Nr 5/2017/2018; 28.11.2017 r.