STATUT  STOWARZYSZENIA

„ BĄDŹMY  RAZEM”

 

 

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne

 

 

§ 1. Stowarzyszenie o nazwie „BĄDŹMY  RAZEM” działające na rzecz młodzieży i osób z niepełnosprawnością intelektualną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kaliszu, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, którego fundamentalnym celem jest czynne wspieranie działalności i inicjatyw w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej                       i zdrowotnej niepełnosprawnych intelektualnie.

 

§ 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kalisz /woj. wielkopolskie/.

 

§ 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo  o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r., Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 

§ 4. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach na mocy uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z ustawą.

 

§ 6. Stowarzyszenie może działać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

Rozdział II – Cele i środki działania

 

§ 7. Celami Stowarzyszenia są:

1.     Aktywizacja  zawodowa i społeczna młodzieży i osób niepełnosprawnych intelektualnie.

2.     Propagowanie i popieranie różnych form rehabilitacji na rzecz  młodzieży i osób niepełnosprawnych intelektualnie.

3.     Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

4.     Pogłębianie świadomości społecznej na rzecz poszanowania niepełnosprawnych.

5.     Utworzenie Centrum Doradztwa i Informacji Prawnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 

§ 8. Stowarzyszenie realizuje swe cele przez :

1)     Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności rehabilitacyjnej,

2)     Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

3)     Rozwój kontaktów z instytucjami samorządowymi, państwowymi i pozarządowymi,

4)     Doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

5)     Pozyskiwanie sponsorów i przyjaciół,

6)     Prowadzenie działalności integrującej  poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

7)     Prowadzenie stałej kampanii promocji działalności osób niepełnosprawnych  przy pomocy środków masowego przekazu: telewizji, radia i prasy.

8)     Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji

 

§ 9. Stowarzyszenie realizując swoje statutowe cele może powoływać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

 

§ 10. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

Rozdział III – Prawa i obowiązki członków

 

§ 11 Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 

§ 12. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 

§ 13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską.

 

§ 14. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna  i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§ 16. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 

§ 18. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek pięciu  członków Stowarzyszenia.

 

§ 19. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1.     biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2.     korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3.     udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4.     zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1.     brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2.     przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3.     regularnego opłacania składek.

 

§ 21. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 

§ 22. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się   z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 23. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich

 

§ 24. Utrata członkostwa  nastąpić może na skutek wykluczenia przez Zarząd:

-         z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

-         z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

-         z powodu nie płacenia składek przez okres jednego roku,

-         na pisemny wniosek  5 członków Stowarzyszenia z w/w powodów,

-         z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

 

§ 25. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa  zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

 

§ 26. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna. 

 

§ 27. 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w glosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

         2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje.

 

§ 28. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy czlonków uprawnionych do głosowania.

 

§ 29. 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

              2.  W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający, członkowie honorowi z głosem doradczym.

                   3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne  i nadzwyczajne.

 

§ 30. Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

§ 31. Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd, z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

 

§ 32. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

 

 

§ 33. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1.     uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia

2.     uchwalanie zmian statutu

3.     powoływanie i odwoływanie  Zarządu i Komisji Rewizyjnej

4.     udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej

5.     rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

6.     uchwalanie Regulaminu Zarządu

7.     uchwalanie budżetu

8.     uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

9.     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu

10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia i jego władze

11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu

12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady

 

§ 34. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

 

§ 35. Zarząd po wybraniu go przez  Walne Zgromadzenie  powołuje ze swego składu na rzeczone funkcje : Prezesa, I i II wice prezesa, skarbnika, sekretarza oraz członka.

 

§ 36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż  raz w miesiącu

 

§ 37. Do właściwości Zarządu należy :

1.     realizacja celów Stowarzyszenia

2.     wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków

3.     sporządzanie planów pracy i budżetu

4.     sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia

5.     podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia

6.     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

7.     zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków

8.     organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej

9.     przyjmowanie i skreślanie członków

 

§ 38. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz do roku

 

§ 39. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, zastępcy, sekretarza oraz członka.

 

§ 40. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.     kontrola działalności Stowarzyszenia

2.     składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków

3.     prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu

4.     składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia

5.     składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków

 

§ 41. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu  w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V – Majątek i fundusze

 

§ 42. Majątek Stowarzyszenia powstaje

1.     ze składek członkowskich

2.     z darowizn, spadków, zapisów

3.     dochodów z własnej działalności statutowej,

4.     dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia

5.     dotacji i ofiarności publicznej

 

§ 43. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia

 

§ 44. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie  z obowiązującymi przepisami

 

§ 45.Oświadczenie woli w sprawach majątkowych składają Prezes i I Wiceprezes łącznie, natomiast do ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy Prezesa łącznie z inną osobą ze składu Zarządu.

 

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

 

§ 46. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie po uzyskaniu dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 47. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§ 48. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

 

 

prezes Dariusz Bocian

I vice Maria Marulewska

II vice Anna Sradomska

Sekretarz Iwona Graczyk- Rykowiska

Członek zarządu Karolina Balcerzyk-Wasiłkowska

Sekretarz Danuta Sikorska