OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.) zwane dalej jako „RODO”  informujemy, że:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka z siedzibą w Kaliszu,

 ul. Kordeckiego 17a, 62-800 Kalisz, tel.(62) 502 33 60, (62) 502 33 90.

2.      Kontakt w/s ochrony danych osobowych – adres e-mail: sosw1.kalisz@gmail.com

3.      Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1  RODO w celu obsługi

i realizacji sprawy oraz dopełnienia obowiązku określonego przepisami prawa.

4.      Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Będą to tylko takie podmioty, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane będą przetwarzane.

5.      Państwa dane osobowe  będą przechowywane  przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6.      Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, ograniczenie przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych związanych z obsługą i realizacją sprawy.

7.      Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych, dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

8.      Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości załatwienia sprawy.