REGULAMIN XI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

„MY W NASZYM REGIONIE”

 Zapraszamy do wzięcia udziału w XIII Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym „My w naszym regionie”.
Po raz jedenasty pragniemy stworzyć młodzieży okazję do konkursowej przygody z ekologią w najbliższej okolicy. Wiemy, że już samo uczestnictwo w zajęciach wpływa bardzo korzystnie na rozwój naszych uczniów,
ich sytuacji w rodzinie, szkole, zespole klasowym, czy internacie.

  1. Termin: 1 listopada 2017 r. – 20 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe terminy zamieszczone są w informatorze konkursowym oraz poniżej.

  1. Temat: „Oszczędzaj wodę – chroń przyrodę”.
  1. Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy Nr 1 w Kaliszu, ul. A. Kordeckiego 17 A,
    telefon: 062/ 502-33-90 lub 062/ 502-33-60.
  1. Uczestnicy:
  1. Zasady uczestnictwa:

·    W konkursie biorą udział ww. uczniowie.

·    Udział w imprezie finałowej w dniu 20 kwietnia 2018 r. mogą wziąć zespoły niezależnie od faktu czy wykonały wszystkie przewidziane zadania.

·    Zespół może składać się z 1 – 15 osób oraz 1 – 2 opiekunów.

·    Zespoły mogą stanowić klasy, oddziały, koła zainteresowań, indywidualni uczniowie, grupy internackie i inne.

·    O przystąpieniu do konkursu należy poinformować pisemnie (meilem, faksem, listem) organizatorów do dnia 20 listopada 2017 r. z podaniem przybliżonej liczby uczestników imprezy finałowej.

·    Wpisowe od uczestnika imprezy finałowej wynosi 6 zł (opiekun bezpłatnie).

·    Wpisowe należy przywieźć i wpłacić podczas finału konkursu.

·    Do 2 kwietnia 2018 r. prosimy o podanie dokładnej ilości uczestników finału (liczba uczniów i opiekunów).

·    Formy zaliczenia należy przesyłać do organizatorów do 20 dnia danego miesiąca.

 Każdemu zadaniu organizator przyznaje od 0 – 5 punktów (informacje dotyczące wyników zamieszczone  

   zostają na naszej stronie internetowej: http://www.sosw1kalisz.pl/.

·    Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi pamiątkowy upominek oraz słodki poczęstunek, a każdej grupie pamiątkowy dyplom.

·    Jury konkursowe przyznaje nagrody.

·    W imprezie finałowej grupy biorą udział pod opieką swoich opiekunów.

·    Grupy powinny posiadać apteczkę pierwszej pomocy, a uczestnicy ważne legitymacje szkolne.

·    Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

  1. Idea naczelna:
  1. Cele konkursu:

·        Propagowanie wiedzy ekologicznej i kształtowanie proekologicznych postaw.

·        Wdrażanie do oszczędzania wody i dbania o jej jakość.

·        Promocja picia wody w antytezie do napojów słodzonych, kolorowych.

·        Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, a w szczególności środowiska wodnego.

·        Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem i jego problemami.

·        Uświadomienie, że woda jest środowiskiem życia wielu organizmów.

·        Kształtowanie postaw i przyzwyczajeń proekologicznych.

·        Uświadamianie znaczenia wody dla życia na ziemi.

·        Rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

·        Rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych i wnioskowania.

·        Aktywizacja uczniów do pogłębienia wiedzy na temat wody, jej znaczenia dla życia na ziemi, wykorzystania, potrzeby ochrony itp.

·        Poszerzenie wiedzy na temat problemu zanieczyszczania wody oraz nadmiernego zużywania wody przez ludzi.

·        Rozumienie znaczenia czystej wody dla życia przyrody ożywionej.

·        Zapoznanie z konsekwencjami dalszych zanieczyszczeń wód na naszej planecie.

·        Rozwijanie umiejętności logicznego i kreatywnego myślenia.

·        Doskonalenie zdolności wypowiadania się na dany temat w różnych formach wypowiedzi twórczej.

·        Wdrażanie do rozwiązywania zadań problemowych i kreatywnego myślenia.

·        Wspieranie wszechstronnych uzdolnień uczniów, tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań.

·        Wdrażanie do wykorzystywania technologii informatycznej w przetwarzaniu wiedzy.

·        Podniesienie wiary we własne możliwości uczniów.

·        Rozbudzanie wrażliwości estetycznej na piękno przyrody.

·        Rozwijanie zdolności manualnych, wyobraźni plastyczno–technicznej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

·        Ćwiczenie umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach.

·        Budzenie wiary w siebie poprzez ekspozycję społeczną (autoprezentacja).

·        Ćwiczenie umiejętności prezentacji własnych dokonań.

·        Praktyczne wykorzystanie aktywizujących metod pracy z młodzieżą.

·        Propagowanie postawy dotyczącej przestrzegania zasady (nie niszczenia) chronienia przyrody.

·        Budzenie więzi z regionem.

·        Rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą.

·        Wzbogacenie słownika czynnego o nowe słownictwo związane z przyrodą, ekologią, regionalizmem.

  1. Przebieg i zadania dla grup:

 

Miesiąc

l. p.

Zadanie

Forma zaliczenia

Listopad

1.       

Stworzenie „mapy myśli” skojarzeń z wodą.

Metaplan

 

2.       

Obieg wody w przyrodzie.

Plakat

Grudzień

3.       

„Droga wody”, którą użytkujemy w gospodarstwie domowym.

Album

 

4.       

Jak sprawdzić czystość wody.

Przykłady doświadczeń

 

5.       

Rebusy z „wodą” w rozwiązaniu.

4 rebusy

Styczeń

6.       

Przedstawienie ilościowego zużycia wody w różnych dziedzinach życia.

Plakat

 

7.       

Rodzaje wód na Ziemi.

Minimum 4 wierszyki

 

8.       

Hasło zachęcające do oszczędnego gospodarowania wodą.

Hasło

 

9.       

Krzyżówka z hasłem „woda to życie” w kontekście haseł związanych z woda.

Krzyżówka

Luty

10.   

Hasło zachęcające do picia wody zamiast innych napojów.

Hasło

 

11.   

Zestawienie stron internetowych omawiających „zagadnienia wodne” – (edukacja o wodzie).

Zestawienie

 

12.   

Wykonanie doświadczeń ze strony: http://www.mamawdomu.pl/2016/02/10-eksperymentow-z-woda-ktore-mozesz-zrobic-w-domu.html

Prezentacja multimedialna

Marzec

13.   

Zabawa z wodą z zamieszczonego poniżej opisu.

Fotorelacja

 

14.   

Wycieczka do instytucji zajmującej się wodą – oczyszczalnia ścieków, zakład uzdatniania wody, młyn wodny, wodociągi miejskie i inne.

Reportaż + rysunki uczestników

 

15.   

Opis ciekawych doświadczeń z wodą

Album

Kwiecień

16.   

Finał XIII Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego „My w naszym regionie”.

19 kwietnia - Stacja Uzdatniania Wody „Lis”
godz. 9:00 –13:00

„Co się rozpuści?”.  Najpierw dzielimy grupę na cztery drużyny, które losują kolorowe karteczki - każda karteczka oznaczała inny produkt (sól, cukier, mąka, kasza). Każda drużyna musi określić jak zachowa się ich produkt w wodzie - czy się rozpuści. Następnie przystępują do badania rozpuszczalności cukru, soli, mąki i kaszy w wodzie. Później rozmowa o rozpuszczalności produktów.

„Co pływa, a co tonie?” Tym razem uczniowie muszą odgadnąć które przedmioty zatoną w wodzie, a które nie. Losują z pudełka po jednym przedmiocie i określają, czy ich zadaniem przedmiot utonie, czy nie. Według tych ocen dzielą się na dwie grupy (przedmiotów tonących i przedmiotów pływających) i sprawdzają swoje przypuszczenia. Na końcu wskazywanie wspólnych cech przedmiotów pływających i tonących.

„Łódka z kulki plasteliny” to zabawa, w której dzieci badają zależność możliwości zatonięcia przedmiotu
od jego kształtu – najpierw formowanie z plasteliny kulki i wkładanie jej do wody, a potem z kulki formowanie placka-łódeczki, i również wkładanie jej do wody. 

 „Kolorowa woda” (zabarwiona farbkami). Uczniowie dzielą się na cztery drużyny (czerwoną, zieloną, żółtą
i niebieską). 

Pierwszym zadaniem jest przelanie wody z dużego pojemnika do kilku plastikowych kubków tak, aby w każdym kubku było jej tyle samo. 

Drugie zadanie polega na rozlaniu wody tak, aby w każdym kolejnym kubku było jej więcej.

Kolorową wodę można wykorzystać również do mierzenia objętości różnych naczyń, do rozmowy o kształcie wody – przyjmuje ona kształt naczynia, w którym się znajduje. Te zabawy świetnie można wykorzystać
do kształtowania pojęcia stałości u uczniów – czy po przelaniu wody z naczynia wąskiego i wysokiego do naczynia niskiego i szerokiego będzie jej tyle samo?

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy

 

Dajmy naszym uczniom szansę,

aby mogli rywalizować i osiągać sukcesy.

 

 

Pole tekstowe: Opracowały:
Małgorzata Kędzierska
Iwona Graczyk – Rykowska 
Katarzyna Bieniasiewicz
Izabela Efinowicz
Małgorzata Kot
nauczycielki SOSW Nr 1 w Kaliszu, ul. A. Kordeckiego 17 A