Dokształcanie nauczycieli:

- Specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego

- Wychowanie komunikacyjne w szkole

 

Treści zajęć z w/w szkoleń zostały przekazanie innym nauczycielom, by oni również, wykorzystując aktualną wiedzę, mogli wdrażać uczniów do pożądanych zachowań podczas swoich zajęć szkolnych, wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych, zajęć pozalekcyjnych oraz imprez okolicznościowych.

 

W naszej placówce elementy wychowania komunikacyjnego realizowane są
na różnych przedmiotach. Ich celem jest jednak zawsze:

-   wyposażenie uczniów w wiadomości niezbędne do rozumienia zasad świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym,

-   kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowania właściwych decyzji,

-   kształtowanie wyobraźni przestrzennej,

-   rozwijanie wyobraźni i umiejętności przewidywania skutków lekceważenia zasad
i przepisów,

-  kształtowanie postaw i nawyków, zapewniających bezpieczeństwo i wygodę wszystkich uczestników ruchu drogowego.

 

Prowadzący zajęcia nauczyciele mobilizują uczniów do samodzielnego myślenia, utrwalają kulturalne i bezpieczne schematy zachowań: znajomości przepisów i zasad ruchu drogowego, prawidłowego poruszania się na drodze i chodniku, korzystania z komunikacji miejskiej.

Uczniowie nabywają umiejętności świadomego korzystania z dróg, uczą się odpowiedzialności za życie własne i drugiego człowieka.

Dążymy do tego, aby nasi absolwenci byli świadomi konieczności przestrzegania przepisów, dostrzegali zagrożenia w ruchu drogowym i mieli wyrobione określone nawyki umożliwiające zapobieganie im, jak również nie pozostawali obojętnymi na innych uczestników ruchu.

    

Specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego