Projekt edukacyjny SOSW nr 1 w Kaliszu

 

Temat: „Przyjaźń między dzieckiem a dorosłym”. Myśli Janusza Korczaka inspiracją do kształtowania własnego charakteru.
„O dobrych ludziach w czasach zła – Janusz Korczak”.

Cele: Prawa człowieka to prawa dziecka, wartości w szkole jak ich uczyć? Jak przekazywać swoim uczniom  takie postawy charakteryzujące się odwagą, odpowiedzialnością społeczną, poświęceniem, współpracą, prawa człowieka i postawy obywatelskie, Tam, gdzie nie ma wiedzy, stereotyp nie jest do zwalczenia, poruszenie z młodzieżą tematu Zagłady i związane z tym prawa człowieka. Jak zachować się w czasach zła?
Cele ogólne
:

- pogłębienie wiedzy o Januszu Korczaku,

- wdrażanie w życiu szkoły zasad korczakowskiego systemu wychowawczego,

opartego na miłości i szacunku do dzieci, sprawiedliwości i prawdzie,

- motywowanie uczniów do tworzenia w szkole i poza nią atmosfery życzliwości, wzajemnej

  pomocy, współdziałania, współpracy i tolerancji,

- integrowanie młodzieży szkolnej, oraz uczniów z różnych środowisk,

- stymulowanie rozwoju poznawczego,

- aktywizowanie uczniów,

- wdrożenie do samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji.

Cele szczegółowe:

1. W zakresie wiedzy i jej rozumienia uczeń:

- zna sylwetkę pedagoga, lekarza, pisarza i społecznika Janusza Korczak,

- zna najważniejsze fakty z historii II wojny światowej,

- rozumie i docenia wartości wychowawcze Janusza Korczaka,

- zna najważniejsze utwory Janusza Korczaka,

- zna prawa dziecka oraz prawa i obowiązki ucznia,

- rozumie i stosuje normy współżycia przyjęte w najbliższym otoczeniu.

2. W zakresie umiejętności uczeń:

- wyszukuje, gromadzi, porządkuje i prezentuje informacje,

- podejmuje współpracę i działania w zespole klasowym i na forum szkoły

- dokonuje samodzielnej oceny zachowań swoich i innych, a także potrafi przewidzieć ich konsekwencje,

- przygotowuje i prezentuje inscenizacje teatralna,

- potrafi wymienić najważniejsze założenia wychowawcze Janusza Korczaka (współrządzenia i współgospodarzenia),

- przedstawia plastycznie postać Janusza Korczaka, rysuje portrety dzieci,

- wyraża własne zdanie i słucha zdania innych.

W zakresie postaw:

- angażuje się w życie szkoły w myśl współgospodarzenia i współrządzenia,

- jest świadomy potrzeby tolerancji, poszanowania prawa ludzi do własnych przekonań,

- ma poczucie własnej godności oraz szanuje wszystkich członków społeczności szkolnej,

- wykazuje się poczuciem odpowiedzialności- zwłaszcza za sprawiedliwość oraz obronę praw człowieka,

- wykazuje się umiejętnością twórczego rozwiązywania problemów oraz asertywnością.

 

Cele edukacyjne Zgłębiamy dokonania patrona naszej placówki – więcej wiemy o działalności Janusza Korczaka oraz twórczości dziecięcej.
Ćwiczymy technikę czytania oraz czytanie ze zrozumieniem.

Cele Moja piramida wartości, co jest dla mnie ważne,
chcę zrozumieć przeżycia i zachowania innych (empatia),
czy łatwo być tolerancyjnym w moim środowisku,
efektywna praca w ciągu całego czasu przeznaczonego na przygotowanie projektu oraz dobra atmosfera pracy grup,

  

„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja

działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja

mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka”


/ Janusz Korczak/

Działania:

l.p.

działanie

zadanie

forma

Osoby wspierające

Osoby realizujące zadnia

Odpowiedzialny

termin

1.     

„Janusz Korczak – lekarz z zawodu, pisarz z talentu, opiekun i wychowawca z powołania” - upowszechnianie idei pedagogicznych oraz dokonań Janusza Korczaka

Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły oraz Urzędu Miasta założeń myśli pedagogicznej oraz ważnych cytatów Janusza Korczaka

Strona internetowa

P. Strzelczyk

 

I. Graczyk-Rykowska,
M. Kędzierska

IX 2012

2.     

Wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej pt.. „Nasz patron”  poświęconego patronowi szkoły

Gazetka

 

 

I. Graczyk-Rykowska,
M. Kędzierska

X 2012

3.     

„Mów dziecku, że jest dobre, że mądre, że potrafi” - prelekcja dla rodziców na temat stosowania korczakowskich idei wychowawczych (podczas wywiadówek)

Prelekcja, notatka

wychowawcy klas

 

I. Graczyk-Rykowska, wychowawcy klas

IX 2012

4.     

Szkolny konkurs plastyczny
i literacki dla uczniów naszej placówki - „Przyjaźń dziecka
z dorosłym - prezentujące twórczość Janusza Korczaka”.

Prace plastyczne
i literackie

A. Pijańska,
M. Kot

 

I. Graczyk-Rykowska,
M. Kędzierska, wychowawcy klas

XI 2012

5.     

Konferencja: nt. „Korczak”

Konferencja

IPN, media

 

Dyrektor SOSW nr 1
w Kaliszu

X 2012

6.     

Wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 1,
ul. Górnośląska w Kaliszu

Wystawa

Pracownicy biblioteki, nauczyciele Szkoły

 

I. Graczyk-Rykowska,
M. Kędzierska

X-XII 2012

7.     

Myśli Janusza Korczaka inspiracją do kształtowania własnego charakteru

Zgłębiamy dokonania naszego patrona – analiza działalności Janusza Korczaka oraz twórczości dziecięcej

Zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących

 

 

Nauczyciele j. polskiego

X 2012

8.     

 

Konkurs wiedzy na temat  Janusza Korczaka,  jego myśli pedagogicznej oraz twórczości, połączone z debatą na ten temat np. w internacie naszej Placówki. Zaproszenie przedstawiciela mediów

Test, quiz

Wychowawcy klas, media

 

I. Graczyk-Rykowska,
M. Kędzierska

XII 2012

9.     

Zajęcia czytelnicze dla młodszych oparte na tekstach Korczaka, np. czytamy
w przedszkolu, bibliotece
i Domu Kombatanta lub
w naszej szkole dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy, mogą też czytać naszym uczniom uczniowie z III LO im. M. Kopernika

Słuchanie wybranych utworów

Nauczyciele
z III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
wraz z uczniami,
uczniowie naszej szkoły

 

I. Graczyk-Rykowska,
M. Kędzierska

XI 2012

10.  

Dzień Patrona
w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu – podsumowanie działań

Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy, plastycznego oraz literackiego na temat patrona, wystawa prac;

Apel

„Plastycy”, media

 

I. Graczyk-Rykowska,
M. Kędzierska

X i XII 2012

11.  

Dorośli – dzieciom: inscenizacja utworu z klasyki literatury dziecięcej lub prezentacja multimedialna PowerPoint;

PP, drama

M. Domańska

 

I. Graczyk-Rykowska,
M. Kędzierska

XII 2012

12.  

Dzieci – dorosłym: prezentacja dorobku i talentów uczniów

Wystawa

„Plastycy”, media

 

I. Graczyk-Rykowska,
M. Kędzierska

X 2012

13.  

Podsumowanie obchodów Roku Korczaka w  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu: (styczeń 2013)

Wydanie folderu prezentującego dorobek uczniów w gazetce szkolnej, blogu lub na stronie internetowej Placówki i UM

Folder

P. Strzelczyk, M. Kot,
I. Efinowicz

 

I. Graczyk-Rykowska,
M. Kędzierska

XI 2012

14.  

Zamieszczenie na stronie szkoły sprawozdania z obchodów Roku Korczaka, z prezentacją dokonań oraz podczas spotkania
z rodzicami

Strona internetowa

P. Strzelczyk

 

Dyrektor SOSW nr 1
w Kaliszu,

I. Graczyk – Rykowska, M. Kędzierska

XII 2012

15.  

Udział w festiwalu wirtualnym

Praca w Internecie

Obsługa portalu Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

I. Graczyk-Rykowska,
M. Kędzierska

XII 2012

16.  

Podsumowanie projektu

Sprawozdanie do Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

 

I. Graczyk-Rykowska,
M. Kędzierska

do 31 I 2013

17.  

Ewaluacja własna projektu

Co było dobre, co możemy poprawić?

Ankieta. Dyskusja

 

 

I. Graczyk-Rykowska,
M. Kędzierska

do 31 I 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ocena:

• temat projektu i jego cele;

• zadania jakie mają wykonać uczniowie;

• źródła, które powinni wykorzystać;

• termin prezentacji oraz ewentualnie terminy

poprzedzających ją konsultacji z nauczycielem;

• możliwe sposoby prezentacji projektu i czas tej prezentacji;

• kryteria oceniania.