KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

  1. Tytuł projektu.

Drzewa dla ludzi – ludzie dla drzew.

  1. Nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego grupę projektową.

Graczyk-Rykowska Iwona

Kędzierska Małgorzata

  1. Nazwiska i imiona autorów projektu.

Górska Aleksandra

Ekert Kinga

  1. Nazwiska i imiona członków zespołów uczniowskich.

Górska Aleksandra

Ekert Kinga

Janiszewska Sylwia

Zewar Paulina

Śliwka Herbert

Gibus Mateusz

Kopik Adam

Marciniak Mariusz

Michalak Izabela

Ugorny Wojciech

Dębowski Sebastian

Gazdecka Helena

Słomian Jarosław

Janicki Daniel
Żal Damian

  1. Cel główny projektu.

Czy możemy żyć bez lasów? Jakie znaczenie (zdrowotne, klimatyczne i ekonomiczne)
w życiu człowieka mają drzewa?

  1. Opis efektów projektu.

   Uzasadnienie wyboru tematu.

-   Zwrócenie uwagi na różnorodność biologiczną lasów świata oraz na problemy
i zagrożenia ekosystemów leśnych w skali globalnej i lokalnej

-   Zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów na temat stanu lasów na świecie

-   Kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska

-   Wyrobienie gotowości do działań na rzecz ochrony środowiska

-   Nawiązana już od lat współpraca z Nadleśnictwem Kalisz i Gołuchów

-   Pogłębiający się problem efektu cieplarnianego i zmian klimatu w kontekście grabieżczej gospodarki leśnej na świecie

-   Uświadomienie uczniom, że lasy zarządzane zgodnie z zasadami trwałej i równoważonej gospodarki leśnej są źródłem tlenu, drewna, energii,a także wielu innych towarów
i usług, wzbogacają różnorodność biologiczną, mają korzystny wpływ na środowisko
(m. in. pochłaniają CO2) oraz zapewniają miejsca pracy i piękne środowisko do życia
i wypoczynku człowieka

-   Promocja regionu w oparciu o sosnę

    Procedury badań; metody badań

-  Wywiad z leśniczym w celu zapoznania się z problemami lasów w naszym regionie

-  Zajęcia z przedstawicielem Polskiej Zielonej Sieci p. Anną Kijowską. Spotkania odbyły się dwa razy w dniach: 13 XI 2012r. i 04 XII 2012r.

-  Konsultacje z edukatorem Polskiej Zielonej Sieci w celu poszerzenia wiadomości
z zakresu edukacji leśnej w skali globalnej

-  Analiza materiałów źródłowych w celu pozyskania informacji do przygotowywanych plakatów oraz testów (Internet, encyklopedie, mapy i atlasy, albumy, dokumenty pozyskane z leśnictwa)

-  Przygotowanie i przeprowadzenie akcji szkolnej pt. :”Wymień się książką”, która nawiązuje do „Bookcrossingu, znanej akcji na świecie i w Polsce. Wystawa plakatów związana z akcją

-  Obserwacja bezpośrednia dotycząca rozpoznawania gatunków drzew – wycieczka
do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Zespołu Szkół Ogrodniczych
w Opatówku – obserwacja posadzonych 3 lata temu drzew, analiza ich rozwoju
i warunków potrzebnych do wzrostu

-  Rozmowa z leśnikiem dotycząca przeznaczenia różnych gatunków drzew

-  Wywiad z pracownikiem tartaku – wykorzystywane gatunki drewna i ich przeznaczenie

-  Ankieta w marketach budowlanych – pochodzenie i gatunki drewna w oferowanych artykułach (certyfikaty)

-  Test wiadomości uczniów – „Drzewa dla ludzi – ludzie dla drzew”

-  Oglądanie filmów dotyczących tematu projektu (lasy na świecie i ich mieszkańcy, zagrożony las w Kamerunie, ludzie lasu, Burkina Faso)

-  Papier i jego produkcja – wykonanie albumów przedstawiających różne sposoby produkcji papieru z wykorzystaniem makulatury i bez (zużycie drewna, wielokrotność przerobu makulatury, warunki konieczne aby recyklingowa makulaturę, przeznaczenie różnych gatunków papieru, certyfikaty)

-  Udział w akcjach apelujących o produkowanie podręczników z papieru zawierającego makulaturę

    Odkrycia i informacje

-   Duży ubytek drzewostanu w rejonie Kalisza w wyniku przejścia trąby powietrznej

-   Większość lasów w naszym regionie to siedliska borowe

-   W naszym regionie jest małe zalesienie oraz niski przyrost nowego drzewostanu

-   Większość drzewostanu to sosny i inne iglaste (ponad 60%)

-   Uzyskanie informacji dotyczących lasów na świecie, ich mieszkańców, zagrożeń, produktów, gospodarki

-   Wykonywanie ozdób świątecznych, bożonarodzeniowych z papieru

-   Wykonanie plakatów po wcześniejszym wyszukaniu materiałów na tematy:

1.      Przemysł drzewny

2.      Do czego wykorzystujemy drewno?

3.      Dlaczego lasy są ważne (co nam dają, co będzie jak ich nie będzie)?

4.      Produkcja papieru

5.      Konsumpcja papieru

6.      Problemy przemysłu drzewno – papierniczego (Polska i świat)

7.      Lasy świata i ich mieszkańcy (rodzaje lasów, zwierzęta, ludzie)

8.      Przyczyny i skutki wylesiania

9.      Rodzaje certyfikatów związanych z odpowiedzialną produkcją przemysłu drzewno – papierniczego

-   Pozyskany materiał sosnowy przeznacza się przede wszystkim na deski podłogowe, drzwi, meble, klocki, listwy

-   Zaobserwowaliśmy niską świadomość pracowników marketów dotyczącą zagadnień pochodzenia drewna wykorzystywanego do produkcji oferowanych przez nich towarów

-   Poznanie różnych certyfikatów i ich oznaczeń graficznych dotyczących drewna

-   Pozyskanie nowych informacji dotyczących zasobów leśnych na świecie

-   Przeanalizowanie ilościowe i jakościowe rodzajów papieru produkowanego z użyciem makulatury i bez

    Wnioski i rekomendacje.

-   Zmiany klimatyczne oraz warunki, jakie potrzebne są do życia na Ziemi zależą m. in.
od wycinki lasów pierwotnych i handlu drewnem. Związana z tym jest również utrata domów i siedlisk przez ludzi i zwierzęta

-   Należy zwracać uwagę na oznaczenia graficzne (piktogramy) wystawiane dla produktów drewno – papierniczych, zwłaszcza dla drewna i papieru (papier, zabawki, deski)

-   Dużo produktów spożywczych, kosmetycznych i medycznych zawiera oleje i wyciągi
z roślin grabieżczo pozyskiwanych w lasach pierwotnych i tropikalnych, przez co są one niszczone

-   Każdy powinien móc mieszkać tam, gdzie się urodził

-   Nie powinno się wykupywać ludziom ziem pod przemysł, ponieważ w wyniku przesiedlenia nie potrafią sobie później znaleźć miejsca na świecie (pracy, zajęcia, sposobu na życie i utrzymanie)

-   Ludzie mieszkający w lasach tropikalnych, potrzebują o wiele mniej „majątku” do życia niż my, a i tak zabiera im się go. Umieją żyć wykorzystując mniej dóbr przemysłowych

  1. Opis prezentacji rezultatów projektu.

A)    Sala gimnastyczna SOSW nr 1 w Kaliszu – styczeń 2013 r. Apel połączony z wystawą plakatów i zadaniami konkursowymi w formie stacji dla uczniów placówki

oraz

B)     Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie – kwiecień 2013 r. Finał międzyszkolnego konkursu ekologicznego „My w naszym regionie” dla uczniów ze SPE z województwa wielkopolskiego – oglądanie plakatów, wykonywanie zadań w muzeum leśnictwa, udział w zajęciach „W poszukiwaniu dendrologicznych skarbów”.

C)    Wystawa plakatów w Holu szkoły, które wykonali uczniowie na zajęciach.
Tytuły plakatów:

l.p.

temat

klasa i wychowawca

1.       

Przemysł drzewny

II f – A. Pijańska

2.       

Do czego wykorzystujemy drewno?

II e – M. Kwiatkowska

3.       

Dlaczego lasy są ważne (co nam dają, co będzie jak ich nie będzie)?

I e – A. Bień

4.       

Produkcja papieru

I c – M. Marulewska

5.       

Konsumpcja papieru

II f – A. Pijańska

6.       

Problemy przemysłu drzewno – papierniczego (Polska i świat)

II c – A. Jarzyna

7.       

Lasy świata i ich mieszkańcy (rodzaje lasów, zwierzęta, ludzie)

III c – I. Kotecka

8.       

Przyczyny i skutki wylesiania

II d – K. Wasilkowska

9.       

Rodzaje certyfikatów związanych z odpowiedzialną produkcją przemysłu drzewno - papierniczego

Ic – I. Efinowicz